Ol­je­pri­sen har fort­satt opp­over den­ne høs­ten, på grunn av høy­ere øko­no­misk ak­ti­vi­tet et­ter hvert som pan­de­mi­en har slup­pet gre­pet, og pro­duk­sjons­be­grens­nin­ger spe­si­elt fra al­li­an­sen OPEC+ med Saudi-Arabia og Russ­land i spis­sen.

Når tror Det in­ter­na­sjo­na­le ener­gi­by­rå­et IEA at opp­gan­gen, som har løftet nord­sjø­ol­jen Brent til over 86 dol­lar per fat, er i ferd med å dem­pe seg. Grun­nen er høy­ere pro­duk­sjon og stør­re vo­lu­mer med til­gjen­ge­lig olje på mar­ke­det.

– Det glo­ba­le ol­je­mar­ke­det for­blir stramt et­ter alle må­le­stok­ker, men en pau­se i pris­ral­ly­et kan være i sikte. I mot­set­ning til for­håp­nin­ge­ne som ble ut­trykt på kli­ma­topp­mø­tet i Glas­gow, skyl­des ikke det­te at et­ter­spør­se­len går ned, men at ol­je­for­sy­nin­gen øker, skri­ver IEA i sin ol­je­mar­keds­rap­port for no­vem­ber, som pub­li­se­res tirs­dag for­mid­dag.

Den stør­ste opp­gan­gen i ol­je­pro­duk­sjo­nen har al­le­re­de kom­met i USA i ok­to­ber, og det vil fort­set­te i no­vem­ber og de­sem­ber, forventer by­rå­et.

– Nåværende priser gir et sterkt incentiv til å øke aktiviteten, selv om operatørene holder seg til sine løfter om kapitaldisiplin, skriver IEA.

Uendret etterspørsel

Et­ter­spør­se­len fort­set­ter imid­ler­tid også å øke et­ter lam­mel­sen av ver­dens­øko­no­mi­en i fjor. Men IEA på­pe­ker også at det kom­mer nye ut­brudd, og at det­te, sam­men med noe sva­ke­re in­du­stri­ak­ti­vi­tet og høye ol­je­pri­ser, rett­fer­dig­gjør å be­hol­de an­slage­ne for et­ter­spør­sels­vekst nær­mest uend­ret i for­hold til for­ri­ge rap­port.

IEA forventer at etterspørselen etter olje vil stige med 5,5 millioner fat per dag i 2021, til et gjennomsnitt på 96,3 millioner fat per dag for året. Derfra spår byrået en ytterligere økning på 3,4 millioner fat per dag neste år, altså til nesten 100 millioner fat per dag.

Forrige måned jekket IEA opp sine etterspørselsanslag for både 2021 og 2022, mye på grunn av det byrået omtalte som en «energikrise,» med skyhøye priser for kull og gass i de fleste markeder. IEA forventer at oljeetterspørselen i 2022 så vidt vil overstige nivået i 2019, altså før pandemien førte til en sterk nedgang i forbruket i 2020.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.