Totalt mottok Finansklagenemnda 9066 skriftlige saker i 2019, mot 8331 i 2018. Dette er en økning på 735 saker fra 2018. Økningen er størst innen avhending av fast eiendom og klage på ilagt gebyr for manglende trafikkforsikring. Økningen innen fast eiendom er i hovedsak relatert til skjeggkresakene, men økningen innen klager på ilagt gebyr for manglende trafikkforsikring har sin årsak i at disse sakene først ble tildelt Finansklagenemnda per 1. mars 2018, skriver styret til nemnden i sin årsberetning.

En fjerdedel får medhold

Innen fast eiendom ble det mottatt 922 saker i 2019, mot 671 saker i 2018.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker som undergis nemndbehandling, målt fra saken er innkommet til sekretariatet og til avgjørelsen fra Finansklagenemnda foreligger, var på 177 dager, mot 170 dager i 2018.

Av alle klager som tas til behandling får klager medhold i 26 prosent av sakene. Administrerende direktør Harald Sverdrup skriver i sitt forord til årsberetningen at i nesten alle sakene der Finansklagenemnda har gitt klager medhold gjennomføres nemndas resultat.

– Selskapene vil ikke akseptere nemndas resultat i 9 prosent av de sakene nemnden gir klager medhold. Disse saken skal i prinsippet føres videre for domstolene. Alle sakene kommer likevel ikke dit, men avsluttes med et annet resultat som vi ikke har innsyn i, skriver Sverdrup.

Finansklagenemnda har hatt en betydelig økning i antall mottatte saker i perioden 2015 – 2019. Nemnden skriver at utviklingen har gått fra 4661 saker i 2015, til 9066 saker i 2019.

– Forklaringen på den store økningen i perioden, er hovedsakelig at Finansklagenemndas virksomhetsområde stadig utvides. I 2016 ble virksomhetsområdet utvidet til å omfatte inkasso, og i 2018 ble virksomhetsområdet utvidet til å omfatte klager på ilagte gebyr for manglende trafikkansvarsforsikring på kjøretøy, står det i årsberetningen.

Misfornøyd med saksbehandlingen

Det klages mest innen områdene manglende trafikkansvarsforsikring på kjøretøy, skadeforsikring og inkasso.

Finansklagenemnda er misfornøyd med at saksbehandlingen i selskapene som omfattes av klageordningen tar for lang tid.

– I 2019 måtte Finansklagenemnda sende ut mer enn 1100 purringer på manglende svar innen de gitte tidsfristene. Her er det for øvrig tydelig forskjell mellom bank og forsikring. Banksektoren sender i all hovedsak svar innen tidsfristene, skriver nemnden.

Protector er versting

Det ble avgitt 1024 avgjørelser fra nemndene i 2019. Av disse fikk klager medhold i 218 saker. Av disse var det 19 saker der selskapene ikke aksepterte nemndas avgjørelse.

Fordelingen av disse 19 sakene per fagområde er ulik, skriver nemnden. Nemnden viser til at det er vanligst med ikkeaksepterte avgjørelser i forsikring. Slik var det også i fjor, der 14 av 19 ikkeaksepterte saker er fra forsikringsområdet.

– Vi har i tillegg den uvanlige situasjonen at ett selskap, Protector, alene har seks ikke-aksepterte avgjørelser som er spredt på flere fagområder. Syv av 19 ikke-aksepterte avgjørelser gjelder samme fagområde, boligselgerforsikring, heter det i årsberetningen.

Protector topper også statistikken over selskaper som nemnden har måttet purre på flest ganger for å få svar, med nesten tre ganger så mange som nummer to på listen.

Direktør for boligselgerforsikring i Protector, Cathrine Wessel Poulsen, sier selskapet i utgangspunktet ønsker å følge avgjørelsene fra Finansklagenemnda.

– Så har det vært en spesiell situasjon i fjor grunnet klagesaker knyttet til skjeggkre der vi ikke har ønsket å følge Finansklagenemndas avgjørelser. Under den perioden der nemnden konsekvent ga klagerne medhold og domstolene gikk i en annen retning, var vi av den oppfatning at det ville være gunstig å avvente ytterligere rettspraksis på området. Denne situasjonen var også grunnen til at vi ikke svarte Finansklagenemnda så raskt som vi pleier i fjor, sier Wessel Poulsen.

I 2019 mottok Finansklagenemnda 1113 saker innenfor fagområdet Bank og Finans. Det er en økning på 84 saker fra året før. Flest saker var det innenfor kategorien betalingsformidling, som utgjorde 385 av sakene. En stor andel av disse knytter seg til phishingsvindel. Det var også en økning av klager innenfor kategoriene innskudd, utlån, sikkerhetsstillelser og andre banktjenester.

Kraftig økning i skjeggkresaker

Finansklagenemnda opplevde også en sterk økning i antall klager innenfor fagområdet eierskifte i fjor. Til sammen mottok Finansklagenemnda 922 klager som gjaldt eierskifte, en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med 2018.

– Av disse sakene, var 63 klager mot et boligkjøperforsikringsselskap, mens de resterende sakene gjaldt boligselgerforsikring. En stor del av økningen (175 klager) gjaldt boligkjøpere som hadde reklamert over forekomst av insektet skjeggkre, skriver nemnden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.