På Tøyen i Oslo plugger Mian Rameez Khaliq ladekabelen inn i elbilen sin.

– Jeg pleier å lade hjemme, men det hender ofte at jeg lader på slike hurtigladere, sier Khaliq.

Ved lunsjtid tirsdag står Khaliqs Nissan alene på parkeringsplassen med seks hurtigladere, men han tror det fort kan bli langt verre med køer når alle etter hvert skal kjøre elbil fra 2025. Det tror også Elbilforeningen.

– Lading er den største barrieren vi har for å nå 2025-målet, sier generalsekretær Christina Bu.

Regjeringen har som mål at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. For å få til trengs det en langt sterkere satsing på infrastruktur, mener Elbilforeningen.

«Enova er et viktig virkemiddel for å fremskynde overgangen til ny teknologi», heter det i nasjonal transportplan.

Blant annet skal statsforetaket Enova gi støtte til bygging av infrastruktur for elektriske biler.

– Vi mener Enova mislykkes i oppdraget de har fått fra politikerne, og politikerne har overdreven tro på at dette skal løse seg selv, sier Christina Bu.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener politikerne har overdreven tro på at dette skal løse seg selv.
Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening mener politikerne har overdreven tro på at dette skal løse seg selv. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Hun viser til at hittil i år har Enova gitt støtte til bygging av ni hurtigladere, mens behovet er langt større. Hvis norske politikeres mål om at alle biler solgt i 2025, skal være utslippsfrie, har Elbilforeningen beregnet hurtigladebehovet til om lag 10.000–12.000 hurtigladere. Bu anslår at det ble bygget om lag 400 hurtigladere i fjor, men at det må bygges 1500 hurtigladere årlig de neste årene når det i 2025 skal være åtte ganger så mange elbiler som det er nå.

«Vi ønsker å gjøre elbilen til reelt alternativ for flere, og støtter nå bygging av hurtigladestasjoner i kommuner hvor det finnes færre enn to hurtigladere fra før», heter det på Enovas nettsider.

– Vi mener Enova er nødt til å finne en ny støtteordning for hurtiglading som fungerer, sier Bu.

Oftere ladekø

Bu understreker at det ikke er slik at det offentlige skal stå for all utbygging av infrastruktur, men at det trengs hurtigladere i grisgrendte strøk der det ikke er lønnsomt å bygge ut, samt at rammevilkårene må bli så gode at det er kommersielt lønnsomt å drifte slike ladere. Finnmark har for eksempel ikke en eneste hurtiglader, og ifølge Bu er det 220 kommuner som ikke har hurtigladere. Elbilforeningen mener det trengs flere ladere i urbane strøk, slik at man unngår ladekø.

– Er det ikke litt mye å kreve at man ikke skal stå i ladekø?

– Jo, det er det jo, men det er ikke all right å stå i 20 minutter å vente for å lade i 20 minutter, sier Bu, som viser til Elbilforeningens ferske spørreundersøkelse der 58 prosent oppgir at de står i ladekø av og til, eller ofte. Det er en markant økning på syv prosentpoeng fra året før.

– Når politikerne blir konfrontert med det massive ladebehovet fremover, peker de på Enova, og er fornøyd med egen innsats, mens Enova peker på egne, eksisterende støtteordninger, som etter vår mening ikke fungerer, og elbilistene får det stadig vanskeligere på veien, sier Bu.

Enkelt å be om mer skattepenger

– Vi er klar over at det trengs flere hurtigladere på hvert punkt og at eksempelvis to ladere per femte mil ikke er nok. Vi følger utviklingen både fra Stortinget og via min partikollega, Elvestuen i Klima- og miljødepartementet, skriver Venstres Abid Raja, som sitter i finanskomiteen på Stortinget, i en epost til DN.

– Vi tror selvsagt ikke at dette skal løse seg selv. Derfor var det viktig å få inn et punkt i Jeløy-plattformen om at regjeringen skal legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, skriver Raja.

Også Høyres Stefan Heggelund, som sitter i energi- og miljøkomiteen, er skeptisk til å gi mer penger til ladestasjoner.

– Det er veldig enkelt for elbilforeningen å be om enda mer skattepenger til elbilene. Det er få, om noen, som har så store skattefordeler i dag. Derfor bør de heller bruke tiden sin på å overbevise bensinstasjonkjedene til å investere i flere ladestasjoner. Det er tross alt ikke bensinen eller strømmen de tjener penger på lenger, det er pølsene, isen og brusen de tjener penger på. Og det skal folk ha uansett om de kjører el- eller bensinbil, skriver Heggelund i en epost til DN.

Han viser til at regjeringen har varslet en nasjonal plan for infrastruktur for alternative drivstoff for transportsektoren.

– Samtidig er målet at utbygging skal være markedsdrevet og at det på et tidligst mulig tidspunkt skal skje uten støtte. skriver Heggelund.

I en artikkel i VG tidligere i år sier Enova at overgangen skal gå bra, siden folk lader hjemme eller på jobb og at batteriene blir stadig bedre, at man ikke trenger like mange ladestasjoner per bil som i dag.

– Det henger ikke på greip. Det er å stikke hodet i sanden å gjemme seg bak at bilene får lengre rekkevidde og at folk lader hjemme. De er handlingslammet, og det virker som de ikke vet hva som skal til, sier Bu.

84 ladere i år

Kommunikasjonssjef Eiliv Flakne i Enova ønsker ikke å gå i noen polemikk med Elbilforeningen.

– Elektrifiseringen av persontransporten er et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet, og noe vi vil fortsette å jobbe for. Enova er opptatt av at det skal bli flere hurtigladere, slik at flere kan ta i bruk elbil, men vi er også opptatt av at det offentlige ikke skal ta hele regningen for den utbyggingen, skriver Flakne i en epost til DN.

Enova har ikke noe oppgitt mål om antall ladere som skal bygges.

– Vår jobb er å bidra til å bygge et fungerende marked for hurtigladere hvor det er lønnsomt å bygge hurtigladere uten støtte. Det er ikke gitt på forhånd når et slikt skifte i markedet skjer, derfor har vi heller ikke satt et konkret mål for hvor mange hurtigladere vi skal bidra til, skriver Flakne.

Ifølge Nobil, som er en database for offentlig tilgjengelige ladestasjoner, var tallet på hurtigladere økt fra 831 til 915 fra januar til slutten av mai. Det betyr at det er bygget 84 hurtiglader hittil i år. Det er kun to mer enn Tesla alene har bygget av superladere på samme tid. Langs hovedfartsårene er det nå ganske tett med ladere, etter utbygging tidligere år.

– Vi tok et stort løft med å støtte helhetlig utbygging langs norske hovedfartsårer, og i større byer bygges det nå hurtigladere uten støtte fra oss. Nå handler det for oss om å få i gang elbilsatsingen på de mange stedene hvor tilbudet i dag er fraværende eller tilnærmet fraværende. Samtidig følger vi utviklingen nøye og vil se på om støttetilbudet vårt kan og bør justeres, skriver Flakne.(Vilkår)