De siste månedene har mye av striden om Statistisk sentralbyrå (SSB) handlet om sentrale notater fra møter mellom SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet. Ifølge finansminister Siv Jensen ble Meyer i møtene advart mot å gjøre endringene som kostet henne jobben.

Dette har Meyer bestridt. Derfor har det vært viktig for kontrollkomiteen på Stortinget, som undersøker saken, å skaffe skriftlig dokumentasjon fra møtene i januar 2017 og september 2017. Komiteen fikk notatene først i februar 2018, etter å ha bedt om dem flere ganger.

Imidlertid ble komiteen flere ganger sendt utdrag fra de hemmelige notatene i finansministerens brev til Stortinget om saken allerede i november.

Dette opplyser en kilde som har sett de hemmelige dokumentene, til DN. Ifølge kilden er delene fra notatene som støtter Jensens beskrivelse av konflikten, tatt med i det åpne brevet til Stortinget. Innholdet i notatene som svekker hennes forklaring, er utelatt, sier kilden.

«Veldig merkelig lys»

SVs medlem i kontrollkomiteen Torgeir Fylkesnes sier følgende om DNs opplysninger:

– Statsråden har aktivt brukt deler av de hemmelige dokumentene i sitt svar til Stortinget. Dette ba jeg henne også redegjøre for i høringen. Hun har selektivt klippet og limt på strategisk vis, slik at delene som svekker Jensens historie, ikke er med. Det setter hemmeligholdet i et veldig merkelig lys, sier han.

– Hun har selektivt klippet og limt på strategisk vis, slik at delene som svekker Jensens historie, ikke er med, siker Torgeir Knag Fylkesnes (SV).
– Hun har selektivt klippet og limt på strategisk vis, slik at delene som svekker Jensens historie, ikke er med, siker Torgeir Knag Fylkesnes (SV). (Foto: Fredrik Solstad)

– Teksten er veldig lik i de hemmelige notatene og det åpne svaret, men vi har ikke fått noen god forklaring på hvordan departementet har brukt de hemmelige notatene. Den oppfattelsen jeg har, er at det er bra at vi endelig fikk notatene, siden vi hele tiden har måttet hale og dra for å få ut informasjon fra departementet. Da blir man jo noe skeptisk, sier komitékollega Nils Bjørke i Senterpartiet.

Uenighet om advarsler

Kontrollkomiteen jobber om dagen med sin innstilling til SSB-saken. Spørsmålet er om finansministeren har opptrådt ryddig i konflikten.

Stortinget har bedt om notatene siden november 2017, men fikk dem først i februar. Først da fikk komiteen se hele bildet fra notatene, flere måneder etter å ha fått utvalgte deler i Jensens brev.

Ekspedisjonssjef Amund Holmsen har beskrevet notatene som «på flere punkter misvisende». Siv Jensen har i sitt brev til Stortinget forklart at det er årsrapportmøtet og halvårsrapportmøtet med SSB som er viktig i styringsdialogen med etaten. Likevel ble notatene brukt for å støtte hennes forklaring i brevene til Stortinget.

To formuleringer

To formuleringer er tatt fra de hemmelige dokumentene og inn i det åpne brevet, opplyser kilden som har sett de hemmelige notatene. Begge formuleringene handler om bekymringer fra departementet om endringene SSB skulle gjøre og gjelder møtet 19. september.

Den ene formuleringen er i departementets svar til komiteen 21. november:

«Departementet uttrykte bekymring for at modellarbeid i liten grad vil bli vektlagt og premiert, samtidig som en i for stor grad innplasserer forskerne i forskningsavdelingen som i liten grad vil være interessert i slikt arbeid. Finansdepartementet stilte spørsmål ved om en på lengre sikt bevarer riktig kompetanse i forskningsavdelingen for å ivareta oppgaver knyttet til drift av modeller, konjunkturovervåkning og ulike utredninger. Finansdepartementet viste også til statistikklovutvalget og spurte om den pågående omorganiseringen foregriper retningslinjer som kan komme i lov».

Det andre tilfellet er i Jensens svar 29. november. Det omhandler hva departementet stilte spørsmål om på møtet:

«Fra departementets side ble det videre uttrykt bekymring for at modellarbeid i liten grad ble vektlagt og premiert.»

Slik svarer finansministeren

Finansminister Siv Jensen har følgende kommentarer til saken:

– Ja, det stemmer at vi allerede i januar i fjor advarte Meyer mot å foreta større endringer i forskningsvirksomheten. Det stemmer også at bekymringer og advarsler ble gjentatt i mars og i september. Når jeg har omtalt dette skriftlig og muntlig til kontrollkomiteen, er det selvsagt med utgangspunkt hva som faktisk ble diskutert i de omtalte møtene og de nedtegnelsene vi har.

– Enkelte av komiteens medlemmer har hevdet, ifølge mediene, at det ikke finnes noe i de interne notatene som bekrefter at vi tydelig har uttrykt bekymringer. Jeg merker meg at de nå erkjenner at dét gjør det. Jeg vil også minne om de bekymringene og advarslene vi har uttrykt gjennom den formelle styringsdialogen.

– Så vil jeg presisere at dokumentene ikke er hemmelige, men de er unntatt offentlighet. Det har vi valgt å gjøre fordi dette er nedtegnelser gjort av ulike saksbehandlere i Finansdepartementet og som ikke er fullstendige eller omforente referater. De interne notatene er enkeltpersoners nedtegnelser fra de omtalte møtene og ble aldri laget for eksternt bruk. Notatene kan sammenlignes med nedtegnelser møtedeltagere gjør i sine respektive notatbøker under et møte.

– Jeg vil minne om at de formelle møtene med SSB er godt dokumentert med omforente referater som er sendt Riksrevisjonen og publisert på vår hjemmeside. Der fremgår det også at vi hele veien har advart SSB-ledelsen mot å gjøre omfattende endringer i forskningsavdelingen som setter samfunnsoppdraget i fare og/eller foregriper forslag fra Statistikklovutvalget. Hadde vi gitt andre styringssignaler i de uformelle møtene, hadde vi selvsagt også skriftliggjort det, sier Siv Jensen.(Vilkår)

«Star Wars»-skuespiller Kelly Marie Tran (29) er en stolt nerd
«Star Wars»-skuespiller Kelly Marie Tran (29) er en stolt nerd – både i virkeligheten og foran kamera. Hun er en av de nye kvinnene som nå snur popkulturen på hodet.
02:50
Publisert: