En kunde i Nordea Direct Bank ville i begynnelsen av februar i fjor å overføre en aksjesparekonto med nær 1,1 millioner kroner i ett fond til Nordnet. Grunnen til overføringen var et ønske om å få flere valgmuligheter for investering i fond. Først i månedsskiftet juli/august ble aksjesparekontoen flyttet. I mellomtiden hadde Nordnet purret flere ganger på Nordea, uten å få svar. Nå har kunden klaget Nordea inn for Finansklagenemnda. Klager var opprinnelig kunde i Gjensidige Bank, som ble solgt til Nordea i mars 2019.

Klager har i sin fremstilling presiserte overfor Nordea at hun ønsket å skifte ut DNB Miljøinvest med JPMorgan Funds. Hun har i sin gjennomgang vist at fondet hun ønsket å skifte til hadde gitt bedre avkastning enn DNB-fondet i perioden frem til banken foretok overføringen.

– Etter klagers beregning har bankens feil påført klager et tap på 240.029 kroner, heter det.

Innrømmer somling

Det fremgår også av avtalevilkårene for aksjesparekontoen at banken ti dager, etter forespørsel om overføring, skal foreta overføringen. Klager mener derfor at banken må erstatte det tapet hun har lidd som følge av banken somling.

– Hele prosessen med å purre har dessuten kostet klager mye arbeid, skriver hun.

Nordea avviser at det er grunnlag for kundens krav, selv om det innrømmer at det har tatt for lang tid å flytte kundes aksjesparekonto. Banken selv har forklart at lang saksbehandlingstid skyldtes utfordringer med bankens system.

– Slik banken oppfattet det var det ingen indikasjoner på at det hastet med å få flyttet beholdningen, skriver banken i sitt svar.

Nordea mener at kunden heller ikke har sannsynliggjort at hun ville ha reinvestert i andre fond som ville gitt bedre avkastning og dermed direkte og påregnelige tap som følge av forsinkelsen, skriver banken videre.

Nordea mener konsekvensen for banken av for sen flytting ikke er regulert og viser til at det heller ikke har medført reaksjoner fra offentlige myndigheter.

Nordnet purret flere ganger

Finansklagenemnda viser til at Nordea innrømmer at overføringen har tatt altfor lang tid. – Banken forklarer dette med tekniske utfordringer, uten at det er opplyst nærmere detaljer om hva disse består i. Klageren kunne etter nemndas syn forvente at bankens systemer lå til rette for en rask overføring i samsvar med regelverk og bransjestandard, heter det i nemndas avgjørelse.

Nemnden mener at når Nordea ikke hevder at forsinkelsen med overføringen skyldtes omstendigheter som banken ikke kan bebreides for eller omstendigheter utenfor bankens kontroll, vil banken være erstatningsansvarlig for klagerens påregnelige tap som følge av forsinkelsen.

– Krav om overføring til annen finansinstitusjon har som regel sin bakgrunn i utsikter til bedre avkastning, noe som tilsier at prosessen bør gjennomføres uten unødvendig opphold, heter det videre.

Nemnden viser også til at Nordnet purret Nordea på overføringen flere ganger under prosessen, uten å få svar.

– Banken kan heller ikke høres med at klageren burde ha gått ut av fond og over i kontanter for å lette prosessen med overføring, skriver nemnden.

Nemnden sier det ikke har grunnlag for å betvile at kundens beregnede tap på 240.029 kroner ikke er korrekt.

– Når ansvarsgrunnlaget er knyttet til forsinket overføring mellom fond, vil tap som følge av påført verdinedgang og mistet verdistigning på tidligere og nytt fond i utgangspunktet fremstå som påregnelig, skriver nemnden.

Nemnden legger til grunn at det ikke forelå mulighet for alternativ portefølje hos innklagede bank så lenge aksjesparekontoen ikke var overført.

– Investeringen var låst inne hos innklagede bank i den aktuelle perioden. Når det gjelder mistet verdistigning på ny portefølje, har klageren redegjort for hvilken portefølje hun ville ha startet med hos Nordnet etter at overføringen var gjort, heter det i avgjørelsen.

Innklagede bank synes å mene at valg av fond med bedre avkastning ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort. Nemnden finner det vanskelig å fastsette erstatning ut fra sakens dokumenter alene, men mener det er grunnlag for erstatningsansvar.

– Selv om nemnden av bevismessige grunner ikke kan konkludere med et bestemt beløp, vil nemnden bemerke at klagerens tapsberegning langt på vei synes å være basert på realistiske forutsetninger, skriver nemnden i sin konklusjon.

Nordeas kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen skriver i en epost at banken er kjent med Finansklagenemnda avgjørelse og nå gjør en vurdering av den. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.