I 2015 var rundt 195.000 jobber knyttet til petroleumsnæringen, mens i 2017 var tallet redusert til 170.200, viser en rapport Statistisk sentralbyrå publiserte torsdag. Dermed har altså oljesmellen redusert antall jobber i oljetilknyttede næringer med 24.800.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har SSB beregnet ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2015.

SSB analyserer effekten av endringene i etterspørselen fra oljesektoren har hatt på næringene som står for leveranse til petroleumsnæringen.

Oljetilknyttet sysselsetting fra 7,1 til 6,1 prosent

Av de 195.000 oljetilknyttede jobbene i 2015, var et mindretall direkte sysselsatt i petroleumsnæringen. Et flertall var ansatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen, fremgår det av rapporten.

I 2015 utgjorde sysselsettingen tilknyttet oljesektoren 7,1 prosent av den samlede sysselsettingen i Norge. I 2017 har denne andelen falt til 6,1 prosent, ifølge SSB.

– Dette er på linje med nedgangen i sysselsettingen fra 2013 til 2015, heter det i rapporten.

Fall i etterspørsel

– Svak lønnsomhet i petroleumsnæringen, særlig i kjølvannet av det kraftige fallet i oljeprisen fra sommeren 2014, har ført til redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen, heter det.

Det vises til at etterspørselen fra oljenæringen har falt hvert år siden 2013. I 2013 utgjorde petroleumsnæringens ressursbruk 13,5 prosent av bnp for Fastlands-Norge, mens denne andelen i 2017 utgjorde 8,9 prosent, ifølge rapporten.

I rapporten pekes det på at de fleste næringer i Norge har leveranser til oljenæringen, enten direkte eller indirekte.

– Selv om den reduserte etterspørselen spres ut på mange næringer, vil det være enkeltbedrifter og bransjer som rammes hardt, heter det i rapporten.

Omstillingen for disse bedriftene kan bli utfordrende dersom de har spesialisert seg på leveranser til oljenæringen, og kunnskapen de besitter ikke er overførbar til andre felt, ifølge rapporten. (Vilkår)

Wiedswangs gardinpreken
DNs kommentator om Trump, toll, handelskrig og gardinpreken.
01:18
Publisert: