I en klage fra en kunde i Sparebank 1 Markets til Etisk råd i Verdipapirenes Forbund, anklager kunden meglerhuset for å ha gitt ham råd om å investere i risikofylte obligasjoner, uten eget samtykke.

Sommeren 2013 ønsket mannen å få investeringsråd fra Sparebank 1 Markets for å investere et millionbeløp i obligasjoner, og skrev følgende i en epost til meglerhuset:

«Tap tolereres ikke, forutsigbar avkastning er en forutsetning».

Samtidig ønsket han middels til høy risiko på sine investeringer. Det vil si minimum en rente på seks prosent.

Risikable lån

Etter å ha rådført seg med Sparebank 1 Markets, kjøpte kunden andeler i obligasjonslån for 2,34 millioner kroner i Helgeland Sparebank, Boa Offshore, Volstad Shipping og Fram Exploration. De tre sistnevnte selskapene i mannens låneportefølje har slitt til dels kraftig i oljenedturen de siste årene og det raderte ut verdien på kundens låneinvesteringer.

Senhøsten 2016 estimerte han et tap på inntil 1,8 millioner kroner på obligasjonene, tilsvarende 77 prosent.

Ville ikke garantere

Sparebank 1 Markets mener at kunden var fullt klar over at investeringene hans innebar risiko, og at meglerhuset ved flere anledninger hadde gjort klart at det ikke kan garantere noen avkastning.

I en telefonsamtale fra april 2013 mellom megler og kunden, som Sparebank 1 Markets har hentet ut et opptak fra, diskuterer de hvor trygg og sikker en av låneinvesteringene er. Denne er gjengitt i saksdokumentene.

Megler: – Ingenting av det som du og jeg gjør er sikkert. Jeg vil aldri garantere sikkerhet ovenfor noen av de investeringene vi gjør sammen, det å garantere det er det samme som å si opp jobben. Dette må jeg være veldig klar på, hvis ikke så er det, sånn gjør jeg ikke business. Du får meg aldri til å garantere noe som helst, Y. Bare så du vet det.

Klager: – Det er en ting du skal garantere meg, det er at du gjør ditt aller beste.

Megler: – At jeg gjør mitt aller beste, det kan jeg garantere deg.

Klager: – For meg, for meg.

Sparebank 1 Markets viser til at kunden også ble anbefalt en låneportefølje med andeler i banklån til Sparebank 1 Midt Norge og Verdibanken, som hadde vesentlig lavere risiko og noe lavere rente.

På disse forslagene skal kunden ha svart at Sparebank 1 Midt Norge hadde en rente som var noe «slapp» og at sparebankobligasjoner generelt var noe «puslete», ifølge avgjørelsen fra Etisk råd.

Meglerhuset fikk medhold

Kunden hadde opprinnelig etablert en aksjekonto der han ønsket middels til høy avkastning. I 2013 ønsket kunden å investere i obligasjoner også, og sendte da en epost om at han hadde en nulltoleranse for risiko.

Meglerhuset mener den aktuelle obligasjonsporteføljen egentlig var en del av samme investeringsportefølje som kundens aksjeportefølje. Dessuten mente meglerhuset at kunden hadde tilstrekkelig kompetanse innenfor obligasjoner.

Etisk råd gir meglerhuset medhold. Rådet konkluderer i sin avgjørelse at kundens påstand om at meglerhuset opptrådte med brudd på god forretningsskikk, ikke er gyldig. Det er advokat Birte Berg og Bjarne Rogdaberg fra advokatfirmaet Schjødt tilfreds med:

– På vegne av Sparebank 1 Markets er vår kommentar for det første at vi er tilfreds med at Etisk råd har sluttet seg til våre anførsler. For det andre er vi naturlig nok enig med avgjørelsen fra Etisk råd.

Forbereder søksmål

Advokat Kristian Berg Tomren i firmaet Thallaugs skriver i en epost at hans klient er klar på at meglerhusets oppdrag var å etablere to separate verdipapirporteføljer med aksjer og obligasjoner – med helt forskjellig risikoprofil, innhold og investeringsforutsetninger.

– Etter vår oppfatning har vår klient vært tydelig på at vedkommende hadde svært lav toleranse for tap. Dette ble presisert og gjentatt en rekke ganger – både muntlig og skriftlig, skriver Tomren.

Tomren skriver videre at det etter deres oppfatning må ha fremstått som åpenbart for Sparebank 1 Markets (SB1M) at kunden ønsket en annen risikoprofil for obligasjonsporteføljen enn akjseproteføljen.

– SB1M kunne derfor ikke legge opplysningene i det opprinnelige egnethetsskjemaet til grunn for sin rådgivning, og skulle uoppfordret ha sørget for å innhente tilstrekkelig oppdaterte og dokumenterbare opplysninger fra vår klient, skriver Tomren.

Tomren og hans klient forbereder nå et søksmål mot Sparebank 1 Markets.

– Vi tror blant annet at en mer fullstendig bevisføring vil gagne vår klient. Samtidig berører saken en del interessante problemstillinger relatert til verdipapirforetakenes investeringsrådgivning overfor forbrukerkunder, som etter vår oppfatning bør prøves av domstolene, skriver Tomren.(Vilkår)

Dette er de seks brexitmulighetene britene har
DNs kommentator Kjetil Wiedswang om veien videre.
03:26
Publisert: