I alt 518.000 nordmenn betalte formuesskatt i 2015. 48 prosent av disse var 65 år og eldre.

Forklaringen er at formuen øker etter hvert som vi blir eldre, ifølge SSB, som har utarbeidet statistikken.

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved BI mener formuesskatten, som er ment å ramme de rike, har fått en veldig uheldig vinkling.

– Formuesskatten rammer veldig mange, og det man ser når det gjelder pensjonister er at de er i en situasjon hvor formuesskatten blir veldig urimelig, sier Gjems-Onstad

– Hva er det du tenker på?

Det er imidlertid store forskjeller innenfor denne aldersgruppen. Halvparten betaler under 5 700 kroner i formuesskatt, mens tidelen med høyest formuesskatt betaler 63 prosent av formuesskatten blant personer 65 år og eldre.

Gjems-Onstad sier vi nå er inne i et lavrentescenario hvor formuesskatten utgjør det samme som bankinnskudd, og mener at dette gjør det urimelig for pensjonistene.

– Nå sitter vi med én prosent avkastning i banken og med en inflasjon på 1-1,5 prosent. Vi har en inntektsskatt på 25 prosent og en formuesskatt i tillegg. Hvis vi ikke hadde hatt formuesskatt og noen hadde foreslått å innføre det i dag, tror jeg de fleste ville sagt hva er du tenker på, sier Gjems-Onstad.

Fra 2000 til 2015 økte gjennomsnittsalderen på formuesskatteyterne fra 59 til 63 år.

1200 personer med formuer på over 100 millioner kroner

25.000 personer hadde formuer verdsatt til 10 millioner kroner eller mer i 2015. Disse betalte 60 prosent av all utlignet formuesskatt i 2015. Blant disse hadde nær 1 200 personer formuer på over 100 millioner kroner.

Til tross for redusert skattesats på formue økte likevel den samlede utlignede formuesskatten for dem med så høye nettoformuer. Det skyldes både at det ble flere personer med formue på 10 millioner eller mer, men også en sterk generell formuesøkning i 2015, ifølge SSB.

45 prosent blant dem med formuer over 10 millioner kroner fikk en høyere formuesskatt i 2015 enn året før.

Færre fikk formuesskatt i 2015

Fra 2014 til 2015 ble skattesatsen for formuesskatt redusert fra 1,0 prosent til 0,85 prosent. Samtidig økte innslagspunktet fra 1 til 1,2 millioner kroner. Økningen i innslagspunkt medførte at det var færre som fikk utlignet formuesskatt i 2015.

Vil skru opp formuesskatten

Mens økningen i innslagspunktet relativt sett tilgodeser de med lavere formuer, gir reduksjon i skattesatsen størst skattelette for dem med høye formuer, ifølge SSB.

For de aller fleste er formuesskatten relativt beskjeden sett i forhold til inntektsskatten. Gjennomsnittlig utlignet skatt utgjorde 112 000 kroner i 2015, for alle bosatte, 17 år eller eldre.

I 2015 utgjorde formuesskatten tre prosent av bruttoskattene. (Vilkår)