I juni gjorde utlendingsmyndighetene en oppsiktsvekkende snuoperasjon. Etter en lang prosess ga Utlendingsnemnda (UNE) opphold i Norge til en kvinne fra Marokko, og innrømmet flere år med feilbehandling.

En rekke aktører har reagert kraftig. Blant annet har sivilombudsmann Hanne Harlem sagt at flere saker kan være behandlet feil, og det har kommet krav om granskning internt. Men nå har UNE konkludert, og den mener at det ikke er nødvendig.

«Det er ikke gjort funn som tilsier at UNE har anvendt uriktig lovtolkning eller generelt har hatt en uforsvarlig saksbehandling i denne type saker. UNE anvender, og har anvendt, lovens forarbeider som rettskilde», skriver nemnden på sine nettsider i forbindelse med publisering av en rapport om saken.

I rapporten avviser nemnden å se på gamle saker:

«Vi ser ikke grunnlag for at UNE på eget initiativ gjennomgår tidligere vedtak på nytt.»

Mangelfulle begrunnelser

Konklusjonen er basert på en gjennomgang av proformasaker det siste halvåret. Det er snakk om 30 saker om familieinnvandring eller tilbakekall og 25 UNE-avgjørelser i utvisningssaker.

Et sentralt tema i rapporten er UNEs manglende begrunnelse av det såkalte kan-skjønnet.

Utlendingsmyndighetene er i loven pålagt å utøve et såkalt kan-skjønn i alle slike saker, og det skjønnet må begrunnes skikkelig. På dette feltet har UNE fått kritikk fra Sivilombudsmannen. I høst kom det også en knusende dom fra Lagmannsretten, som konkluderte med at et vedtak var så dårlig begrunnet at det var ugyldig.

UNE erkjenner at dette ikke har vært tilstrekkelig:

«Historisk har UNE truffet flere vedtak der begrunnelsen av kan-skjønnet i omgåelsessaker ikke når opp til den standard UNE følger i dag. UNE kan ikke gi noen garanti for at alle slike vedtak vil bestå en domstolskontroll, selv om noen av vedtakene ikke er kjent ugyldig etter domstolsprøving tidligere.»

Ingen ny gjennomgåelse

At begrunnelsene nå blir skrevet annerledes tilsier ikke noen gjennomgåelse, mener UNE.

«Denne utviklingen betyr ikke at UNE på eget initiativ bør gå gjennom tidligere vedtak på nytt. Vi har som nevnt ikke funnet grunnlag for å mistenke at UNE generelt har anvendt uriktig lovtolkning bakover i tid, eller at UNE i nyere praksis har endret tersklene for når tillatelse blir nektet etter lovens § 40 fjerde ledd eller når utvisning skjer etter § 66 første ledd bokstav a».

Venter

Utlendingsmyndighetene er underlagt Justisdepartementet. Justisminister Monica Mæland (H) har flere ganger i år sagt at hun vil avvente UNEs konklusjon før hun går inn i saken.

Departementets kommunikasjonsavdeling har sendt følgende uttalelse:

«Justisdepartementet har mottatt rapporten i dag. Vi vil ta oss tid til å gjennomgå og vurdere rapporten grundig før vi uttaler oss om den.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.