Mandag 1. januar 2018 trer en rekke lovendringer og nye forskrifter i kraft. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener arbeidstakere og næringslivet har mye å glede seg over.

– Vi senker skatten på arbeid og vanlig inntekt, og 2018 markerer også slutten på en mengde unødvendige rapporteringskrav for næringslivet, sier han.

Regjeringen senker skattesatsen på alminnelig inntekt til 23 prosent, fra tidligere 24 prosent.

Det blir ingen endringer i formuesskatten for neste år, men som avtalt i skatteforliket øker verdsettingsrabatten på aksjer fra 10 til 20 prosent. Det vil si at kun 80 prosent av verdien på aksjeporteføljen blir lagt inn i formueskattgrunnlaget.

Unge på Nav

Sanner trekker videre frem tiltak for å få unge ut i arbeid.

– Noe av de vi er mest fornøyd med er at alle under 30 år som går på Nav nå skal få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdannelse før to måneder er omme.

– Sammen med en viktig modernisering av arbeidsmiljøloven, aktivitetsplikt for unge og fraværsgrensen, vil tiltaket bidra til å få flere inn i arbeid og ut av Nav-køen, sier Sanner.

En rekke endringer

regjeringens hjemmeside (ekstern lenke) er det lagt ut en fullstendig oversikt over endringer i regelverk fra 1. januar 2018.

Dette er noen av endringene:

 • Nye skattesatser. Les mer her(ekstern lenke)
 • Arbeidsgiveravgift – differensierte satser gjeninnføres for transportsektoren og energisektoren

«Fra 1. januar 2018 vil de transport- og energiforetakene som i 2014 måtte tas ut av ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift, igjen kunne beregne avgift med reduserte satser. Dette kommer som følge av at Europakommisjonen har gjennomført regelendringer etter forslag fra norske myndigheter».

 • Arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner

«Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift økes fra 600 000 kroner i 2017 til 700 000 kroner for organisasjonenes totale lønnsutgifter, og fra 60 000 kroner i 2017 til 70 000 kroner for lønnsutbetalinger per ansatt».

 • Avvikling av skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig

«Med virkning fra og med inntektsåret 2018 avvikles skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig. Endringen innebærer at leieinntekt fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, der omfanget ikke er omfattende nok til at inntekten kan anses som virksomhetsinntekt, skal beskattes som kapitalinntekt».

 • Firmabil – rabatt for elbiler

«Rabatten ved beregningen av den skattepliktige fordelen av elbil som firmabil reduseres til 40 prosent»

 • Formuesskatt

«Det er vedtatt å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler til 20 prosent i 2018. Bunnfradraget på 1,48 millioner videreføres nominelt. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2017 og 2018».

 • Skatteklasse 2

«Det er vedtatt å fjerne skatteklasse 2 med virkning fra og med 1. januar 2018. Dette innebærer at det høyere personfradraget for ektefeller som skattlegges under ett, bortfaller».

 • Opsjoner i små oppstartsselskaper

«Det er vedtatt en ny ordning for skattlegging av opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap. Etter den nye ordningen skal skattepliktig fordel ved slike opsjoner, inntil en grense på 500 000 kroner, som hovedregel først skattlegges når aksjene realiseres. Ordningen vil tre i kraft så snart den er godkjent av Esa, men tidligst 1. januar 2018».

 • Ny AAP-ordning

«Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år. Vilkårene for forlengelse skjerpes. Det innføres en karensperiode på 12 måneder før det er mulig å søke AAP på nytt for dem som har gått ut maksimal stønadsperiode. Det blir lovfestet at brukerne skal følges opp av Nav hver gang en medisinsk behandling eller et arbeidsrettet tiltak er gjennomført. Brukeren kan heretter arbeide inntil 80 prosent i 12 måneder uten å miste retten til AAP, mot tidligere maksimum seks måneder. Perioden som brukeren kan motta arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker utvides fra 1. januar til seks måneder, mot tidligere tre måneder».

 • Ny avtale om fleksibel arbeidstid i staten fra 1. januar 2018

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ble 7. november 2017 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019.

Den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 om kvelden».

 • Ungdomsinnsatsen i Nav blir landsdekkende

«Alle under 30 år som går på Nav skal nå få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdannelse før to måneder er omme. I alt bevilges 100 mill. til formålet i 2018»

 • Ny likestillings- og diskrimineringslov

«Dagens diskrimineringsvern er i dag spredt på fire ulike lover, men vil samles til en ny lov fra og med 1. januar».

 • Endringer i ekteskapsloven

«Kommunen overtar ansvaret for borgerlige vielser. Fra nyttår overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det blir ordfører og varaordfører som får myndigheten til å foreta borgerlige vielser, men kommunestyret kan også gi myndighet til andre kommunalt ansatte eller folkevalgte».

 • Kommunene får selv velge kommunevåpen og kommuneflagg og kommunevåpen. Les mer her(ekstern lenke)
 • Lovendringer, tvisteløsning og endringer i forvaltningsloven. Les mer her(ekstern lenke)
 • Avgiftsøkning (ekstern lenke) på blant annet sukker og alkoholfrie drikkevarer.

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer øker med 83 prosent. Avgiften på alkoholfrie drikkevarer økes med 42,3 prosent.(Vilkår)

 • Klimaloven trer i kraft
 • Juryordningen avvikles
 • Digital aktivitetsplan og sykemelding
Vet du hvem Norges rikeste arvinger er?
Hvordan er det å arve milliarder? Les intervjuet med arvingene i lenken under.
03:58
Publisert: