Norges Banks pulsmåler på norsk økonomi indikerer svak utvikling også i månedene fremover.

Bedriftene i sentralbankens nettverk forventer nær nullvekst i de neste seks månedene, viser rapporten Regionalt nettverk som sentralbanken la frem tirsdag.

Indikatoren for de siste tre månedene var på  0,00 mot 0,02 forrige gang. Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst.

Intervjuene i forbindelse med rapporten ble gjort i februar i år.

«Kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk rapporterer at produksjonsvolumet har vært uendret de siste tre månedene. Bedriftene venter at aktiviteten blir liggende på om lag det samme nivået det neste halve året», skriver Norges Bank i en pressemelding tirsdag.

Det er fortsatt tjenesteyting mot husholdningene og tradisjonell eksportindustri som melder om den høyeste veksten, mens oljeleverandørene rapporterer om det kraftigste produksjonsfallet, ifølge Norges Bank.

Kontaktene venter om lag uendret produksjonsnivå også de neste seks månedene. Bedriftene ser for seg fortsatt fallende etterspørsel fra oljeindustrien, men venter at etterspørselen fra offentlig sektor vil øke videre.

Norges Bank lister opp flere andre konklusjoner fra rapporten:

  • Kapasitetsutnyttelsen i bedriftene har avtatt videre fra lave nivåer.
  • Bedriftene rapporterer om god tilgang på arbeidskraft.
  • Kontaktene oppgir at sysselsettingen har falt noe, og de venter at sysselsettingen vil avta noe videre de neste tre månedene.
  • Den samlede årslønnsveksten i år blir anslått til 2,4 prosent, på linje med anslaget i forrige runde.

Eksportindustrien melder om moderat vekst i produksjonen, slik de også gjorde i forrige rapport. Bedriftene peker på at de har bedret konkurranseevne som følge av en svekket krone. Samtidig melder store deler av prosess og fiskeindustrien om kapasitetsbegrensninger. Samlet forventer eksportbedriftene litt lavere vekst fremover.

Hjemmemarkedsindustrien opplever også bedret konkurranseevne mot utenlandske konkurrenter som følge av en svekket krone. Her har veksten tiltatt siden forrige rapport, mens bedriftene venter moderat vekst neste seks måneder.

Oljeleverandørene melder om betydelig nedgang i produksjonen, omtrent som de foregående rundene. Utbyggingen av Johan Sverdrup og bedret konkurranseevne vil bidra til å dempe fallet det neste halvåret, heter det i rapporten fra Norges Bank.

I bygg og anlegg meldes det om svak vekst i produksjonen de siste tre månedene. God vekst i offentlige bygg- og anleggsinvesteringer, samt vekst i boligbyggingen på Østlandet bidrar særlig til veksten. I sektoren er det fremdeles store regionale forskjeller, med fall i boligbyggingen på Sør- og Vestlandet. Økt kontorledighet gir også lavere aktivitet innen nybygg og rehabilitering av næringseiendom. Forventninger om økte offentlige invester gjør at bransjen venter tiltagende vekst også fremover.

I varehandelen har omsetningsvolumet økt siste tre månedene på linje med det som ble meldt i oktober. I Sørvest er imidlertid omsetningsvolumet ned, mens det har vært vekst i de øvrige regionene. Samlet venter kontaktene fortsatt noe vekst det neste halve året, heter det i rapporten.

I tjenesteytende næringer meldes det som svak vekst siste tre måneder. Etterspørselen fra husholdninger har vært sterkere enn fra næringslivet. Blant annet meldes det om redusert etterspørsel fra oljenæringen, samtidig som kronesvekkelse og økte offentlige investeringer har bidratt til å holde aktiviteten oppe. Bedriftene i bransjen venter svak vekst også fremover.

Følg markedet på DN Investor

Les også:  - Markedet begynner å tro at vi har sett bunnen

Asia i dag: Kinesisk handel stuper

Rousseff kjemper for sitt politiske liv i Brasil

- Vil ta 70 år å utjevne lønnsforskjeller (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv: Det er lenge siden markedet har vært så bra
– Det er lenge siden markedet har vært så bra
Bård Eker viser tre biler i Genève. Samlet har de over 4000 (!) hestekrefter.
02:04
Publisert: