Riksrevisor Per-Kristian Foss fikk krass kritikk internt tidligere i år. Manglende selvinnsikt, bortforklaringer og sleivete lederstil var bare noen av beskrivelsene fra tillitsvalgte. Han innrømmet i et lukket møte dårlig behandling av en ansatt, og lovet for andre gang på under et år at han skal forbedre lederstilen.

Nå skal den tidligere finansministeren og Høyre-toppens rolle endres. Foss skal blant annet ha ansvar for forholdet til Stortinget og kommunikasjon utad, mens en del lederoppgaver internt gis til revisjonsråd Jens Gunvaldsen.

Dette kommer frem i protokoller fra møter i Riksrevisjonens kollegium, den øverste ledelsen i organisasjonen:

«Riksrevisor vil fremover særlig ha oppmerksomhet om Riksrevisjonens faglige produkter, forholdet til Stortinget og ekstern kommunikasjon. Revisjonsråden vil få klarere rammer og fullmakter til å lede de organisatoriske og administrative sidene ved virksomheten», heter det i protokollen fra 29. mai.

Misnøyen har ikke handlet om hvordan Foss har skjøttet jobben som riksrevisor i offentligheten, men lederstilen. En tillitsvalgt skrev tidligere i år at revisjonsrådens ønske om å involvere Foss mer gjør at «hans problematiske stil dermed kommer oftere til uttrykk».

Vil ha ny avtale

Revisjonsråd Jens Gunvaldsen er den nærmeste medarbeideren til Foss i Riksrevisjonen, og skal få en ny instruks på det neste kollegiemøtet 4. september. Begge de to lederne får konsulenthjelp

I protokollen fra det siste møtet 19. juni omtales en vurdering fra staben om mulighetene for å delegere oppgaver fra riksrevisor som daglig leder. Der kommer det frem at de to kan inngå en avtale som gir Gunvaldsen mer makt.

«Daglig leder kan inngå en avtale med revisjonsråd der revisjonsråden gis fullmakt til å treffe beslutninger i særskilte saker under daglig leders myndighet, men da gjennom en avtale eller kompetansetildeling som daglig leder har ansvar for», står det.

Kollegiet ønsker at en «justert avtale» legges frem etter at en ny instruks for Gunvaldsen er klar til det neste møtet 4. september.

– Rollefordelingen er basert på avtale mellom revisjonsråden og meg og jeg er meget fornøyd, skriver Foss i en tekstmelding.

Riksrevisorkollega Arve Lønnum har følgende kommentar:

– Vi har som du ser engasjert oss, og vil benytte det handlingsrom og begrensninger loven gir, skriver han.

I protokollen fra 19. juni står det at lovverket ikke tillater en instruks for revisjonsråden som fratar ansvar fra daglig leder, altså Foss.

«Rom ble ikke bygget på en dag»

Det er Lønnum som i hovedsak jobber med rollefordelingen mellom Foss og Gunvaldsen i kollegiet.

– Rom ble ikke bygget på en dag. Alle inkludert Foss har lagt godviljen til for å komme videre med en god organisasjon og ledelse, sier han.

Han legger til at kollegiet så langt loven tillater jobber med «en del klargjøringer og inspirasjoner fremover, som tiden er overmoden for helt uavhengig av dagens persongalleri».

På møtet 19. juni var også arbeidsmiljøet et tema.

– Vi hadde en grundig gjennomgåelse av dette på forrige kollegiemøte, og kollegiet har i dag gitt uttrykk for at vi er fornøyd med oppfølgingen. Ellers viser jeg til protokollen, skriver nestleder Helga Pedersen i kollegiet i en tekstmelding.

Foss fikk fire nye år som riksrevisor i fjor, også da etter kritikk mot lederstilen internt. Han ble anklaget for baksnakking av både egne kolleger og eksterne personer. DN har senere kunnet fortelle at Høyre ønsket å erstatte ham med en kandidat fra Kristelig Folkeparti, men striden om Carl I. Hagens plass i Nobelkomiteen gjorde at Fremskrittspartiet satte foten ned. (Vilkår)

Felix Jensen kjører fletta av de fleste
Han var døden nær i Sahara, men durer nå frem som Norges nye rallystjerne.
00:34
Publisert: