Rettsaken Forbrukerrådet førte på vegne av 180 000 kunder i DNB Norge-fondene endte med vinn for DNB.

– Vi er ikke overrasket. Samtidig er vi naturligvis glade for at tingretten er enig med oss i at kundene har fått det de har betalt for,sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

– En trist dag for norske fondssparere, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland.

Kundene fikk det de betalte for

Dommen fra Oslo tingrett konkluderer slik: « Retten mener andelseierne har hatt krav på en grad av aktiv forvaltning som ga dem en reell mulighet for meravkastning. En slik forvaltning har de også fått.»

Retten mener likevel at forvaltningen av DNB Norge-fondene har ligget så tett på referanseindeksen i årene 2010 – 2014 at sannsynligheten var liten for at den aktive forvaltningen skulle være mer lønnsom enn et indeksfond.

« Etter rettens syn var det likevel en reell mulighet for at dette kunne skje",står det i dommen.

Opp til politikerne å sette grense

Dommer Ingebjørg Tønnesen dytter ansvaret over på Stortinget for å sette grenser for hvor aktivt et fond må være for å kunne kalle seg et aktivt og ikke et passivt forvaltet fond. Det tolker Flesland positivt.

« Domstolene bør ikke, etter rettens syn, oppstille noen regel om minstegrense for graden av aktiv forvaltning. (...). Gjennom en lovgivningsprosess vil man få utredet om en minstegrense er ønsket, og hvordan den i så fall bør innrettes. ", står det i dommen.

— Retten har langt på vei gitt Forbrukerrådet medhold i de faktiske forholdene, men kan ikke konkludere i vår favør da de mener dette er en politisk oppgave, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Tønnesen anbefaler at det innføres mekanismer som gjør at ikke fondsforvaltere tjener så "gode penger på sine forvaltningsoppdrag som det det DNB har gjort med DNB Norge-fondene", men hun er ikke like sikker på om det er graden av aktiv forvaltning som skal bestemme størrelsen på honorarene.

Håper det ikke blir anke

– Vi håper Forbrukerrådet ikke anker, og heller benytter muligheten til å sette seg ned med finansbransjen og myndighetene for å diskutere gode løsninger for å ivareta de hensyn som ligger bak Forbrukerrådets søksmål. Vi har en rekke ganger invitert Forbrukerrådet til samtaler, og håper de åpner for det nå som tingretten har avvist kravet. sier Westerveld.

Dommen er ikke rettskraftig. Forbrukerrådet har en måned på seg til å anke.

— Det er mye i dommen som taler for en anke. Nå vil vi gjøre en vurdering av hva vi gjør videre, sier Flesland.

Slapp å betale sakskostnader

Forbrukerrådet slipper å betale saksomkostninger i saken.Retten begrunner det blant annet med at DNB har tjent "svært mye" på fondsforvaltningen.

«Saken har reist prinsipielle rettslige spørsmål som ikke tidligere har vært prøvd av domstolene. På bakgrunn av Finanstilsynets vedtak og de utredningene som er framlagt i saken, hadde Forbrukerrådet god grunn til å reise sak på vegne av andelseierne. I den samlede vurderingen har retten også lagt noe vekt på at DNBs inntekter fra den omtvistede fondsforvaltningen har vært svært høye.»(Vilkår)