Ansvarlig og langsiktig økonomisk styring er et adelsmerke for Arbeiderpartiet. Vi er hovedarkitekten bak norsk oljepolitikk gjennom 50 år, inkludert kjørereglene for forvaltningen av vår felles formue.

Opprettelsen av Oljefondet – Statens pensjonsfond – utland – var et politisk valg. De grunnleggende kjørereglene er politisk bestemt: På retningslinjer fra Finansdepartementet skal Norges Bank søke høyest mulig avkastning til akseptabel risiko, for å sikre pensjoner og et årlig utbytte til statsbudsjettet. Fondet skal ikke brukes politisk overfor enkeltland eller -selskaper. Investeringene skal skje utenlands, hjemlig næringspolitikk gjennom statsbudsjetter og det politisk etablerte virkemiddelapparatet.

Dette ligger fast. Det nærmeste vi har kommet gambling i så måte, var da Høyre slapp Fremskrittspartiet inn Finansdepartementet. Siv Jensens parti hadde bygget seg stort på billig retorikk mot fondets grunnprinsipper. Disse har overlevd selv hennes seks år ved roret.

På Zerokonferansen slo jeg fast at 10.000 milliarder kroner i fellesskapets eie, selvsagt er et politisk spørsmål. De som nå driver politisk spill med ord som «veldig farlig», må selv bære ansvaret for den usikkerheten det måtte skape. Vi tåler nok det også. Fondet er robust. Det samme er tilliten til Norge som klok forvalter av egen nasjonalformue.

Som utenriksminister fikk jeg ofte høre at vårt fond var selve «gullstandarden». Vi har tatt politisk ansvar som sikrer at fondet styres i tråd med verdier og prioriteringer det er bred oppslutning om. Det er hele veien gjort politiske, verdibaserte justeringer:

  • For det første har vi politisk bestemt etiske retningslinjer. Etikkrådet anbefaler utsalg fra selskaper med uakseptabel risiko for «alvorlig miljøskade», eller som i «uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser». I tillegg har Norges Bank «klare forventninger» til hvordan selskaper tar hensyn til blant annet klima, vannkvalitet og barns rettigheter.
  • For det andre har vi politisk bestemt sektorer det ikke skal investeres i: selskaper som produserer tobakk og visse typer våpen, eller som bryter humanitære grunnprinsipper. På forslag fra Arbeiderpartiet ble det i 2016 flertall for at fondet skal trekke seg ut av rene kullselskaper. Fondet er altså mer enn et nøytralt redskap for sparing. Vi kunne tjent penger på både tobakk, klasevåpen og kull, men har valgt å si fra oss den muligheten.
  • For det tredje har vi politisk bestemt å åpne for investeringer på nye områder, som nå i år: i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor miljømandatene fondet har. Det er bra.

Vi har altså en ryddig rolledeling mellom løpende politikk i regjering og storting og Norges Banks langsiktige fondsforvaltning. Denne arbeidsdelingen må ligge fast. Så er det et politisk ansvar å gå grundig inn i konsekvensene klimakrisen vil og bør ha for fondet. Verden står ikke stille. Klimaendringer, risiko og omstilling påvirker både verdens økonomi, selskaper og fond.

Klimarisikoutvalget (NOU 2018: 17) viser at klimaendringer kan utfordre norsk sikkerhet og velstand. Fondet skal investere «med evighetens perspektiv». Da har vi et politisk ansvar for å spørre: Hvordan kan fondet stille strengere krav til vurderinger av selskapers klimarisiko? Hvordan kan fondet stille tydeligere krav til at selskapene de investerer i, tar samfunnsansvar? Og kan fondet, fortsatt med mål om å sikre avkastning, bidra til at mer kapital investeres i fornybar energi og teknologiske løsninger som får utslippene ned?

Klok forvaltning fremover krever at vi holder fast ved ansvarligheten, men også ved viljen til nytenking i møte med vår tids største utfordring. Vi tåler en opplyst og åpen debatt om klimakrisens konsekvenser og hva den vil kreve av oss, på alle nivåer. Også i politikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.