Se under for forklaring av nøkkeltallsbegreper og teknisk analyse

Aksje

Eierandel i selskap med begrenset ansvar.

Børsmeldinger

En børsmelding er en melding fra et selskap eller børsen om viktig eller mindre viktig informasjon om selskapet.

Effektiv rente

Den avkastning som gjennomsnittlig oppnås ved plassering i et bestemt obligasjonslån. Tar hensyn til rentesats, renters rente, tilbakebetalingsbetingelser og kursen på obligasjonen.

Egenkapital

Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Det vil si kapital som et selskap selv disponerer.

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er sparebankenes egenkapitalinstrument (tidligere grunnfondsbevis). Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at egenkapitalbevisenes eierandel (eierandelskapitalen) og institusjonens øvrige kapital (grunnfondet) underlegges samme regelverk ved tildeling av henholdsvis utbytte og gavetildeling, og ved avsetning til fond.

Emisjon

Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån, eller utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt et utvalg investorer.

Generalforsamling

Den øverste myndigheten i et selskap, der alle aksjonærer har møterett. Én aksje gir én stemme. Avholdes årlig, der blant annet årsregnskap, årsberetning og utbytte godkjennes. Velger vanligvis styret i selskapet. Unntaket er en gruppe større selskaper, der det er bedriftsforsamlingen som velger styret. Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling ved behov.

Indeks

Angir en generell utvikling i aksjekursene for et bestemt utvalg aksjer som har noe til felles, for eksempel at de handles i samme land, samme bransje og så videre.

Innsidehandel

Ulovlig innsidehandel er handel i finansielle instrumenter basert på innsideinformasjon (presise opplysninger som er egnet til å påvirke prisen merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent). Både forsettlige (med vilje) og uaktsomme (man har en aktsomhetsplikt) overtredelser kan rammes. Primærinnsideres handel i eget selskap er å anse som innsidehandel og underlagt bestemmelser i verdipapirloven.

Innsideinformasjon

Presise opplysninger som er egnet til å påvirke prisen merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent. Selskapene selv vurderer hvem som anses som primærinnsidere, gjerne i styre og ledelse. Disse plikter å melde handler med verdipapirer i dette selskapet til Oslo Børs.

Innsider

Person i styre, ledelse eller andre i tilknytning til et børsnotert selskap som er underlagt visse krav knyttet til handel og rapportering av handel. Selskapet definerer hvem som er primærinnsidere og har ansvar for å rapportere dette til børsens innsideregister løpende.

Markedsverdi

Angir verdien på selskapet ved at antall aksjer multipliseres med aksjekursen.

Obligasjon

Bevis på at du har lånt ut penger til en bedrift, institusjon, staten eller andre utstedere av obligasjonslån. Obligasjoner kan noteres på Oslo Børs og på Nordic ABM (Alternative Bond Market).

OBX

OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene i OSEBX rangert etter seks måneders omsetning.

Ordredybde

Viser hvor mange aksjer som ligger til salg og kjøp til ulike kurser.

OSEBX

OSEBX er Oslo Børs' hovedindeks. Inneholder et representativt utvalg av alle noterte aksjer på Oslo Børs. Hovedindeksen har utgangspunkt 100 poeng pr. 31.12.1995.

Oslo Axess

En autorisert markedsplass i regi av Oslo Børs. Markedsplassen er et tilbud til selskaper som ønsker notering på en regulert markedsplass, men som ikke er kvalifisert til børsnotering.

Oslo Børs

Markedsplass for notering og omsetning av finansielle instrumenter. Allmennaksjeselskap kan noteres dersom de har en markedsverdi over 300 millioner norske kroner, spredt eierskap og har drevet i minst tre år.

Oslo Merkur

En alternativ markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis, med mindre omfattende opptakskrav enn for Oslo Børs og Oslo Axess.

Portefølje

Sammensetning av de aksjene man eier.

Sektor

Aksjer er fordelt opp i ti ulike sektorer, ut i fra hvilken bransje selskapet operer i.

Snittkurs

Angir hva man i gjennomsnitt har betalt for aksjene i et gitt selskap, da man over tid kan ha handlet aksjer i et selskap til ulike kurser.

Statsobligasjoner

En obligasjon er et rentebærende papir med opprinnelig løpetid over ett år. Statsobligasjoner har en fast rente (kalt kupong) som gir en rentebetaling på en bestemt dato en gang i året, i hele løpetiden på lånet, av det nominelle pålydende beløpet. Ved forfallsdato utbetaler obligasjonen i tillegg til kupongrenten også det nominelle pålydende beløp. De norske statsobligasjonene utstedes normalt slik at det finnes obligasjoner med løpetid mellom 2 og 11 år.

Tegningsretter

Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår, er tegningsretten et verdipapir i seg selv, som ofte er børsnotert.

Teknisk analyse

Analyse av historiske kursdata som kan hjelpe å si noe om fremtidig kursutvikling.  Se på ulike tekniske indikatorer etter positive og negative tegn. Bruk av tekniske indikatorer må kombineres med andre observasjoner og informasjon. (Se egen seksjon under)

Terminkontrakt

En terminkontrakt er en forpliktende avtale om salg eller kjøp av en bestemt vare eller verdipapir til en avtalt kurs med oppgjør på en avtalt fremtidig dato.

Ticker

Bokstavkode som identifiserer et børsnotert selskap og aksjene i dette selskapet.

Utbytte

Det beløpet selskapet betaler ut til aksjonærene som deres andel av selskapets disponible overskudd.

Verdipapir

Eksempler på verdipapirer er aksjer, obligasjoner og derivater.

Volatilitet

Et uttrykk for hvor mye prisen på en aksje svinger eller varierer over tid sammenlignet med enn annen indeks. Jo mer aksjen verdi endres sammenlignet med indeksen, jo høyere er volatiliteten.

 

 

Nøkkeltall

Beta

Beta er et mål på hvor mye en aksje svinger i forhold til markedet. Er en aksjes beta lik 1, vil aksjen svinge like mange prosent som markedet. Er en aksjes beta større (mindre) enn 1, vil aksjen bevege seg mer (mindre) enn markedet målt i prosent. En aksjes risiko, dvs svingninger, kan deles opp i systematisk og usystematisk risiko. Beta er en del av aksjens systematiske risiko (markedsrisiko). Usystematisk risiko er selskaps-spesifikke hendelser og kan diversifiseres bort.

EBITDA

Resultat før finansposter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger.

Egenkapital pr aksje

Selskapets egenkapital delt på antall aksjer.

Enterprise Value

Markedsverdien av selskapet + netto gjeld.

EPS

Resultat per aksje etter skatt.

Kursmål

Det prisnivået en aksjeanalytiker mener aksjen bør prises på i fremtiden.

P/E

Aksjekurs delt på resultat per aksje. Jo høyere P/E, desto dyrere er aksjen.

P/S

Aksjekurs delt på omsetning per aksje.

Pris/bok

Aksjekurs delt på bokført egenkapital per aksje.

 

 

Teknisk analyse

ADX

ADX (Average Directional Index) måler styrken av en oppadgående eller fallende trend. ADX måles på en skala fra 0 til 100. En høy ADX-verdi indikerer en sterk trend, og en lav verdi indikerer en svak trend. Ved hjelp av linjene DI+ og DI- kan man også ofte se retningen av trenden. DI + over DI - indikerer en positiv trend, og omvendt.

Bollinger Bands

Bollinger Bands er en teknisk indikator som viser svingninger (volatilitet) i kursen. Øvre og nedre bånd kan vise om kursen er høy eller lav sammenlignet med tidligere handler.

Korrelasjon

Korrelasjon er et mål på i hvilken grad to variabler beveger seg i takt. styrke og retning av samvariasjon mellom to variabler. F.eks aksjer vil det si hvor likt to selskaper har beveget seg. Skalaen til korrelasjon ligger mellom -1 og 1. Når korrelasjonen er -1 betyr det at det anti-korrelerer, at variablene har beveget seg i motsatt retning. 0 betyr ingen samvariasjon. 1 betyr samvariasjon, at variablene har beveget seg i samme retning.

MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) er en teknisk indikator som forteller om momentumet i instrumentet (f.eks en aksje), det vil si hvor fort instrumentet øker eller faller i enten pris eller volum.

Overkjøpt

Begrepet "overkjøpt" i teknisk analyse brukes når et instrument (f.eks. en aksje) har hatt et sterkt kjøpspress over en lengre periode og at kursen har steget fort, uten nødvendig korreksjoner underveis. Dette kan indikere at kursen har steget mer enn naturlig basert på historikk, og gjør instrumentet sårbart for korreksjoner ned i kommende tid.

Oversolgt

Begrepet "oversolgt" i teknisk analyse brukes når et instrument (f.eks. en aksje) har hatt et sterkt salgspress over en lengre periode og at kursen har falt fort, uten nødvendig korreksjoner underveis. Dette kan indikere at kursen har falt mer enn naturlig basert på historikk, og gjør instrumentet sårbart for korreksjoner opp i kommende tid.

RSI

RSI (Relative Strength Index) brukes til å identifisere aksjer som har steget eller falt kraftig, uten at det har vært korreksjoner underveis. Dette kan indikere at det vil komme en  nedgang eller oppgang i aksjen. RSI måles på en skala fra 0 til 100, der under 30 er "oversolgt" og over 70 er "overkjøpt".

SMA

Indikatoren SMA (Simple Moving Average) angir gjennomsnittsprisen på et instrument på en gitt tidsperiode (glidende gjennomsnitt). SMA brukes i teknisk analyse gjerne til å se trender, men også til å finne kjøps- og salgstidspunkt. SMA for et lite antall dager en mer sensitive for svingninger enn SMA for et stort antall dager.

Stochastic

Stochastic er i likhet med RSI en teknisk indikator som forteller om en aksje er overkjøpt eller oversolgt (se egen forklaring). Stochastic bygger på at et instrument i en stigende trend ofte avslutter handelsdagen nær handelsdagens høyeste kurs, og omvendt i en fallende trend. Stochastic bruker skalaen 0 til 100, hvor under 20 er "oversolgt" og over 80 er "overkjøpt".

Teknisk analyse

Analyse av historiske kursdata som kan hjelpe å si noe om fremtidig kursutvikling.  Se på ulike tekniske indikatorer etter positive og negative tegn. Bruk av tekniske indikatorer må kombineres med andre observasjoner og informasjon.

Teknisk signal

Basert på ulike indikatorer vil teknisk analyse gi ulike positive og negative tekniske signaler. Jo flere tekniske signaler som peker i samme retning jo større teoretisk sannsynlighet vil det være for at instrumentet (f.eks. aksje) vil bevge seg i denne retningen.

Trend

Trend betyr når et instrument (f.eks. en aksje) har beveget seg i en bestemt retning over en viss tid.

Volum

Volum angir hvor mange aksjer som er handlet i markedet i løpet av en gitt tidsperiode. Volum brukes i teknisk analyse til å se på styrken av en bevegelse i markedet. Høyere volum indikerer en økt interesse i aksjen og kan føre til en positiv eller negativ endring i kursen.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.