Norges Bank støtter i hovedsak utkastet til forskrift om minstekrav til beholdning av likvide eiendeler (likviditetsreserve).

Det fremgår av en høringsuttalelse fra Norges Bank tirsdag.

«Finanstilsynet legger opp til at hovedregler gis som en midlertidig norsk forskrift, som etter EØS-innlemmelsen erstattes med en henvisning til EU-reglene. Norges Bank støtter denne tilnærmingen», heter det.

Norges Bank skriver at ut fra hensynet til likviditeten i markedet, institusjonenes forretningsmodell og individuelle forhold vurderer Finanstilsynet det ikke som hensiktsmessig å angi et generelt minstekrav til LCR i norske kroner som skal gjelde likt for alle institusjoner.

Norske kroner

Norges Bank mener imidlertid at Finanstilsynet bør definere et minstekrav til LCR i norske kroner.

«Ut fra en samlet vurdering av tilbudet av likvide eiendeler i norske kroner, virkning på pengemarkedet, konsentrasjonsrisiko i bankenes likviditetsporteføljer, risiko for spredning ved likviditetsproblemer, og likviditetsbehov knyttet til svingninger i strukturell likviditet, anbefaler Norges Bank at individuelle krav for LCR i norske kroner minimum settes til 60 prosent. Etter Norges Banks vurdering bør ikke hensyn til forretningsmodeller og individuelle forhold være tungtveiende. LCR tar hensyn til at behovet for likvide eiendeler kan være forskjellig for ulike forretningsmodeller. Utviklingen i rapportert LCR viser at det er realistisk for de store institusjonene å oppfylle et krav på 60 prosent for LCR i norske kroner fra 1. januar 2016», heter det.

Hvilke valutaer som er signifikante for norske banker kan endre seg over tid, skriver Norges Bank.

Sentralbanken mener derfor at det bør stilles krav om 100 prosent LCR i alle signifikante utenlandske valutaer, ikke bare i euro og dollar som Finanstilsynet har foreslått.

Norges Bank støtter at det inntas en bestemmelse i forskriften som presiserer adgangen for Finanstilsynet til å fastsette krav i signifikante valutaer for den enkelte institusjon. Norges Bank anbefaler at Finanstilsynet for alle institusjoner stiller minstekrav om 100 prosent LCR i alle utenlandske signifikante valutaer.

Åpner for unntak

Videre skriver Norges Bank at de støtter forslaget om at institusjonen skal offentliggjøre LCR på totalnivå og i signifikante valutaer hvert kvartal.

«Norges Bank mener også at felles og individuelle krav til LCR i norske kroner og andre signifikante valutaer som Finanstilsynet fastsetter under pilar 2 bør offentliggjøres. Det vil gi innskytere, låntakere og investorer bedre grunnlag for å vurdere bankenes likviditetsrisiko. Norges Bank støtter forslaget om at de største bankene ved månedsslutt skal rapportere dagstall for LCR både på totalnivå og per signifikante valuta for foregående måned», heter det.

Norges Bank skriver videre at EU-reglene åpner for unntaksmuligheter for valutaer med utilstrekkelig tilbud av høyt likvide eiendeler.

I forslaget til utfyllende regler fra EU-kommisjonen er norske kroner eneste valuta som er aktuell for bruk av unntaksreglene, skriver Norges Bank.

«Finanstilsynet gir ingen anbefaling om bruk av unntaksbestemmelsen, men uttaler at implikasjonene av den er noe uklar i lys av at det er et nasjonalt valg om det skal fastsettes eksplisitte krav til likviditetsbuffer pr valuta. Norges Bank er enig i den vurderingen. Med forbehold om den endelige utformingen av unntaksbestemmelsen anbefaler vi at norske myndigheter benytter muligheten til å sette grenser pr valuta, og avstår fra unntaksregelen. De to løsningene kan neppe brukes samtidig», heter det.

Minimumskrav

Norges Bank støtter forslaget om at NSFR bør innføres som et minimumskrav på 100 prosent for de største institusjonene så snart endelig utforming av NSFR er besluttet i EU.

«Siden institusjonene allerede rapporterer NSFR til Finanstilsynet basert på en beregningsmetode som er offentlig tilgjengelig på Finanstilsynets hjemmeside, anbefaler Norges Bank at institusjonene offentliggjør denne indikatorverdien», heter det.

 

Les også:- Vi er heldige som har rente å kutte

Professor om Miljøpartiet de grønnes politikk: - Tragikomisk

Carlsberg tilbakekaller øl i Sverige

 

Se også:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her besvimer BMW-sjefen på scenen:

Her besvimer BMW-sjefen på scenen
Det ble dramatisk da den nye BMW-sjef Harald Kruger møtte pressen i Frankfurt for å snakke om de nye bilmodellene. Plutselig besvimer han før han blir geleidet bort fra scenen.
00:28
Publisert: