«Utenriksdepartementet kontrollerte ikke hvordan International Peace Institute (IPI) brukte pengene, brøt reglene for saksbehandling og tok ikke habilitetsspørsmålet på alvor, viser vår undersøkelse.»

Det skriver Riksrevisjonen, som torsdag klokken 11 publiserte en rapport om Utenriksdepartementets støtte til tankesmien International Peace Institute.

IPI har lenge hatt tette bånd til FN, og var inntil i fjor styrt av den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen. Rød-Larsen har selv hatt et nært forhold til Utenriksdepartementet, som han tidligere jobbet for.

«Ikke sånn et departement skal opptre»

Riksrevisjonen har undersøkt om UD har fulgt gjeldende regler ved tildeling av midler til IPI mellom 2007 og 2012. I denne perioden var støtten fra norske myndigheter på over 50 millioner kroner. Granskningen har følgende konklusjoner:

  • Det var betydelige svakheter i departementets saksbehandling, kontroll og oppfølging av tilskuddene til IPI.
  • UD sørget ikke for at nødvendige habilitetsvurderinger ble gjennomført.

– Jeg vil ikke uttale meg om personer, for vi ser etter systemer. UD har sviktet, i kontrollen av habilitet og oppfølging av tilskuddene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Hvordan ser dere generelt på Rød-Larsens kontaktnett i UD og hvordan det kan ha påvirket tildelingene?

– Saksbehandlingen vitner om at den kan være preget av for nære kontakter med Rød-Larsen. Det er en veldig vennskapelig saksbehandling overfor IPI. Det er ikke sånn et departement i Norge skal opptre. Det kan være for nære kontakter når saksbehandlingen ikke kontrollerer og ikke stiller spørsmål ved hvordan midlene fra UD til IPI er brukt.

Habilitetsproblemer

Bakgrunnen for undersøkelsen er en rekke artikler i DN. Blant annet om hvordan Rød-Larsens venn, den fremtredende FN-diplomaten Geir O. Pedersen, var sjefen som avgjorde støtten til IPI i flere år.

I 2012 gjorde UDs rettsavdeling en habilitetsvurdering, hvor de kom frem til at det var forhold for at Pedersen kunne være inhabil. Det ble blant annet pekt på det personlige vennskapet med Rød-Larsen, samt mange år med faglig samarbeid.

Terje Rød-Larsen var inntil i fjor sjef for International Peace Institute.
Terje Rød-Larsen var inntil i fjor sjef for International Peace Institute. (Foto: Per Thrana)

Habilitetssaken tas opp i Riksrevisjonens rapport.

«Det er Riksrevisjonens oppfatning at Utenriksdepartementets tilskuddsforvaltning i perioden 2007–2012 bærer preg av at habilitetsspørsmål ikke ble tatt tilstrekkelig på alvor til tross for at politisk ledelse i departementet har uttalt til Stortinget at avgjørelsenes karakter i tilskuddssaker tilsier særlig årvåkenhet hos alle som er involvert», skriver kontrollorganet.

Enhver har ansvar for å vurdere sin egen habilitet, men det finnes ingen dokumentasjon på at Pedersen gjorde det, ifølge Riksrevisjonen.

«Departementet har ikke kjennskap til, eller dokumentasjon på om ekspedisjonssjefen vurderte sin habilitet i 2012 eller i årene før. Ekspedisjonssjefen deltok i saksbehandlingen av tilskudd til IPI i hele undersøkelsesperioden, og forholdene som talte for inhabilitet i 2012 gjaldt også for årene før.»

– Jeg tar kritikken fra Riksrevisjonen til etterretning. Mitt utgangspunkt er at jeg var habil overfor Terje Rød-Larsen da jeg var ekspedisjonssjef, basert på at vår relasjon primært var jobbrelatert og kontakten de senere årene var vesentlig mindre enn tidligere. Etter mitt skjønn er dette i tråd med norsk rettspraksis og UDs rettslige vurdering, skriver Geir O. Pedersen i en epost.

Geir O. Pedersen var i flere år ekspedisjonssjef for UD-avdelingen som avgjorde støtte til IPI. I hans periode sendte departementet over 30 millioner kroner til IPI.
Geir O. Pedersen var i flere år ekspedisjonssjef for UD-avdelingen som avgjorde støtte til IPI. I hans periode sendte departementet over 30 millioner kroner til IPI. (Foto: Martial Trezzini/AP/NTB)

Han er i dag FNs Syria-utsending.

Pedersen legger til at IPI-støtten ble redusert i hans periode

Overrasket riksrevisor

– Det er både overraskende og kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke gjorde nødvendige habilitetsvurderinger da de behandlet tilskudd til IPI i perioden 2007 til 2012. De visste godt at dette var viktig og skulle hatt etablerte systemer og rutiner for det, sier riksrevisor Foss.

Han understreker viktigheten av regelverket, som skal sørge for upartisk saksbehandling i statsforvaltningen.

– Habilitetsreglene skal sikre tillit til statsforvaltningen og er særlig viktig når forvaltningen deler ut økonomiske midler, altså fellesskapets penger, sier Foss.

Penger gikk til administrasjon

En sentral del av kritikken går ut på at IPI har brukt en større del av tilskuddene fra UD til å dekke administrasjonskostnader enn det som følger av UDs interne retningslinjer. Departementet gjorde heller ikke IPI bevisst på grensen før i 2012, og selv etter dette ble en for stor del brukt på samme post.

– Økonomisk støtte til internasjonalt fredsarbeid er en viktig del av norsk utenrikspolitikk, men skal gis etter bestemte regler. Utenriksdepartementet skulle fulgt opp IPI bedre, og det er sterkt kritikkverdig at deler av pengene ikke ble brukt til formålet, nemlig fredsarbeid, sier riksrevisor Foss.

Riksrevisjonen kommer også med generell kritikk av UDs kontroll i saken, og sier at departementet:

  • Mangler dokumentasjon på egen saksbehandling
  • Kontrollerte ikke eller fulgte opp hvordan IPI brukte pengene, blant annet at de brukte for mye av tilskuddet til å dekke egne administrasjonskostnader
  • Stilte ikke krav til IPI om å rapportere på måloppnåelse
  • Fulgte heller ikke opp mangler ved prosjektplaner, budsjetter, rapporter og regnskaper fra IPI

– Dette er et eksempel på dårlig kontroll med norsk tilskuddsforvaltning. Både Utenriksdepartementet selv og resten av statsforvaltningen bør lære av dette, og sikre gode systemer og rutiner for tildeling av økonomiske midler. Det skal staten ha, sier Foss.

«Ser alvorlig på funnene»

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er blitt forelagt funnene fra kontrollorganet.

«Statsråden ser alvorlig på funnene som fremkommer i Riksrevisjonens rapport, og uttaler at selv om Riksrevisjonens funn omfatter tidsperioden 2007–2012 er de fortsatt viktige for departementet», står det i rapporten.

«Statsråden ser alvorlig på funnene», står det i Riksrevisjonens rapport.
«Statsråden ser alvorlig på funnene», står det i Riksrevisjonens rapport. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Hennes statssekretær, Audun Halvorsen, peker på den forrige regjeringen når DN tar kontakt om saken.

– Dette er en kritikk av hvordan tilskuddsforvaltningen i Utenriksdepartementet fungerte i perioden 2007-2012, under Jonas Gahr Støres ledelse, og før denne regjeringen tiltrådte. Støtten til IPI ble avsluttet i 2018.

DN har ikke fått noe svar fra Støre, som tidligere har sagt at «jeg opplevde at det var gode rutiner for vurdering av søknader om støtte fra ulike poster på UDs budsjett og at Pedersen styrte sin avdeling og sitt ansvarsområde i tråd med gjeldende rutiner og kvalitetssikring».

– UDs rettsavdeling konkluderte med at Jonas Gahr Støre ikke var inhabil. Riksrevisjonen har også funnet dokumentasjon for at han ba embetsverket foreta egne habilitetsvurderinger, sier Anniken Huitfeldt (Ap).

Hun er leder av utenrikskomiteen på Stortinget.

– Riksrevisjonens rapporter og anbefalinger skal tas på alvor, men jeg vil advare mot å bruke Riksrevisjonen i et partipolitisk spill. Jeg vil minne om at toppårene for UDs støtte til IPI var 2014 og 2015, da Høyre styrte Utenriksdepartementet, legger hun til.

Skal vurdere

Statssekretær Audun Halvorsen sier tilskuddsforvaltningen i UD er «er kraftig endret og forbedret etter 2013».

– Vi vil likevel vurdere om det fortsatt er områder vi bør forbedre oss på.

I rapporten fra Riksrevisjonen står det:

«Utenriksdepartementet vil bruke Riksrevisjonens funn og anbefalinger til ytterligere å jobbe videre med å forbedre tilskuddssystemer og etterlevelsen av krav og regler, samt å styrke dokumentasjonen av de vurderinger som er foretatt».

DN har så langt ikke lyktes med å få noen kommentar fra Terje Rød-Larsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.