- I vårt brev til Finanstilsynet understreker vi at det er viktig at bankene har fleksibilitet, og skal gi lån ut fra kundenes individuelle evne til å betjene lån, sa finansminister Siv Jensen (Frp), under et foredrag på EFF-dagen idag.

På forhånd var det gjort kjent at hun skulle omtale sitt svarbrev til Finanstilsynet om retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

- Vi understreker i brevet til Finanstilsynet viktigheten av at bankene har fleksibilitet til å gi lån ut fra fornuftige individuelle vurderinger av lånesøkernes gjeldsbetjeningsevne. Blant annet må bankene kunne legge vekt på lånesøkernes fremtidige evne til å betjene lånet. Vi gjør det også klart at det kan være forsvarlig å gi boliglån til låntakere med en egenkapital ned mot 10 prosent dersom låntakeren har tilfredsstillende betjeningsevne, har vist at de kan spare og beskytter seg mot renteøkning gjennom å binde renten, sa finansminister Siv Jensen.

Les svarbrevet her (ekstern lenke)

Jonas Gahr Støre: - Nyttig at det nå er avklart at finansministeren frafaller løftet hun gav i valgkampen

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet vurdere det flate påslaget på fem prosent, som mål for å tåle renteøkning. Sett i lys av at rentenivået må ventes å øke over tid har regjeringen bedt Finanstilsynet komme tilbake til oss med en vurdering av hvordan dette påslaget skal håndteres gitt at rentene faktisk begynner å stige.

- Gjennom å velge fastrentelån kan låntagere skjerme seg mot noe av risikoen for renteøkning, sa Jensen.

- Mange unge med god betjeningsevne
Finanstilsynet gikk i sitt brev til departementet ikke inn for endringer i retningslinjene eller forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis, men skrev at det kan bli nødvendig å vurdere nye tiltak som kan bidra til å begrense kredittveksten dersom veksten i husholdningenes gjeld ikke avtar i tiden fremover.

- Jeg vil at det skal være fleksibilitet nok til også at førstegangsetablererne skal kunne komme seg inn i boligmarkedet. Det er mange unge som har god betjeningsevne, sa Jensen.

Hun påpekte at terskelen for å komme inn på boligmarkedet har blitt veldig høy.

- Hvis denne gruppen hindres i å komme seg inn på boligmarkedet , er dette uheldig og skaper store sosiale forskjeller og ustabilitet, sa Jensen.

Lovte å fjerne egenkapitalkravet
I slutten av oktober i fjor ba finansminister Siv Jensen (Frp) Finanstilsynet om svar på hvordan de nye og strengere låneretningslinjene har fungert.

Finanstilsynet ga i 2010 retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for privatboliger i Norge. Disse retningslinjene ble strammet inn i 2011, med et krav om at låntakerne skulle ha minst 15 prosent egenkapitalandel ved boligkjøp.

I et brev datert 29. januar ga Finanstilsynet uttrykk for at retningslinjene ikke bør endres:

«I lys av den senere tids utvikling i boligmarkedet, vil ikke Finanstilsynet nå foreslå endringer i boliglånsretningslinjene eller forskriftsreguleringer av bankenes utlånsvirksomhet», heter det.

I valgkampen lovte Fremskrittspartiet å fjerne kravet om 15 prosent egenkapital helt, mens Høyre tok til orde for å senke det til 10 prosent.

Siden Jensen overtok finansministerposten, har hun ved flere anledninger pekt på viktigheten av at bankene er fleksible i sin utlånspraksis.

Tilsynet skrev i sitt brev at bankene i dag praktiserer retningslinjene fleksibelt, og at det kan bli nødvendig å vurdere nye tiltak som kan bidra til å begrense kredittveksten.

Saken oppdateres