I oktober kom Borgarting lagmannsrett med sterk kritikk av et vedtak i Utlendingsnemnda (UNE). Norske utlendingsmyndigheter mente at en norsk kvinne hadde giftet seg med en egypter for å skaffe ham opphold i landet.

Retten kom frem til at vedtaket i saken var så mangelfullt begrunnet at det ble annullert.

Utlendingsmyndighetene er i loven pålagt å utøve et såkalt kan-skjønn i alle slike saker, og det skjønnet må begrunnes skikkelig.