Under tittelen «Med Stortinget i ryggen» i Dagens Næringsliv 15. juli, retter Arbeiderpartiets Martin Kolberg et angrep på dem som, etter mitt skjønn, med rette har hatt innvendinger mot hans rolleforståelse som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Men Kolberg er ikke istand til, eller ønsker ikke, å gjengi kritikken på en måte som gir grunnlag for reell meningsutveksling. Han sår tvil om kritikernes motiver, og med en konsekvent uklar begrepsbruk tilslører han fremfor å avklare og begrunne egne standpunkter.