Årlig overfører betalingsagenter flere milliarder kroner for kunder fra Norge til utlandet. Nøyaktig hvor mange milliarder disse agentene overfører fra Norge til utlandet, vet ingen.

– I 2013 foretok vi et nøktern anslag. Vi anslo da at disse agentene årlig overfører minst tre milliarder kroner ut av landet. Anslaget var en forsiktig vurdering. Det reelle tallet er trolig mye høyere, sier Sven Arild Damslora, leder for Enheten for finansiell etterretning i Økokrim.

Økokrim er kritisk til at pengeoverføringer fra disse foretakene ofte foregår uten noen form for kontroll. Finanstilsynet, som fører tilsyn med norske banker, har ikke tilsyn med utenlandske betalingsforetak og deres agenter.

Må varsle hjemlandet

– Dette som en del av at EØS-avtalen gir finansforetak og betalingsforetak som har konsesjon i ett land mulighet til å drive på kryss av landegrensene uten særskilt konsesjon i hvert land. Eksempler på hjemlandsmyndigheter som har det overordnede tilsynsansvaret er Central Bank of Ireland for Western Union og FCA (Storbritannia) for Money Gram og Ria, sier kommunikasjonsrådgiver Jo Singstad i Finanstilsynet.

På Finanstilsynets nettside er det lagt ut en oversikt over alle agentene som utenlandske betalingsforetak har i Norge.

– Dersom Finanstilsynet blir kjent med kritikkverdige forhold hos noen av disse foretakenes agenter i Norge, må Finanstilsynet varsle tilsynet i hjemlandet, som så må iverksette eventuelle tiltak, sier Singstad.

Norge får stryk

I 2014 ble Norges innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering kraftig kritisert i en evaluering fra Financial Action Task Force (FATF), et internasjonalt organ etablert på initiativ fra G7-landene. Rapporten ga strykkarakter på en rekke punkter, og påviste at Norge manglet en overordnet strategi, politikk og kontrollmekanisme for hvitvasking.

I det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget fremheves agenter for utenlandske betalingsforetak som en risikogruppe i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering.

«Kriminelle misbruker pengeoverføring til hvitvasking og terrorfinansiering fordi dette er en rask og enkel måte å flytte utbytte over landegrenser,» går det frem av NOU 2016:27. Opplæringen av agentene er mangefull, ifølge utvalget: «Agentene er som regel dagligvarebutikker eller små tjenesteytere som reisebyråer eller internettkafeer. De gjennomgår korte e-læringsprogrammer i anti-hvitvasking som de er pålagt av nettverkene og får for øvrig utdelt en antihvitvaskingsmanual de oppfordres til å lese.»(Vilkår)

Meretes utvalgte vin: Chiantis desidert beste produsent
Merete Bøs personlige favoritt fra Chianti, Castellin Villa, som er laget av en 78 år gammel kvinne, som er appellasjonens desidert beste vinbonde.
00:49
Publisert: