• Det foreslås økte bevilgninger på til sammen 118 millioner kroner til den sivile delen av transporteringen av kjemiske våpen fra Syria.
 • Nødhjelpen foreslås økt med nesten 170 millioner kroner, blant annet til Sør-Sudan og Syria. I Sør-Sudan er det nå stor fare for hungersnød.
 • Bistanden til Ukraina foreslås økt med 110 millioner kroner, til 150 millioner kroner totalt.
 • Det forventes nå 11 000 asylankomster i 2014. Dette er 3 000 færre ankomster en tidligere antatt. Anslagsendringen medfører at Utlendingsdirektoratets utgifter reduseres med til sammen 491 millioner kroner
 • Regjeringen foreslår 100 millioner kroner i økt tilskudd til utleieboliger i 2014. Dette vil gi rom for å gi tilskudd til mellom 400 og 450 flere utleieboliger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner for å utvide ordningen for læreres videreutdanning med 500 nye studieplasser for høsten 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ordningen for etablerertilskudd i Innovasjon Norge med 15 millioner kroner og økt bevilgningen til forskningsbasert nyskaping, Forny2020, med 15 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at driftsansvaret for terminaler som i dag driftes av selskaper i NSB-konsernet, overføres til Jernbaneverket og at at selve driften konkurranseutsettes. Utgiftene til dette i 2014 er 23,2 millioner kroner.
 • Det foreslås til sammen 17 millioner kroner til forberedelse av ordningen med fritt behandlingsvalg innenfor rus og psykisk helsevern samt oppfølging av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Sikkerhet og beredskapstiltak for om lag 100 millioner kroner, blant annet til å etablere en sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet.
 • Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til NVE med 50 millioner kroner til oppryddings- og sikringstiltak etter flommen på Østlandet i 2013.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i fiskerihavner med 46 millioner kroner, slik at prosjekter på Napp i Nordland og Sommarøy i Troms kan startes opp i 2014.
 • Ved Stortingets behandling av tilleggsproposisjonen 2014 ble det bevilget midler til 1 800 flere uttransporteringer. Regjeringen foreslår nå 17,5 millioner kroner til å øke måltallet ytterligere, fra 6 700 til 7100 returer.
 • Regjeringen vil foreslå en samlet kapitaløkning i Klimafondet på 22,75 milliarder kroner frem til og med 2016. 4,25 milliarder av disse foreslås i RNB 2014.