I fjor sommer, fikk regjeringen skarp kritikk av Stortinget på grunn av den alvorlige svikten i oppfølgingen av 22. juli-kommisjonens rapport. Kritikken gikk på at man ikke evnet å sikre samfunnsviktig infrastruktur.

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) forsvarte regjeringen med at Riksrevisjonens dokumentasjon bare var et «øyeblikksbilde». Nå er gjennomgåelsen oppdatert og svikten består.

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Jonas Gahr Støre på vei inn til Arbeiderpartiets ekstraordinære landsstyremøte.
Jonas Gahr Støre på vei inn til Arbeiderpartiets ekstraordinære landsstyremøte. (Foto: Gorm K. Gaare)

– Svært dårlig lys

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at statsminister Erna Solberg kan ha holdt tilbake informasjon overfor Stortinget.

– Riksrevisjonen avdekker en grov svikt i regjeringens arbeid med nasjonal sikkerhet. Rapporten setter statsminister Erna Solberg i et svært dårlig lys etter de forsikringene hun i fjor ga da Riksrevisjonen avdekket klare mangler ved beredskapen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til DN.

Arbeiderpartiet forventer at regjeringen umiddelbart iverksetter nødvendige kompenserende tiltak og at statsministeren gir en forklaring på de alvorlige funnene.

– Nå viser Riksrevisjonens siste rapport, som går helt frem til 31. desember 2017, at statsministeren for ett år siden ser ut til å ha holdt tilbake informasjon om alvorlige mangler ved arbeidet med objektsikring. Jeg reagerer sterkt på at Justis- og beredskapsdepartementet ifølge Riksrevisjonen ikke engang har prioritert arbeidet med objektsikring, sier Støre.

Kritiske funksjoner

Skjermingsverdige objekter er objekter som kan ha betydning for sikkerhetspolitisk krisehåndtering, forsvar av riket, kritiske funksjoner for det sivile samfunn, symbolverdi og mulighet for å utgjøre en fare for miljøet eller befolkningens liv og helse.

Skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret har stor betydning for samfunns- og statssikkerheten.

Objektsikring. Figur: Sikring og beskyttelse av objekter i fred, krise og krig.
Objektsikring. Figur: Sikring og beskyttelse av objekter i fred, krise og krig. (Foto: Riksrevisjonen)

Kontrollkomiteens daværende leder, Martin Kolberg, sa i fjor at «hverken Forsvars­departementet eller Justisdepartement, hver for seg eller sammen, er i stand til å beskytte viktige og avgjørende objekter. Dette gjelder infrastruktur, vann, strøm, matforsyning, funksjoner man ikke kan klare seg i mer enn syv dager uten, som Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) har definert. Eller Slottet, Stortinget og militære installasjoner som er viktige bygninger.»

Brutt Stortingets forutsetninger

Nå peker Riksrevisjonen på at «Tre år etter tidsfristen som Stortinget har fastsatt, senest innen 1. januar 2015, er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt mangelfull».

Og at Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring for de skjermingsverdige objektene innen 2025 ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Objektsikring. Figur: Sikring og beskyttelse av objekter i fred, krise og krig.
Objektsikring. Figur: Sikring og beskyttelse av objekter i fred, krise og krig. (Foto: Riksrevisjonen)

I hovedfunnene heter det også at:

  • «Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene ved etablering av grunnsikring av de skjermingsverdige objektene i politiet»
  • Svakheter ved prosessen med utpeking av sivile nøkkelobjekter
  • Svakheter ved Heimevernets operative evne
  • Manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker

Riksrevisjonen bruker i rapporten betegnelsen «svært alvorlig» om forholdene som omtales. Det er den sterkeste kritikken Riksrevisjonen kan fremføre.

«Svært alvorlig brukes ved forhold der konsekvensene for samfunnet eller berørte borgere er svært alvorlige, for eksempel risiko for liv eller helse», skriver Riksrevisjonen i sin forklaring til Stortinget.

Alvorlige følger

Riksrevisjonen skriver at:

«Dette kan få svært alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen, når riket er i væpnet konflikt, væpnet konflikt truer eller når Norges selvstendighet står i fare. Manglende avklaring av politiets og Forsvarets kapasitet medfører at det fortsatt er risiko for at politiet og Heimevernet ikke vil være i stand til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker. For Heimevernets del trekker Riksrevisjonen frem at det fortsatt er svakheter i den operative evnen, ved «visse materiellkategorier», samt «mangler ved Heimevernets bemanning og kompetanse».

Videre: «flere av heimevernsområdene som har mindre stridsviktig materiell enn det Forsvaret stiller krav om, herunder ammunisjon.»(Vilkår)

Her kjører DN Jaguar I-Pace
Jaguars første elbil er ikke bare en elegant bil, den byr også på allsidige egenskaper.
01:49
Publisert: