Pressens Faglige Utvalg uttaler: Klagen gjelder en magasinartikkel i Dagens Næringsliv om en strid rundt idrettsmiljøet på Voss. I artikkelen uttalte en mann at Voss Skiskyttarlag hadde stengt ham ute fra all aktivitet i laget. Han sa blant annet også at skiskytterlaget var løpegutter for en entreprenør på Voss.

Klager er Voss Skiskyttarlag. Ifølge klager har Dagens Næringsliv brutt god presseskikk gjennom å publisere sterke beskyldninger mot skiskytterlaget uten at foreningen fikk svare. De ble ikke kontaktet av DN, opplyser klager. Ifølge klager har DN også brutt Vær Varsom-plakatens krav om opplysningskontroll. Påstandene i artikkelen stemmer ikke, og opplysningene burde vært kontrollert med dem, skriver klager.

Dagens Næringsliv innrømmer at klager burde vært kontaktet før publisering. Avisen har derfor i etterkant tilbudt å redigere artikkelen på nett, lage en ny artikkel der klagers syn kommer frem og gi klager et leserinnlegg. Avisen opplyser at klager ikke ønsket noe av dette, men heller krevde at avisen laget en gladsak om skiskytterlaget i forkant av NM i skiskyting på Voss i mars 2018. DN avviser videre at kravet om opplysningskontroll er brutt. De faktiske påstandene var synspunkter fra en kilde, og synspunktene er heller ikke i uoverensstemmelse med hva som faktisk har skjedd, skriver avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser innledningsvis til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 2.1, som slår fast at redaktører skal opptre fritt og uavhengig overfor interesser som vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. At dette overholdes er helt sentralt for å ivareta en uavhengig presse i Norge. PFU påpeker at Dagens Næringsliv var i sin fulle rett til å avvise klagers krav om å lage en gladsak som kompensasjon for manglende samtidig imøtegåelse i den påklagede artikkelen.

Utvalget merker seg at klager mener artikkelen inneholdt uriktige opplysninger som DN burde kontrollert med dem før publisering, jf. VVP punkt 3.2. Selv om PFU har forståelse for klagers syn, mener utvalget at DN ikke har brutt god presseskikk på dette punktet.

En av opplysningene gjaldt et epostsitat som klager mener ikke eksisterer. En kilde fortalte i artikkelen at han hadde fått epost fra klager om at han var utestengt fra «all aktivitet i laget». Utvalget leser dette utsagnet som en omtrentlig gjengivelse av meningsinnholdet i eposten. Det er også av betydning at det var kildens subjektive beskrivelse av hendelsesforløpet som kom frem.

PFU mener det mest sentrale i klagesaken er spørsmålet om klager burde fått samtidig imøtegåelse. Utvalget er enig med både klager og DN i at Voss Skiskyttarlag burde vært kontaktet før publisering. Artikkelen inneholdt sterke påstander av faktisk art, og skiskytterlaget burde vært forelagt disse, jf. punkt VVP punkt 4.14. At DN har beklaget overfor klager og tilbudt imøtegåelse i etterkant, veier ikke opp for det opprinnelige overtrampet.

Dagens Næringsliv har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 19. juni 2018(Vilkår)