- Tenk om Statoil skulle blitt styrt på denne måten. Sånn går det ikke an å opptre, sier Foss til DN etter fremleggelsen av Riksrevisjonens årlige rapport om forvaltningen av statlige selskaper.

Her langer Foss og Riksrevisjonen ut mot styringen av Vinmonopolet. I rapporten heter det at «(...) Riksrevisjonens vurdering er departementets forvaltning av statens eierinteresser i Vinmonopolet ikke er i tråd med prinsipper for god eierstyring. Riksrevisjonen mener det er viktig at departementet foretar en generell modernisering av styringsstrukturen i selskapet».

Har ikke generalforsamling

I 2014 ba Vinmonopolets bedriftsforsamling Helse- og omsorgsdepartementet om å foreta en generell modernisering av bestemmelsene om Vinmonopolets selskapsform og ledende organer fordi eierstyringen ble opplevd som uklar. Etter tre år er fortsatt ingenting gjort, er konklusjonen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss.
Riksrevisor Per-Kristian Foss. (Foto: Fredrik Solstad)

Vinmonopolet er heleid av staten. Ifølge rapporten mangler det en formell arena der eier møter selskapet, og Vinmonopolet blir beskrevet som det eneste statlige selskapet uten generalforsamling eller foretaksmøte.

«Det er vanskelig å se en saklig begrunnelse for dette», skriver Riksrevisjonen.

– Det er i det hele tatt overraskende at en så stor bedrift har en såkalt ulovsfestet instruksjonspraksis, der avgjørelser ikke går igjennom generalforsamling og styre. I stedet foregår styret gjennom tilfeldige byråkrater. Selv om det nødvendigvis ikke påvirker forbrukerne, bør departementet være opptatt av skikkelig styring, supplerer Foss.

– Er styringen ulovlig?

– Jeg velger å si at de ikke har lovhjemmel.

– Hva er forskjellen?

– Styret er uformelt. Det som er ulovlig er ofte nedskrevet som nettopp det. Saken er likevel alvorlig fordi den har blitt liggende i en skuff i departementet. Den bør tas på alvor når vi går inn i 2018, sier riksrevisoren.

Høie svarer at arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt.

– Jeg tar Riksrevisjonens merknad på alvor, og følger opp for å forbedre styringen av Vinmonopolet. Vi arbeider nå med å revidere vinmonopolloven, og ser at det er behov for å modernisere hele loven. Dette har derfor tatt lenger tid enn først antatt. Jeg vil snart komme tilbake med en konkret tidsplan for videre arbeid, sier statsråden i en epost til DN via departementet.

Mangelfull åpenhet og kryssubsidiering

Også på andre områder får Helsedepartementet kritikk i Riksrevisjonens årlige gjennomgåelse. I en undersøkelse av 23000 ansatte i helseforetakene, hadde 8300 meldepliktige bi-verv. Nærmere 7000 hadde derimot ikke registrert dem. Meldepliktige verv beskrives som helserelaterte lønnede eller ulønnede stillinger hos en annen arbeidstaker. Høie svarer at han vil etablere en dialog med helseforetakene for avklare behovene for å tydeliggjøre regelverket.

Kunnskapsdepartementet trekkes også frem under Riksrevisjonens sentrale funn. Her påpekes det at 17 selskaper i universitet- og høgskolesektoren i liten grad har etablert et skille konkurranseutsatt og tilskuddsfinansiert virksomhet, noe som gjør at de har benyttet statlige tilskudd til å bygge opp egenkapital. Riksrevisjonen skriver at konsekvensene av dette kan være ulovlig kryssubsidiering og konkurransevridning.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Avkristnet klassiker
Det gikk greit å fjerne tyvaktige romfolk fra "Reisen til julestjernen". Det ble tyngre da Jesusbarnet falt for sensuren.
01:20
Publisert: