I Norge har Høyesterett siste ord om hvordan lovene er å forstå. Altså: Først vedtar jo vi, folket, lovene via Stortinget. Det er demokratiet. Så dømmer domstolene faglig og lojalt etter disse lovene, det er rettsstaten. Hvis det er eller blir uklart hva lovene betyr, må imidlertid domstolene dømme som best de kan ut fra de lover og forarbeider de har.