For å overleve i en ny virkelighet må offentlige og private mediebedrifter ha en forretningsmodell som er levedyktig på både kort og lang sikt. En ny masteroppgave fra Høgskulen på Vestlandet viser at de nordiske allmennkringkasterne møter økt konkurranse og endringstrykk med organisatorisk tohendighet; mens den ene hånden legger vekt på daglig drift og effektiv bruk av dagens ressurser, benyttes den andre til fornyelse og innovasjon.

Endringstakten i media er uten sidestykke; gjennom sosiale medier som Facebook, smarttelefoner og strømmetjenester som Netflix og HBO, utfordres etablerte aktører, distribusjonsformer og seervaner. NRK, SVT og DR står overfor likeartede teknologiske og markedsmessige utfordringer, i land med gode internettforbindelser og et publikum som er teknologibevisste og raske i adopsjonen av nye produktløsninger.

Samtidig inngår de tre aktørene i forskjellige politiske omgivelser som gir ulike muligheter for tilpasninger. DR måtte i 2018 redusere budsjettet med 20 prosent som en følge av at man ikke lenger er finansiert med lisensavgift. I Danmark forventes det ikke at allmennkringkasteren skal være en driver i teknologiutviklingen; dette skal overlates til de kommersielle aktørene. Av NRK, derimot, forventes det at man tar sjanser, er innovative og tar en lederrolle ved å både prøve ut og spre ny teknologi. Dette gjelder, til dels, også SVT.

For å kunne konkurrere på kort og lang sikt, anbefaler forskningen at man bevisst bygger inn kapabiliteter for effektiv drift og fornyelse i organisasjonsstrukturen. En måte å gjøre dette på er å bygge opp en egen enhet for innovasjon skilt fra daglig drift. SVT Interaktiv er det nærmeste man kommer en egen innovasjonsavdeling hos de tre. Det typiske er at man heller prøver å bygge inn innovasjon og fornyelse i den eksisterende virksomheten. Som et av intervjuobjektene sier det: «Den største utfordringen i hverdagen er å kombinere fleksibilitet og stabilitet fordi ting endrer seg hele tiden». Denne tohendigheten har vokst frem gradvis som del av justeringene av den formelle organisasjonen. DR har tradisjonelt vært organisert i «siloer» med klare grenser mellom avdelinger og enheter. Som ledd i en slankeprosess prøver man nå å innføre større innslag av samarbeid på tvers av avdelingene. For å bygge inn innovasjon og drift i samme organisasjon, er teknologidivisjonen i NRK nå organisert som en matrise. Dette muliggjør mer strategiske beslutninger og mer fleksibel bruk av kompetansen, rettet mot økt innovasjon. Også i SVT finner vi et ønske om større innslag av teamarbeid og samarbeid på tvers av organisasjonen.

Alle de tre selskapene legger vekt på innovasjon, eller utvikling og fornyelse med vekt på «små skritt» og gradvise forbedringer. Dette bygges inn i arbeidshverdagen i de enkelte avdelingene. I NRK og SVT er arbeidet med radikale innovasjoner også en del av allmennkringkastingsoppdraget. Et eksempel på en slik innovasjon er «På tur med Lars Monsen», hvor NRK bygget et bærbart og mobilt kontrollrom, slik at man kunne sende «live» fra fjellet uten internettilgang. SVT har et noe mindre ambisjonsnivå, men jobber delvis med radikale innovasjoner gjennom SVT Interaktiv. DR skiller seg ut ved at radikale innovasjoner ikke faller inn under kjerneoppgavene.

De tre selskapene er en nøkkelaktører i nasjonale «økosystemer» av teknologileverandører, ekstern kompetanse og konsulenter innen media. DR utmerker seg her ved at man kjøper mye av eksterne leverandører, for i neste omgang å videreutvikle dette internt. NRK har til sammenligning større vekt på egenutvikling. Samtidig legges det her vekt på å dele sin kunnskap med andre aktører og å være transparente i sitt arbeid. Man trekker også inn frilansere og konsulenter i arbeidet, og legger vekt på å samarbeide med og lære av eksterne leverandører.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.