Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) innkalte torsdag til pressekonferanse for å redegjøre for planene som delvis er lekket ut tidligere denne uken. 

Oversikten over alle arbeidsplassene som allerede er besluttet flyttet ut eller nyetableringer lagt til andre steder enn Oslo, viser et totaltall på 630 i perioden 2013–2017. 

Det som nå vil skape strid er en mulig dobling av utflyttinger, til sammen 1200 årsverk og 600 studieplasser. For Sanner legger nå frem en omfattende liste over hvilke oppgaver, funksjoner og enheter som regjeringen vurderer å omlokalisere. I en melding fra departementet kommer dette frem:

Politihøgskolen 

«Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Framtidig kapasitetsbehov ved Politihøgskolen som helhet er under vurdering, og må ses i sammenheng med spørsmålet om lokalisering. Nå er det om lag 670 studenter på bachelorutdanningen og 260 årsverk ved skolen i Oslo».

Kunnskapssektoren

«Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk. Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo. Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.»

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vurderer å flytte en rekke arbeidsplasser ut av Oslo.
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vurderer å flytte en rekke arbeidsplasser ut av Oslo. (Foto: Junge, Heiko)

Landbruksforvaltningen 

«Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksfor­valtningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå «med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet». Utredningen skal være ferdig innen 1. juli 2017. Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene utgjør om lag 300 årsverk.»

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

«Barne- og likestillingsdepartementet vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemnd. BLD vil vurdere mulig lokalisering til ett av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.»

Vassdrags- og energidirektorat – NVE 

«Olje- og energidepartementet sørger innen 1. mai 2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte, som jobber med tilsynsoppgaver i dag.»

Fredskorpset

«Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo. Fredskorpset arbeider faglig og administrativt med utvekslingsvirksomhet nord-sør. Korpset har virksomhet over hele landet, og samarbeider med internasjonale partnere.»

Miljøvennlige innkjøp

«I budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene ble det avtalt at det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om stillingene for å ivareta oppgaven kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller på Gjøvik.»

Arbeids- og velferdsdirektoratet

«Arbeids- og sosialdepartementet utreder hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen. Organiseringen vil avhenge av regionreformen og ny organisering av fylkesmannsembetene. Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid er i dag delt mellom stat og kommune. Det skal gjennomføres forsøk der noen kommuner tar et helhetlig ansvar for statlige og kommunale oppgaver som er knyttet til varig tilrettelagt arbeid.»

Sekretariatet for Bioteknologirådet

«Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Det skal søkes etter kostnadseffektive og egnede lokaler som ivaretar rådets uavhengige rolle. Bioteknologirådets sekretariat består av 7 statlige stillinger.»

Språkrådet 

«Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurdere å lokalisere Språkrådet utenfor Oslo. Det arbeider i dag 34 ansatte i Språkrådet.»

Husbanken

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ut en ekstern utredning av Husbankens organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. Utredningen skal være ferdig våren 2017 og vil legge grunnlaget for mer effektiv ressursbruk og økt måloppnåelse. Oppdragstager skal bl.a. vurdere hva som er en effektiv og hensiktsmessig kontorstruktur. Oppdragstager skal som et minimum vurdere a) dagens kontor- og regionstruktur (tre kontorer i Drammen og seks regionkontorer) og b) en organisering med færre kontorer. Departementet vil i etterkant vurdere en eventuell ny struktur i Husbanken i lys av bl.a. de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

I Husbanken blir forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana. Det innebærer at miljøet i Rana blir styrket med flere oppgaver.»

Nytt investeringsselskap («Fornybar as») 

«Det skal opprettes et nytt investeringsselskap som skal bidra til reduserte klimagassutslipp. Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer for det nye investeringsselskapet i 2017.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik lager du Norges beste pizza
Med denne pizzaen vant Bodil Hasselknippe NM. Pizzaen fylles med en oljebasert saus med rosmarin, ost, chevre rullet i pepper, sprøstekt bacon, rødbetpesto, pinjekjerner, granateple og red rhubarb med granateple-eddik.
00:52
Publisert: