Trailere og containere står tett i tett på Schenkers terminal på Alnabru i Oslo, få skritt fra jernbanens godsanlegg. Langt over 1000 biler passerer ut og inn i uken. Bare en liten del av vareflommen flyttes videre til tog.

– Jernbanen har mange elskere. Men i mange tiår har ingen gjort noe – det er mest ord og planer, sier kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i transportfirmaet Schenker.

I mer enn 25 år har det vært et politisk mål å spare miljø, veislitasje, utslipp og ulykker ved å flytte mer frakt fra bil til bane- og sjøtransport. En fersk rapport fra Riksrevisjonen sier satsingen så langt har vært mislykket.

For lite, for dårlig

Det er Samferdselsdepartementet som har ansvaret for fraktflyttingen. Stortinget har bedt om dette i nasjonale transportplaner (NTP) og andre vedtak minst siden 1990. Riksrevisjonens oppsummering av funnene i en forvaltningsrevisjon av transporten er tydelige:

«Målet om overføring av godstransport fra vei til sjø og bane er ikke nådd. Myndighetene har ikke klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport. Veitransporten er blitt raskere, billigere og mer fleksibel sammenlignet med sjø og jernbanetransport. Det er gjennomført få tiltak for å styrke konkurranseevnen til godstransport på jernbanen», skriver revisjonen.

Vei vokste mest

Riksrevisjonens granskingstema har vært utviklingen i de forskjellige transportformene over årene 2010-2015, konsentrert om de lange strekningene på 300 kilometer og mer. Hovedbildet er at frakt på vei har økt mer enn sjø og bane over perioden.

Nå anbefaler Riksrevisjonen at departementet sørger for sterkere styring og for å utvikle en felles strategi for å nå de vedtatte politiske målsettingene. Det bør vurderes om det trengs mer penger.

Revisjonen konstaterer videre at veiutbygging har hatt langt lettere for å komme gjennom offentlige planprosesser og reguleringer enn opprustning av terminalområder for godstransport. Likebehandling må på plass. Departementet bør også vurdere andre metoder for å styrke konkurranseevnen til bane- og sjøtransporten.

I svaret til Riksrevisjonen lover samferdselsministeren sterkere styring og oppfølgning. Ketil Solvik-Olsen peker dessuten på Nasjonal transportplan, hvor det er planlagt å bruke 18 milliarder kroner på opprustning av jernbaneterminaler og annen baneinfrastruktur frem mot 2029.

Mest gode ord

– Det er ti år siden vi anslo at vår overføring til tog kunne økes med 30 prosent på visse betingelser. Ingen av disse er oppfylt. Det trengs opprustning og utbygging av jernbanens godsterminaler i Oslo, Bergen og Trondheim for titalls milliarder. Uten det, er det umulig, sier Einar Spurkeland i Schenker.

Dessuten etterlyser han bedre punktlighet og prioritert fremføring for godstog om natten.

– Nå er jernbanetransporten for upålitelig. Vi får side opp og side ned med forsinkelsesmeldinger daglig. Transportører med tidskritisk gods krever lastebil på grunn av dette, sier han.

Schenkers mann kjenner bare én god nyvinning fra de siste årene.

– Det er det daglige godstoget Oslo-Narvik gjennom Sverige. Det har vært en stor suksess. Men dette er først og fremst svenskenes fortjeneste, sier Spurkeland.

Selv med denne suksessruten opplever Schenker problemer.

– Hvis toget er ti minutter forsinket ut av Oslo-terminalen blir det to timer forsinket til Narvik. Da tapes «tidsvinduer» for kryssing. Det trengs prioritert fremføring for gods om nettene – også på Inter City-strekningene rundt Oslo, sier Spurkeland.(Vilkår)

Slik identifiserer du deg uten å gå i banken
DNB har laget en app som skal identifisere deg sikkert fra sofakroken.
01:45
Publisert: