– Tiltakene vi allerede har innført for å få mer gods over på kjøl, har gitt mer effekt for pengene enn jeg hadde ventet. Derfor går vi nå videre, sier Solvik-Olsen.

Han vil ha vurdert et økonomisk «støttehjul» til bransjen frem til de store infrastruktur-forbedringene han har varslet slår inn flere år frem.

– Jeg har ingen ambisjon om subsidier til evig tid. Tre år bør være nok til en vurdering. Men vi må hindre at togselskapene sitter stille og ikke våger å investere i mellomtiden, sier han.

Mindre togtransport

I virkeligheten har samlet transportvolum på tog falt over den siste tiårsperioden, tross et lite blaff oppover igjen i 2017. Dette har skjedd til tross for full politisk samling om at målet er mer av miljøvennlig og trafikksikker togfrakt.

Nå setter statsråden sammen en hastegruppe av folk fra bransjen og myndighetene. De skal innen oktober finne frem forslag for å sette fart i overgangen fra bil til bane. En uttalt del av mandatet er å vurdere miljøbegrunnede statstilskudd.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen synes det går for trått med å vri gods over fra bil til bane
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen synes det går for trått med å vri gods over fra bil til bane (Foto: Per Thrana)

Penger per tonn

Solvik-Olsen tar forbehold om at Efta-kontrollorganet Esa må godkjenne tilskudd for togfrakt. Som regel er Esa skeptiske til statsstøtte. Men hvis «alle får» slik at støtten ikke kan kalles konkurransevridende, og den i tillegg kan begrunnes med positive miljøeffekter, er oddsen vesentlig bedre for et ja. Departementet skal starte prosedyren med Esa-godkjenning samtidig som arbeidsgruppen utreder.

Gruppen skal vurdere to ulike støtteordninger – inkludert disses virkning på statsbudsjettet.

Den ene er miljøtilskudd som kompenserer for godsnæringens infrastrukturutgifter. Samtidig skal det vurderes om det er best at støtten går til vareeierne eller til transportselskapet. Den andre er samme miljøtilskudd pluss en ekstra ytelse per tonn gods som faktisk er overført fra bil til bane, sammenlignet med året før.

«Må være lønnsom»

– Selvfølgelig er det positivt med tiltak for mer godstransport på tog. Men i næringslivet er den harde virkeligheten at slik transport må være bedriftsøkonomisk lønnsom, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Han er opptatt av prisen, men også av presisjonen eller punktligheten i godstogtrafikken. Den var spesielt svak en periode sist vinter.

NHO-direktøren er som andre positiv til miljøeffekter ved å bruke tog. Man samtidig minner han om at gapet mellom tog og lastebil minker – fordi de siste stadig forbedres teknologisk for å redusere utslipp.

NHO Logistikk og Transport organiserer både de store samlasterne som Schenker og Bring, og togselskapene Cargo Net og Green Cargo.

Kjensli har inntil nå vært spesielt bekymret for at Norge lå an til EU-tilpasning med innføring av kjøreveisavgift for tog.

– Avgiften kommer med store rabatter i starten, men det ble varslet kraftig opptrapping fra 2020 og fremover. Den kan koste togselskapene titall millioner kroner. De har allerede problemer med å tjene penger. Andre land, som Danmark, har alt besluttet å kompensere, sier han.

Solvik-Olsen bekrefter nå at tilskudd som kompenserer for avgiften skal vurderes. (Vilkår)

Ni av fjorten i ledelsen er kvinner
Irene Rummelhoff sin ledergruppe består av ni kvinner og fem menn, mens det i konsernledelsen kun sitter tre kvinner.
01:22
Publisert: