Tall DN har fått fra Riksrevisjonen viser at det har vært 423 lov- og regelbrudd siden mai 2014. Noen måneder før ble Per-Kristian Foss riksrevisor. Riksrevisjonen kontrollerer staten på vegne av Stortinget.

Lov- og regelbruddene har økt de siste årene. I 2014 var det 30, noe som ble mer enn doblet til 77 i 2015. Året etter var det 139 brudd, før det gikk ned til 90 i 2017. I de første åtte månedene i år har det vært 88 brudd, men det har vært en klar nedgang etter sommeren.

Det er snakk om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten.

DN har det siste året skrevet en rekke saker om det indre livet hos Riksrevisjonen, som skal være Stortingets vaktbikkje. Riksrevisor Foss har blant annet fått kritikk for sin lederstil i flere omganger, hentet inn konsulenter og innrømmet dårlig behandling av en ansatt.

Mente ansatte må ta ansvar

Dokumenter DN har fått innsyn i viser at bruddene var tema på et møte i Riksrevisjonens toppledergruppe i januar 2017.

«Det har vært en negativ trend de siste tre årene», heter det i referatet fra møtet.

Riksrevisor Foss mente ansatte måtte ta mer ansvar, kommer det frem.

«Riksrevisor understreket at de ansatte selv må ta et større ansvar for å påse at fleksitiden ikke bryter med regelverket», står det. Samtidig understreket Jens Gunvaldsen, revisjonsråden som jobber tettest med Foss, at «vi fortsatt har nulltoleranse for brudd på arbeidstidsbestemmelsene».

DN har stilt spørsmål til Riksrevisjonen og Foss gjennom presseavdelingen. Det er revisjonsråd Gunvaldsen som har besvart alle spørsmålene.

– Mener riksrevisor at det kun er de ansattes ansvar at lovverket og regelverket blir brutt?

– Riksrevisor understreket i møtet at de ansatte selv må ta mer ansvar for å påse at fleksitiden ikke bryter med regelverket, fordi det er opp til den enkelte ansatte å bestemme sin arbeidstid innen de rammer som fremgår i særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten, sier Gunvaldsen.

Han viser til at det i særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten står at arbeidsgiver ikke har anledning til å pålegge de ansatte å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid.

Revisjonsråd Jens Gunvaldsen ser alvorlig på saken.
Revisjonsråd Jens Gunvaldsen ser alvorlig på saken. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix)

– Dette er beklagelig

Revisjonsråd Gunvaldsen ser alvorlig på saken.

– Riksrevisjonen har hatt brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. Dette er beklagelig, sier han.

Det er i hovedsak i forbindelse med sluttføring av rapporter til Stortinget, i årsoppgjørsrevisjonen på våren, utvikling og oppdatering av ikt-systemene og større enkelthendelser som flytting til nye lokaler som har ført til bruddene.

– I det alt vesentlige er det den tillatte grensen for overtidsarbeid per dag, syv dager og fire sammenhengende uker som er overskredet, sier Gunvaldsen.

Ikke akseptabelt

Han forteller at overtidsbruken diskuteres kontinuerlig på alle ledelsesnivåer, og at tiltak er iverksatt for å etterleve reglene.

I møter med tillitsvalgte og vernetjenesten er helse- og velferdsspørsmål knyttet til arbeidstidsordninger blitt tatt opp. Konklusjonen er at «bruken av overtid ikke er spesielt høy eller urovekkende når det gjelder den samlede arbeidsbelastningen – hverken totalt eller for enkeltindivider over tid», forteller Gunvaldsen.

– Det er imidlertid ikke akseptabelt at sentrale bestemmelser ikke er etterlevd, og ledelsen har derfor iverksatt ytterligere tiltak fra i vår. Effekten av disse blir fortløpende vurdert, og det forventes at tiltakene er tilstrekkelige for å sikre etterlevelse av gjeldende arbeidstidsbestemmelser – at vi er på rett vei går frem av vedlagt oversikt, sier han.

– Hvordan kan dere være på rett vei når tallene viser at det nesten er like mange brudd i år som i fjor på færre måneder?

– Vi har nulltoleranse for brudd, men har likevel ikke klart å unngå brudd i enkelte situasjoner, av årsaker oppgitt i forrige epost. Dette er beklagelig. Siden i vår har vi innført en rekke nye tiltak. Etter at rutinene ble innskjerpet, har antall brudd gått ned. Det tyder på at de tiltakene vi har satt i verk, har hatt effekt, sier Gunvaldsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hva i alle dager er «deepfakes»?
Henrik Lied i NRK Beta gir deg svaret på halvannet minutt.
01:26
Publisert: