Kritikere fra kommersielle mediebedrifter har vært krasse i sin omtale av NRKs posisjon på nett.

Medietilsynet siden i høst undersøkt NRKs bidrag til mediemangfoldet, og rapporten blir nå levert til kulturminister Trine Skei Grande (V).

Men Medietilsynet skriver i en pressemelding at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet.

– Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand.

Tidligere har blant annet Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen kalt NRK for «nådeløst konkurransevridende».

Medietilsynets direktør Mari Velsand understreker at Medietilsynet forstår den kommersielle delen av bransjens utfordringer. I rapporten skriver Medietilsynet at det ikke kan underbygges at konkurransen fra NRK er en medvirkende årsak til de kommersielle medienes økonomiske utfordringer - og at de brede mediene er nærmere konkurrenter til hverandre enn de er til NRK.

– Når det er sagt, er det viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, fortsatt står i en krevende transformasjonsfase, og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot denne delen av bransjen, sier Velsand.

Bør ikke svekke NRK

Hun understreker at ingen av disse tiltakene bør lages for å svekke NRK.

– Løsningen på de kommersielle medienes utfordringer er etter Medietilsynets vurdering ikke å svekke NRK. Det vil kunne ha negative virkninger for det samlede norske mediemangfoldet, sier Velsand.

Mari Velsand, direktør for Medietilsynet legger frem NRK-rapport for kulturministeren.
Mari Velsand, direktør for Medietilsynet legger frem NRK-rapport for kulturministeren. (Foto: Gorm K. Gaare)

Hun viser i den sammenheng til forslagene som ble lagt frem av Mediemangfoldsutvalget.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen understreket på sin side at NRKs primæroppgave er å sikre et mediemangfold og bruksmangfold i samfunnet – og at det ikke var en relevant kritikk i seg selv at NRK påvirker andre medier.

Medietilsynet skulle egentlig levert rapporten 1. mars, men fristen ble utsatt.

Kulturminister Trine Skei Grande sier i en pressemelding at hun ønsker et bredt mediepolitisk forlik.

– Rapporten fra Medietilsynet kan gi et faktagrunnlag for den viktige prosessen vi nå skal i gang med som blant annet skal munne ut i en stortingsmelding om mediestøtten. Rapporten er også viktig for å kunne vurdere hvordan NRK følger opp sitt ansvar om å bidra til mediemangfold fremover, og vil være et viktig kunnskapsgrunnlag når vi i budsjettet for neste år skal fastsette et fireårig styringssignal for NRK, sier kulturministeren.

Avklarer sponsorbråk

Medietilsynet har nå konkludert med at NRKs er på et såpass lavt nivå at det etter tilsynets vurdering er liten sannsynlighet for at sponsorvirksomheten har negative effekter for konkurransen i det kommersielle annonsemarkedet.

– Med bakgrunn i liten «overlapp» mellom virksomheter som har sponsorater hos henholdsvis NRK og kommersielle kringkastere, har Medietilsynet grunn til å tro at NRK og de øvrige kommersielle aktørene fyller noe ulike behov for annonsørene i et markedsføringsperspektiv, heter det i tilsynets rapport.

De konkluderer på bakgrunn av dette at NRKs sponsorinntekter ikke nødvendigvis ville tilfalt andre mediehus dersom NRK ikke kunne innhente sponsorater. Medietilsynet understreker at de ikke har undersøkt de konkurransemessige virkningene av NRKs virksomhet i sponsormarkedet, og poengterer behovet for en konkurranseanalyse for å konkludere på sikkert grunnlag.

At sponsorater ofte er en del av kravene i forbindelse med rettigheter til internasjonale tv-begivenheter og at sponsorinntektene bidrar til å realisere enkeltproduksjoner som Finnmarksløpet, er andre forhold Medietilsynet vektlegger. Innspillene tilsynet har innhentet fra annonsørene selv fremhever at sponsorater på NRK ikke har like gode muligheter for profilering som markedsføring gjennom kommersielt finansierte medier.(Vilkår)

Slik ble denne skulpturen symbolet på Oslo Børs