Riksrevisjonen passer på at fellesskapets midler blir brukt slik Stortinget har bestemt, og finner feil hos departementer og statlige virksomheter. Men i flere ansettelsessaker har Riksrevisjonen brutt loven etter at den ble endret i juli 2017.

DN har tidligere omtalt at riksrevisor Per-Kristian Foss i april avsluttet en ansettelsesprosess som hadde pågått i to måneder, siden det gjaldt midlertidige jobber som lovverket ikke tillot. Foss har flere ganger presisert at Riksrevisjonen ikke brøt loven i saken.

– Den ble stoppet i tide, men ikke tidlig nok, sa Foss på et allmøte i starten av juni, etter det DN kjenner til.

Med dette påpekte han at Riksrevisjonen ikke brøt loven siden ingen ble ansatt, men at prosessen samtidig skulle vært stanset tidligere siden revisjonsråd Jens Gunvaldsen ble varslet om regelendringen.

I flere andre tilfeller har Riksrevisjonen imidlertid ikke fulgt lovverket. I en intern epost til tjenestemannsorganisasjonene sendt 11. april, skriver Gunvaldsen at «vi i flere saker har en praksis som ikke er tilpasset de nye lovbestemmelsene».

Retter opp

DN har spurt riksrevisor Foss om hva dette innebærer konkret, og han har vist til følgende eksempler:

  • Riksrevisjonen tilsatte i februar 2017 en medarbeider i midlertidig stilling til 1. mai 2018 i henhold til bestemmelser i da gjeldende tjenestemannslov om midlertidig tilsetting i påvente av fremtidig omorganisering. Denne stillingen ble forlenget i mars 2018, uten at ny lov ga hjemmel for slik midlertidig tilsetting.
  • Riksrevisjonen har i to tilfeller forlenget vikariater ut over 12 måneder, uten ekstern utlysning.

– Alle disse forholdene er nå i ferd med å bli rettet opp, og det er iverksatt tiltak for at tilsvarende feil ikke skal gjentas, sier Foss.

Lovverket ble endret sommeren 2017, og begrenset da adgangen til bruk av midlertidig ansatte. Etter det DN kjenner til ble det i administrasjonen foretatt en ordinær gjennomgåelse av ny lov, noe som skjer med all lovgivning som kan få betydning for Riksrevisjonen.

Den nye loven sier at statsansatte skal ansettes fast, men at det likevel kan være avtaler om midlertidig ansettelse ved noen tilfeller. Dette kan blant annet være i vikariater og for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått et uforutsett behov.

Diskuterte på epost

Eposter DN har fått tilgang til viser at det i mars ble sett på som en vanskelig situasjon internt.

«På møtet ble det vist til at det er begrensninger for hva vi lovmessig har anledning til når det gjelder bruk av vikariater, og at det bør vurderes å innhente en juridisk betenkning», skrev revisjonsråd Gunvaldsen til tillitsvalgte.

Det var denne juridiske gjennomgåelsen fra advokatfirmaet Arntzen de Besche som viste at lovverket ikke ble fulgt og sørget for at ansettelsesprosessen ble terminert.

Alle disse forholdene er nå i ferd med å bli rettet opp, og det er iverksatt tiltak for at tilsvarende feil ikke skal gjentas
Per-Kristian Foss, riksrevisor

Gunvaldsen beskrev situasjonen som «uoversiktlig» og i et komplekst område juridisk.

«Jeg erkjenner at vi fremover trenger tydeligere prosedyrer for hvordan vi skal gå frem for å møte rokeringer på ledersiden knyttet til permisjoner, sykdom etc. Dette må skje på en måte som er innenfor lovverket, men også hensiktsmessig ut fra de behov vi har i organisasjonen», skrev han.

Eposten fikk et kraftig svar fra Martin Finstad, leder av Riksrevisjonens tjenestemannslag.

«Selv om man kan «skylde på» kompleksiteten tar det seg ikke bra ut å plumpe ut i samme hengemyr mer enn én gang», skrev han. Han oppfordret arbeidsgiveren til å ta seg «en pustepause» og få en juridisk gjennomgåelse på bordet.

Finstad kom også med en skarp bemerkning om kommentaren om Gunvaldsens kommentar om hensiktsmessighet:

«En virksomhet som Riksrevisjonen må forholde seg til lov- og regelverket så korrekt som mulig, hensiktsmessig eller ikke». (Vilkår)

WHO: Dataspilling-helseproblemer er en sykdom
Mennesker over hele verden trenger behandling for helseproblemer knyttet til spilling
00:58
Publisert: