– Det er grunn til forsiktig optimisme. Vi ser allerede at økte bevilgninger i 2016 for å bedre vedlikeholdssituasjonen, har gitt resultater, sier Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen la onsdag fram årsrapporten for 2106. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglig operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig.

– Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret som vi skulle ønske. Derfor er det meget gledelig at Forsvaret er blitt hørt når det gjelder behovet for et økonomisk løft for å øke den operative evnen, sier han i oppsummeringen.

– Langtidsplanen som er besluttet, gir mulighet for å få det vi har til å virke. Vi kan ta inn etterslep på vedlikehold, øke beholdningen av reservedeler og bedre beredskapslogistikken.

– Når dette er på plass, har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået, understreker han.

Startet i fjor

Forsvarssjefen sier dette arbeidet startet allerede i fjor, som følge av regjeringens økte bevilgninger, øremerket vedlikehold og reservedeler.

– Et godt eksempel på dette er Sjøforsvarets omdisponering av personell for å øke antallet operative besetninger til fartøyene. Økt omfang på vedlikehold og økt bemanning har resultert i at vi nå seiler med fire fregatter og fem korvetter, sier han.

Bruun-Hanssen understreker at Forsvaret har gjennomført effektiviseringstiltak til en verdi av ca 327 millioner kroner, og han innrømmer at flere, samtidige endringer har vært utfordrende.

Allmenn verneplikt

Forsvarssjefen trekker fram at man i 2016 så det første kullet med allmenn verneplikt.

– Det har gitt oss økt mulighet til å rekruttere de best egnede til førstegangstjeneste fra hele årskull, sier han.

I årsrapporten fremhever han dessuten at Norge har hatt betydelige bidrag i internasjonale operasjoner, det gjelder både i Mali, Afghanistan, Irak og Georgia.

– Vi har vist hvordan små styrker med fleksibel og løsningsorientert tilnærming kan gjøre stor nytte til en relativt lav kostnad. Dette er en modell også for fremtiden, sier han.(Vilkår)