Geelmuyden.Kiese sendte torsdag et brev til KOMMs etikkråd der pr-byrået innklager konkurrenten First House for brudd på KOMMs etiske retningslinjer. KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV).

Les saken her: Ramsalt First House-kritikk fra Geelmuyden.Kiese

Geelmuyden.Kiese skriver i klagebrevet at «mediene har de siste månedene avdekket en rekke kritikkverdige forhold» og mener First House til sammen har brutt åtte punkter i organisasjonens regelverk. Her er hele klagen:

 

Klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Geelmuyden.Kiese innklager herved KOMM medlemmet First House for brudd på KOMMs etiske retningslinjer datert 28. November 2013 (regelverket).

 

Mediene har de siste månedene avdekket en rekke kritikkverdige forhold som sterkt berører selskapet First House og selskapets rådgivere. Vi sikter spesielt til følgende saker

 1. Troms Kraft saken og dokumentasjon som viser hvorledes rådgivere i selskapet systematisk selger inn sine politiske venner og kontakter, og ikke kommunikasjonskunnskap
 2.  «Kina-saken», og kommunikasjonsrådgiver Morten Wetlands innlegg i Dagens Næringsliv. Saken illustrerer de fundamentale problemer som oppstår når et byrå ikke oppfordrer til åpenhet rundt kundeforhold
 3. Henvendelsen til organisasjonen OGP (International Association of Oil and Gas Producers) i London, og begrunnelsen for henvendelsen

 

På bakgrunn av avsløringene i media den seneste tiden vil jeg hevde at First House har brutt med følgende punkter i regelverket:

Alle tre saker:

 1. Brudd på kravet til at medlemmer skal holde en høy profesjonell standard (pkt A1)
 2. Brudd på intensjonene i regelverket om åpenhet og demokrati jfr. De generelle grunnprinsippene (pkt. A. 7.)
 3. Brudd på intensjonene i regelverket, om å bygge bransjens omdømme jfr. De generelle grunnprinsippene (pkt. A.5)

Gjelder Troms Kraft-saken

 1. Brudd på kravet om å gi oppdragsgiver et realistisk bilde av hvilken effekt kommunikasjonen kan gi (pkt 2e)

Gjelder «Kina-saken»:

 1. Brudd på reglene om at medlemmer av KOMM skal oppfordre oppdragsgiver til åpenhet om kundeforholdet (pkt 2j) Det kan ikke dokumenteres at First House har oppfordret en eneste kunde til åpenhet
 2. Brudd på reglene om åpenhet rundt egen rolle, og hvem man representerer (pkt 2.i)
 3. Brudd på regelen om ikke å uttale seg som ekspert dersom vedkommende rådgiver har kundeforhold som relaterer seg til saken (pkt 3i)

Gjelder «OGP-saken»:

 1. Brudd på kravet om at et oppdrag må være etisk og moralsk forsvarlig (pkt B1d)

Jeg merker meg at First House til tross for gjentatte oppfordringer fra journalistene har valgt ikke å kommentere sakene.

Etter 28. November 2013 forpliktet alle medlemmer i KOMM seg til å følge de nye etiske retningslinjene som ble utarbeidet høsten 2013. Jeg ledet arbeidsgruppen som fra februar 2013 og frem til ekstraordinært årsmøte 28/11 samme år utviklet et nytt regelverk. Administrerende direktør Per Høiby i First House var selv del av arbeidsgruppen, og hadde således inngående kjennskap til intensjonene og bakgrunnen for det nye regelverket. Regelverkets punkt A.5. og A.7 under overskriften «grunnprinsipper», lyder som følger: Medlemmer av KOMM skal; «Jobbe for et åpnere samfunn, ytringsfrihet og demokratiske verdier» (A.7), og «bidra til å styrke omdømmet til bransjen» (A.5).  Fra den siste rekken av avsløringer i pressen kan man lett ledes til konklusjonen at First House ikke har respektert disse retningslinjene i sitt arbeid og således undergraver viktige intensjoner i regelverket.

De generelle grunnprinsippene i regelverket skal sikre at medlemmer i KOMM ikke tar oppdrag som vil være i strid med demokratiske verdier slik disse oppfattes i Norge, ref. reglenes punkt A.2. Etterlatt inntrykk fra de siste ukers debatt om de ulike oppdragene til First House er at oppdragene oppfattes å balansere på kanten av disse verdiene. Særlig er tilbudet fra First House om aktivt å motarbeide en tverrpolitisk norsk klimapolitikk via politiske bekjentskaper et soleklart eksempel på dette. Vi ber særlig det etiske rådet vurdere den moralske gehalt i å tilby slike tjenester, og merker meg med interesse at den London baserte OGP fant tilbudet impertinent.

Reglene som særlig omhandler integritet, åpenhet og ærlighet, herunder punkt 2, sier at rådgivere skal oppfordre til åpenhet om kundeforhold, og være åpne om sin rolle og hvem man representerer, når man opptrer som aktør på oppdragsgivers vegne i offentligheten. Den såkalte «Kina-saken» i kjølvannet av Morten Wetlands kronikk fremstår som et brudd på disse paragrafene på flere måter. Hadde First House praktisert åpen kundelister, hadde vi med visshet kunne ta stilling til om Wetland representerte kunder med interesser i Kina og kinesiske myndigheter. Når kundelistene er lukket, kan ikke First House føre effektivt bevis for sine påstander, og vi andre må velge om vi skal tro disse påstandene eller ikke. Således er det også uklart hvorvidt Wetland faktisk uttalte seg på egne eller på vegne av norske selskaper med interesser i Kina, eller kinesiske myndigheters vegne i kronikken. Verken Wetland eller First House har klart å oppklare situasjonen i ettertid. Det i seg selv er underlig når man hevder å jobbe med kommunikasjon.

Summen av alle sakene som har versert i media fra og med Troms Kraft-saken høsten 2013 og frem til i dag, tegner et klart bilde av et kommunikasjonsbyrå som ikke etterlever intensjonene i regelverket (pkt. A.5.), om å bygge bransjens omdømme. First House har snarere jobbet for å rive omdømmet ned. Et kommunikasjonsbyrå som kan mistenkes for å velge Kinas side i konflikten med Norge, som driver lobbyvirksomhet mot en tverrpolitisk felles klimapolitikk, som hverken er åpne eller ærlige om oppdragsgivere og som sår tvil om rolleblanding og skaper mistro om kommunikasjonsrådgiveres rolle i samfunnet hører ikke hjemme i KOMM.

De etiske retningslinjene og det etiske rådet ble opprettet for å vurdere saker som disse. Vi har som fellesskap blitt enige om et sett regler, og vi har som forening blitt enig om sanksjoner for brudd på disse reglene. Jeg oppfordrer med dette styret/etisk råd til å vise at de reglene vi i fellesskap har blitt enige om viser hva bransjen vår står for, og hva samfunnet kan forvente av KOMMs medlemmer.

Det er interessant å merke seg at First House metoder ikke gir resultater. Troms Kraft ledelsen tapte sin sak. Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland sitter tryggere enn noensinne, og forsøket på å selge seg inn mot OGP i London ble blankt avvist. Uanstendighet lønner seg ikke. Vi håper KOMMs styre/etisk råd kommer til samme konklusjon, og at konklusjonen får en klar konsekvens.

First House har fått svarfrist på denne klagen 1/8. For å ivareta hensynet til kontradiksjon ber vi om å få utdype våre vurderinger etter at First House skriftlige redegjørelse foreligger, og før neste styremøte 13/8. 

Oslo, 19. juni 2014

Andreas Wabø/ daglig leder GK Norge

Geelmuyden.Kiese Gruppens norske partnere:

 

Gunnar Mathisen                           Christopher Mortensen                              Dagfinn Fjelldalen

 

Nina Riibe                                          Hans Geelmuyden

 

Les også:

Leste ikke Stanghelles kommentar dnPlus

Woldsdal: Ingen ville gjort det Stanghelle beskylder First House for

First House nekter for Kina-oppdrag  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.