Riksrevisjonen skal nå gjennomføre en revisjon av Olje- og energidepartementets eieroppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer. Som DN har skrevet har selskapet tapt 200 milliarder kroner på amerikansk jord de siste 20 år. Selskapets revisorer har også påpekt sviktende internkontroll, rot og sløsing i den amerikanske virksomheten.

Riksrevisjonens undersøkelser skal legges frem i en rapport høsten 2020. Det skriver Riksrevisjonen i brev sendt til Olje- og energidepartementet 9. juni.

Riksrevisor Per-Kristian Foss bekrefter overfor DN at de nå starter en undersøkelse av statens eierskap i Equinor:

– Vi hadde en tilsvarende undersøkelse i 2011, hvor vi skrev at det var viktig at Olje- og energidepartementet fulgte nøye med på utenlandsinvesteringene i daværende Statoil. Da saken ble behandlet i Stortinget, sa både Stortinget og Olje- og energidepartementet at de skulle gjøre dette. Nå vil vi gjerne se hva som har skjedd i mellomtiden, sier Foss.

Han erkjenner at Riksrevisjonens undersøkelser også henger sammen med DNs avsløringer.

– Riksrevisjonen lever ikke i sin egen verden, sier Foss.

Undersøke eierdialogen

Staten er største eier i Equinor med en eierandel på 67 prosent, og det er Olje- og energidepartementet som forvalter eierskapet på vegne av staten.

Riksrevisjonen har et ansvar for å kontrollere at statens midler forvaltes på en forsvarlig måte, deriblant gjennom selskapskontroll. Dette innebærer ikke at Riksrevisjonen har revisjon av Equinor, men at de kontrollerer Olje- og energidepartementets eierskapsutøvelse overfor selskapet.

– Vi skal undersøke eierdialogen, og se hvordan Olje- og energidepartementet har styrt selskapet, ikke revidere Equinors utenlandsinvesteringer, understreker Foss.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kommenterer Riksrevisjonens beslutning slik:

– Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomføre en revisjon av OEDs oppfølging av Equinors utenlandsinvesteringer slik det uttrykkes i Riksrevisjonens brev. Jeg legger til grunn at revisjonen mener departementets eieroppfølging av selskapet knyttet til disse investeringene. Jeg vil selvsagt gi Riksrevisjonen tilgang til all informasjon og dokumentasjon som er relevant for denne undersøkelsen, skriver Bru i en e-post til DN.

Stilte spørsmål i 2017

Allerede i 2017 stilte Riksrevisjonen spørsmål ved statens eierutøvelse overfor Equinor og selskapets utenlandsinvesteringer etter at selskapet mellom 2013 og 2017 hadde skrevet ned regnskapsverdiene internasjonalt med 94 milliarder kroner. Over halvparten av disse skyldes virksomheten i USA.

Jens Stoltenberg om Equinor: – Det er viktig og riktig at det settes et kritisk søkelys på pengebruk i store selskaper
Jens Stoltenberg sto bak delprivatiseringen av Statoil og var statsminister da selskapet startet USA-eventyret som kostet 200 milliarder.
02:03
Publisert:

I sitt svar til Riksrevisjonen i 2017 skrev imidlertid Olje- og energidepartementet at de hadde hatt et eget møte med selskapet for å «øke departementets forståelse av hvilke vurderinger og regler som ligger til grunn for de gjennomførte nedskrivningene», og at det kraftige oljeprisfallet er skyld i nedskrivningene.

Etter dette svaret, gikk ikke Riksrevisjonen videre med ytterligere undersøkelser av saken.

Som DN har omtalt, fikk styret i Equinor flere røde interne revisjonsrapporter på sitt bord i 2014, 2015 og 2016 som avdekket økonomisk rot og dårlig internkontroll i USA-virksomheten. Etter DNs avsløringer, har Olje- og energidepartementet i dag erkjent at de ikke var kjent med at Equinors tap strakte seg til 200 milliarder kroner før det kom frem i DN. Selskapet har erkjent at den burde ha informert eieren bedre.

Olje- og energiminister Bru har også sagt at staten som eier burde hatt informasjon om kulturproblemene i USA. Også her har Equinor erkjent at de burde ha informert eieren bedre.

Hvorfor gikk dere ikke videre med saken i 2017?

–Vi ventet at departementet skulle følge opp dette, sier Foss.

Vi ventet at departementet skulle følge opp dette
Per-Kristian Foss, riksrevisor

– Opplever du i dag at de gjorde det?

– Det vil jeg ikke uttale meg om før rapporten legges frem, sier riksrevisoren.

Ikke behov for granskning

Etter DNs sak krevde SV og Ap at Bru kom til Stortinget for å redegjøre for hva staten har visst – og ikke visst om saken og hvordan eierdialogen har vært mellom departementet og selskapet.

Olje- og energiminister Tina Bru holdt 10. juni en redegjørelse i Stortinget om departementets eierstyring med Equinors utenlandsvirksomhet.
Olje- og energiminister Tina Bru holdt 10. juni en redegjørelse i Stortinget om departementets eierstyring med Equinors utenlandsvirksomhet. (Foto: Vidar Ruud)

10. juni holdt Bru en redegjørelse i Stortinget, som nå er til behandling i energi- og miljøkomiteen. Her gjentok Bru at hun mente selskapet burde ha vist større åpenhet overfor sin største eier.

Samtidig har Stortinget behandlet et representantforslag fra MDG om at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal opprette en selvstendig granskning av saken.

I et svarbrev til Stortinget skriver Bru at hun mener det er unødvendig med en egen granskning siden Riksrevisjonen nå skal ettergå statens eierskap med selskapet, og at Equinor selv har hyret inn eksterne revisorer for en gjennomgang av selskapets utenlandsvirksomhet.

«Så vidt jeg kan se er det dermed allerede iverksatt flere ulike prosesser som vil belyse store deler av de spørsmålene som er reist i representantforslaget. Jeg kan på den bakgrunn vanskelig se at det er formålstjenlig å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon nå», skriver Bru.

MDGs forslag ble torsdag stemt ned i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. MDG er ikke selv medlem av komiteen, så kun SV stemte for en granskning.

MDG-leder Une Aina Bastholm er skuffet.

Noe av det som må granskes er om vekslende regjeringer har gjort jobben sin. Om de har stilt de nødvendige kritiske spørsmålene og sikret seg god nok oversikt over omfanget av tapene. Det er uforståelig at ikke Stortinget ønsker denne læringen, på tvers av vanlige partiskiller, sier Bastholm til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Equinors tidligere internrevisor: – Det var komplett mangel på kontroll
Robert Claus Gronwaldt jobbet tidligere som internrevisor for Equinor i USA. Han var med på å lage flere såkalte røde internrevisjon-rapporter.
03:20
Publisert: