Vi har nå hatt over 30 år med fallende realrenter i industrilandene. Bare siden 1995 har de falt med rundt fire prosentpoeng. De korte markedsrentene, som til vanlig påvirkes sterkest av sentralbankenes pengepolitikk, har ledet an i nedgangen. Da korte renter kom opp på nivå med de lange fikk vi Asia-krisen i 2008 og finanskrisen ti år senere.