Rystad Energy har utført undersøkelsen basert på tall oljeselskapene har rapportert til myndighetene for 11 oljeutbygginger i forbindelse med statsbudsjettet.

– Dette har vi gjort for egen regning. Det er en problematikk vi har vært veldig opptatt av de siste årene, sier rapportforfatter Magnus Kjemphol Lohne i Rystad Energy.

– Det er såpass store tall at vi mener det bør frem i lyset, sier han.

Konsulentene har rett og slett sammenlignet kiloprisen for plattformdekk bygget i Norge og Asia, og kommet frem til at asiatisk-bygde dekk i snitt er blitt 75 prosent dyrere. Regnestykket inkluderer både byggekostnader, inntektstap i forbindelse med forsinkelser og produksjonsproblemer etter oppstart. Samlet ekstrakostnad er på 70 milliarder kroner, ifølge rapporten.

Gammel krangel

Diskusjonen om kostnader ved norske versus asiatiske utbygginger har gått hett i flere år. Bakgrunnen er at oljeselskaper på norsk sokkel fra 2009 til 2013 tildelte syv av elleve plattformkontrakter til verft i Sør-Korea og Singapore. Bare fire gikk til norske verft. En hovedbegrunnelse den gang var at asiatiske verft var 25 prosent billigere, samt at kapasiteten ved norske verft var sprengt.

Flere norske oljeleverandører reagerte skarpt på kontraktstildelingene, ikke minst Aker-storeier Kjell Inge Røkke og IKM-grunnlegger Ståle Kyllingstad.

Nå mener Rystad Energy at fasiten langt på vei er klar, siden de fleste prosjektene tildelt under oljeboomen nærmer seg ferdigstillelse.

  • For norske verft ble sluttprisen 421 kroner per kilo plattformdekk.
  • Asiatiske verft leverte til 509 kroner per kg.
  • I tillegg har Rystad estimert et samlet verditap knyttet til lengre gjennomføringstid, forsinkelser og kvalitetsproblemer på 223 kroner per kilo.

Rene kostnadsoverskridelser utgjør altså bare 22 prosent av merkostnaden, mens 42 prosent er verditap knyttet til forsinkelser og lengre gjennomføringstid, og 11 prosent er knyttet til produksjonsavbrudd etter oppstart knyttet til kvaliteten på plattformene. Det var i snitt 40 prosent lenger gjennomføringstid ved asiatiske verft. Lohne sier Rystad har lagt forsiktige oljepris- og renteforutsetninger til grunn for forsinkelseskostnadene.

Advarer

Ekstremtilfellet i utvalget er Enis oljeutbygging Goliat, som i tillegg til å være kraftig forsinket og fordyret, også har vært nedstengt store deler av tiden etter at den kom i drift i Barentshavet.

– Kontrakten tilsa en pris på 180 kroner per kilo for Goliat. Det var så lavt at en burde skjønt at det ikke kunne gå, sier Lohne.

Et annet ekstremtilfelle, det ubrukelige plattformdekket bygget for Yme-feltet, er ikke tatt med i undersøkelsen, ettersom den kun omfatter utbyggingsplaner fra de siste ti årene. Hvis Yme hadde vært inkludert, hadde tallene sett verre ut, ifølge Lohne. Han tilføyer at norske operatører som Statoil og Aker BP har kommet i land på en rimelig grei måte med sine asiaprosjekter, selv om han mener også disse ville tjent på å bruke norske verft.

Han mener diskusjonen også bør handle om tapene for den norske oljeserviceindustrien.

– Vi har mistet kompetanse nasjonalt, og tapt sysselsetting og skatteinntekter, sier han.

Derfor mener han det er grunn til å være på vakt når kontrakten for produksjonsskipet på Johan Castberg-feltet snart skal tildeles. Asiatiske verft skal ligge langt fremme i konkurransen.

– Vi mener risikoaspektet er undervurdert, sier Lohne.

– Vi har regnet på hva det vil bety hvis Castberg blir forsinket med ett år. Det vil bety 4,7 milliarder kroner i nåverditap.

Ikke nok kapasitet i Norge

Statoil-talsmann Morten Eek sier Statoil er godt fornøyd med jobben asiatiske verft har gjort for selskapet. Han poengterer for øvrig at mange av utfordringene asiatiske verft har slitt med de siste årene, var knyttet til kvaliteten på ingeniørarbeid og prosjektering, samt prisen på utstyrspakker i et hett marked.

- Dette var en utfordring uavhengig av lokasjon og anleggssted. Man møtte en aktivitetstopp, sier Eek.

Temperaturen i markedet er adskillig lavere nå som Statoil skal sette ut byggekontraktene for produksjons- og lagerskipet som skal ligge på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Utbyggingen vil ifølge statsbudsjettet ha et totalbudsjett i underkant av 50 milliarder kroner, og utbyggingsplanen skal i utgangspunktet leveres inn før årsskiftet. Allerede nå er det klart at den største strukturen neppe blir bygget i Norge.

- En har gjort kartlegging av leverandørbildet knyttet til skrog, der ser en at det ikke finnes verft i Norge som har kapasitet til å bygge skrog av den størrelsen, sier Eek.

Han understreker riktignok at Statoil har lagt seg i selen for å sikre at norske leverandører skal kunne konkurrere om leveranse av moduler og utstyr i prosjektet. Ikke minst skal leverandører i de tre nordligste fylkene hensyntas spesielt.

Må tas videre

Bransjesjef Runar Rugtvedt i olje- og gassgruppen i organisasjonen Norsk Industri mener overskridelseserfaringene ved asiatiske verft må ta med i betraktningen når Castberg-jobber og andre oppdrag tildeles fremover.

– Det er tall en virkelig må ta alvorlig i forbindelse med videre prosjekter. Erfaringstall må brukes. Det er kjempeviktig at en legger opp til anbudsstrategier som gjør at europeiske og norske leverandører har muligheten til å konkurrere på like vilkår, sier Rugtvedt.

Han regner med at det blir full internasjonal konkurranse om Castberg-jobben nå i oljenedturen. Ifølge Rugtvedt har norsk leverandørindustri fått mye konkurranseevne tilbake siden 2011, og oljeselskapene har lagt opp til andre samarbeidsmodeller siden den gang.

Hans organisasjon var oppdragsgiver for en lignende rapport Rystad Energy utarbeidet i 2014. Da var imidlertid flere av utbyggingene i startfasen og tallene mindre klare. Denne gang har ikke Norsk Industri betalt for rapporten. (Vilkår)

Seriegründerens beste råd til gründere
Forskerstjernen og seriegründer Maria Strømme gir sitt aller beste råd til nye gründere.
00:58
Publisert: