Paretos tidligere mangeårige aksjemegler Kjetil Sjursen frifinnes av Borgarting lagmannsrett. Samtidig dømmes hans medtiltalte, Paretos tidligere innleide konsulent Jan Vestrum, til fengsel i ett år og seks måneder.

Det kommer frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett, som torsdag ettermiddag ble publisert i domstolenes presserom.

Jan Vestrums advokater, Håkon Juell Hassel og Fredrik Berg, vurderer å anke dommen inn for Høyesterett.

- Vestrum er naturlig nok svært skuffet over domfellelsen, skriver Fredrik Berg i en tekstmelding.

- Når det gjelder ankespørsmålet ser vi prinsipielle spørsmål som egner seg for prøving i Høyesterett. Vi ser også nærmere på saksbehandlingen i saken, skriver Berg.

For Økokrim betyr den nye dommen fra lagmannsretten at to av de tre Økokrim tiltalte, nå er frikjent: Både Kjetil Sjursen og Paretos sjef for avdelingen for finansiell rådgivning, Petter Dragesund.

Økokrims førstestatsadvokat Håvard Kampen understreker at lagmannsretten er enig med Økokrim i hva som objektivt sett har funnet sted.

- Saken er oppklart: det skjedde et bedrageri av de fornærmede i saken, aksjemarkedet i Norge ble manipulert. Påtalemyndighetens oppgave er å bringe saken inn for retten, domstolen skal avgjøre den. Flertallet komme til at det strenge og individuelle beviskravet som også gjelder de tiltaltes forsett bare er oppfylt for en av de tiltalte. Slik er det noen ganger, sier Kampen.

- Vi synes først og fremst dommen er en bekreftelse av at vi har klart å avdekke et komplisert hendelsesforløp i en internasjonal straffesak. Her har det vært ustrakt bruk av skatteparadis-selskaper, profesjonelle rådgivere og instrumenter som er laget for å skjule kompliserte transaksjoner fra innsyn og kontroll, sier han.

- Lagmannsretten er enig i at vi har klart å finne ut av dette. Det er en milepæl at det lar seg gjøre, men et tankekors at slike strukturer er så egnet til å skjule kriminalitet, sier Kampen.

Splittet domstolen

Spørsmålet om hvorvidt Kjetil Sjursen skulle frifinnes helt har fått lagmannsretten til å dele seg i to, 4–3 i et flertall og et mindretall. Splittelsen går på tvers av fagdisipliner: De to juridiske fagdommerne Eyvin Sivertsen og Jan Eivind Norheim står på hver sin side av flertallet og mindretallet. Også de fagkyndige meddommerne, som begge var siviløkonomer, har delt seg. Mindretallet mener Sjursen skulle blitt dømt for medvirkning til markedsmanipulasjon og bedrageri.

Flertallet mener at Sjursen rent faktisk var med på handlinger som utgjorde markedsmanipulasjon og bedrageri. Samtidig mener flertallet at det ikke er bevist at Sjursen forsto eller burde forstått at det var det russiske stålselskapet Severstal som gjorde aggressive aksjekjøp skjult bak skallselskaper i skatteparadiser, da han fra Paretos meglerbord meglet store aksjeblokker gjennom tre vårdager tilbake i 2010. Dermed kan han heller ikke dømmes.

Tvil

«Flertallet tilføyer at det er mye som taler for at Sjursen – i lys av muligheten for at Severstal sto bak handlene i blokk 3 – burde ha avstått fra å gjennomføre handlene, eller at han i det minste burde ha rådført seg med ledelsen i Pareto eller den ansvarlige for «compliance» før handlene ble gjennomført. Tiltalen gjelder imidlertid ikke brudd på yrkesmessig aktsomhetsplikt i seg selv, men overtredelse av en konkret straffesanksjonert bestemmelse, nemlig bestemmelsen om markedsmanipulasjon», skriver lagmannsrettens flertall i dommen.

«Samlet sett er bevisene svakere for Sjursen enn for Vestrum. Etter en helhetlig vurdering er disse dommerne kommet til at det foreligger en viss tvil om Sjursen forsto, eller vurderte det som mest sannsynlig, at Severstal var den reelle kjøperen», skriver flertallet.

Norske investorer bedratt

Det er to år siden den tidligere Pareto-aksjemegleren Sjursen og Paretos tidligere innleide konsulent Vestrum ble dømt i Oslo tingrett. Begge ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder for medvirkning til grovt bedrageri og medvirkning til markedsmanipulasjon. I Oslo tingrett sto også Paretos sjef for finansiell rådgivning, Petter Dragesund, tiltalt. Han ble frifunnet på alle punkter, og krever nå 20 millioner kroner i erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

Saken går tilbake til våren 2010, da det lå an til oppkjøpskamp om det lille gullgruveselskapet Crew Gold. En rekke norske investorer satt på aksjer i selskapet. Etter at russiske Severstal og kanadiske Endeavour lenge hadde vist interesse for aksjene, ble de norske investorene spurt om de ville selge sine aksjer hvis de fikk en såkalt prisgaranti: Hvis det russiske stålselskapet Severstal kjøpte aksjer for en høyere pris, skulle de få utbetalt mellomlegget. Kort tid senere ble det solgt millioner av aksjer til ukjent kjøper, og de norske investorene fikk ingenting utbetalt. Til sammen mener en gruppe norske og finske investorer, deriblant investeringsselskapene til Hermine Midelfart og Kris Jakobsen, at de gikk glipp av 188 millioner kroner.

I forlengelsen av Økokrim-saken har Pareto Securities blitt saksøkt og dømt til å betale investorene erstatning i Oslo tingrett, på grunn av prisgarantiavtalen. Neste runde av denne erstatningssaken, som Pareto Securities har anket, skal gå i lagmannsretten høsten 2021.

Straffedommen fra Borgarting lagmannsrett setter et foreløpig punktum for en av Økokrims største straffesaker i domstolene de siste årene. Fra lagmannsretten er det nemlig ikke mulig å anke bevisbedømmelsen i spørsmålet om tiltalte er skyldig. Andre deler av dommen, som straffutmålingen eller hvordan loven er forstått og brukt i dommen, er tillatt å anke. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.