I Pengepolitisk Rapport som ble lagt frem torsdag formiddag påpeker Norges Bank at oljeinvesteringene ser ut til å passere bunnen i år. Norges Bank oppjusterer også sine anslag for petroleumsinvesteringene i forhold til forrige rapport i juni. Sentralbanken venter nå at oljeinvesteringene vil falle med én prosent i 2017, mot et forventet fall på 5,2 prosent i forrige rapport.

– Investeringstellingen og nasjonalregnskapet tyder på at petroleumsinvesteringene vil falle mindre i år enn anslått i forrige rapport, særlig målt i faste priser, skriver Norges Bank i rapporten.

– Veksten i norsk økonomi har tiltatt det siste året. Lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til oppgangen. Oljeinvesteringene ser ut til å passere bunnen i år, skriver Norges Bank i rapporten.

Høyere investeringer i 2018 og 2019

Også for de kommende årene oppjusterer Norges Bank sine investeringsanslag. Banken venter nå at oljeinvesteringene i 2018 vil øke med 1,3 prosent, mens de i juni oppga en forventet økning på én prosent.

– Igangsetting av en rekke utbyggingsprosjekter vil trekke opp investeringene fremover. Vi anslår at investeringsvolumet vil øke med rundt 1 prosent i 2018 og med totalt 11 prosent fra 2018 til 2020. Anslagene for investeringsnivået i 2018 til 2020 er oppjustert i lys av ny informasjon om flere utbyggingsprosjekter, skriver Norges Bank.

I 2019 oppjusteres anslaget for investeringsøkningen i oljeindustrien fra 5,1 prosent i juni-rapporten til 7 prosent i rapporten som ble lagt frem torsdag.

– Fra og med neste år venter vi at offentlig etterspørsel vil gi et klart mindre vekstbidrag. En større del av etterspørselsveksten er da ventet å komme fra foretaksinvesteringer, nettoeksport og oljeinvesteringer, skriver Norges Bank i rapporten.

Kostnadskutt bedrer lønnsomheten

Ifølge Norges Bank har investeringene i oljefelt som er i drift falt med rundt 40 milliarder kroner siden 2013, og står for to tredjedeler av nedgangen i petroleumsinvesteringene.

– Vi anslår at disse investeringene vil falle med nye 3 milliarder kroner i år og holde seg på om lag samme nivå til neste år. I 2019 og 2020 anslår vi at de vil øke moderat, siden flere prosjekter er blitt lønnsomme etter at kostnadene er redusert, skriver Norges Bank

Sentralbanken venter også at investeringene i feltutbyggingen vil ta seg opp gjennom prognoseperioden.

Investeringene innen leting er nesten halvert siden 2013 og 2014.

– Vi anslår at leteinvesteringene vil holde seg om lag uendret i år og neste år. Deretter venter vi at letingen vil ta seg noe opp igjen, drevet av nedgangen i borekostnadene siden 2014 og utsikter til at oljeprisen vil holde seg over 50 dollar.

Norges Bank påpeke imidlertid at oppgangen dempes av at leteboringen i Barentshavet i år har gitt relativt svake resultater.(Vilkår)

Verdens beste digitale penn og papir
DN har testet norske Remarkable, «nettbrettet» for dem som elsker penn og papir
00:58
Publisert: