Det har i flere tiår vært en debatt om hvordan de mest attraktive turiststedene skal klare å finansiere såkalte fellesgode, altså alt fra turstier og benker i parken til offentlige toaletter og søppelhåndtering.

I mange europeiske byer og land kreves det inn en turistskatt per overnatting.

Høsten 2021 etablerte regjeringen et offentlig utvalg ledet av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande, Reisemålsutvalget, som torsdag morgen presenterte en FOU-rapport som foreslår at det blir etablert en ordning med en nasjonal turistskatt – kalt besøksbidrag.

–Urimelig belastning

Utvalget skriver at det mener utfordringene med å finansiere fellesgoder bør løses gjennom en modell hvor de besøkende bidrar. Men at lokal innkreving blant annet vil med føre forskjellsbehandling mellom bedrifter som tilbyr like tjenester i ulike kommuner.

«En nasjonal ordning for besøksbidrag kan bidra til å bygge opp attraktive fellesgoder også på steder der reiselivet ikke er stort fra før, og dermed bidra til å spre besøksstrømmene over flere steder. En nasjonal ordning vil altså muliggjøre en kraftfull innsats for å ruste opp, vedlikeholde og utvikle fellesgoder i hele landet. En annen fordel med en nasjonal ordning sammenlignet med en lokal, er at det er lettere for næringsliv og besøkende å forholde seg til den», mener utvalget.

Tidligere Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande har ledet utvalget som foreslår en nasjonal ordning for besøksbidrag.
Tidligere Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande har ledet utvalget som foreslår en nasjonal ordning for besøksbidrag. (Foto: Marte Christensen)

Og for å sikre at også utenlandske gjester skal bidra til å «ta vare på natur- og kulturgodene som de har glede av, mener utvalget at bidraget bør kreves inn via ulike transportformer inn til eller ut av landet». utvalget.

Det vil altså si at utvalget ikke anbefaler ordninger slik mange andre land har, med innkreving av turistskatt som påslag på overnatting. Dette fordi «overnattingsbransjen i Norge består av mange små aktører med lav inntjening, og at det er flere bransjer som har inntekter fra besøkende. Utvalget mener derfor at det å kreve inn besøksbidraget bare via overnattingsbedriftene er en urimelig belastning for en enkelt bransje. Utvalget mener et viktig prinsipp for ordningen er at det heller bør kreves inn små bidrag fra mange kilder, enn større bidrag fra få kilder».

– Dyrere billetter

– Jeg synes det er merkelig dersom det nå skal komme en ny avgift på toppen av det flyselskapene allerede betaler av avgifter, er den umiddelbare reaksjonen fra Per-Arne Tuftin, direktøren i interesseorganisasjonen Norsk Reiseliv.

–Vi stiller oss undrende til forslaget om innføring av et nasjonalt besøksbidrag som skal samles kreves inn via transportørene, istemmer Erik Brynhildsbakken, konserndirektør i Color Line.

– I utredningen fremhever utvalget selv at det er uklart om dette i det hele tatt er forenlig med EØS-reglene og det blir sagt fint lite om hvordan dette er tenkt løst i praksis. Videre vil en avgift på kommersielle transportformer som fly, tog, buss og utenriksferger nødvendigvis føre til dyrere billetter, noe som ikke bidrar til å promotere Norge som destinasjon, mener han.

Charlotte Holmbergh, kommunikasjonssjef i flyselskapet Norwegian, skriver i en epost at selskap ikke har rukket å sette seg inn i detaljene i rapporten.

– Men generelt så tror vi ikke at en turistskatt er bra ettersom de som reiser til Norge allerede bidrar økonomisk ved at besøksnæringen skaper jobber økonomisk vekst. Turismen er viktig for Norge og det å innføre enda flere skatter tror vi ikke bidrar positivt til besøksnæringen, skriver hun.

Skei Grande-utvalget foreslår at det skal være fylkeskommunene som får i oppdrag å disponere midlene som kommer inn – og at disse skal øremerkes til å «finansiere investeringer, drift og vedlikehold av fellesgoder for tilreisende og fastboende».

Lofoten vil bli pilot

Da Reisemålsutvalgets rapport ble presentert torsdag morgen, åpnet næringsminister Jan Christian Vestre for å etablere piloter som testarenaer for en ordning med besøksbidrag.

– Det var gledelig, og vi er veldig klare. Vi kommer raskt til å ta kontakt med departementetfor å få klarhet i hvordan pilotene kan settes i gang, sier Line Renate Samuelsen, turistsjefen i Lofoten.

– Så er det fortsatt en del som er uavklart. Skal besøksbidraget kun betales av utenlandske turister til tross for at en norsk turist bidrar med like stor slitasje som en turist fra Tyskland eller USA? Og like viktig; hvordan blir fordelingen av midlene som kommer inn? Jeg må innrømme at jeg er litt redd for byråkratisering av prosessen her, men er samtidig glad for at vi er en steg nærmere uttesting av besøksbidrag, sier hun.

Audun Pettersen, bransjedirektøren i Virke, synes forslaget om å legge avgiften på transportleddet er en interessant innfallsvinkel.

–Men jeg håpet at utvalget hadde kommet lenger med en gryteklar oppskrift på hvordan dette skal gjøres i praksis.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, skriver i en epost at hun er glad for at reisemålsutvalget har lyttet til NHO Reiselivs krav om at det ikke legges nye skatter på hotell, restaurant eller uteliv.

– Hotellene betaler allerede alle vanlige skatter og avgifter, og for renovasjon, toaletter og parkering for sine gjester. Besøksbidrag på enkelte steder der det er belastning og behov for bedre tilrettelegging er det nå mulig å teste ut. Vi avventer konkret løsning, men stiller oss positiv til utvalgets skisse til løsning der besøksbidrag legges på transportleddet, som cruise og gjennomfartstrafikk – som kan føre til overturisme og overbelastning, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.