Samferdselsdepartementet har inngått en trafikkavtale med Flytoget om å frakte passasjerer til Oslo lufthavn. Flytoget har nå søkt om å forlenge avtalen, som har gyldighet til 2028.

Gjennom Jernbanereformen skal persontransport på jernbane i Norge konkurranseutsettes, men dette gjelder foreløpig ikke for Flytoget.

NSB ønsket innsyn i Flytogets dokumenter for å se hvilke vurderinger som ligger til grunn for å fortsette praksisen. Det fikk de ikke, med begrunnelse om at Flytoget ikke var underlagt offentlighetsloven. NSB er selv underlagt offentlighetsloven.

Nå reagerer NSB på forskjellsbehandling i praktiseringen av lovverket. NSB og Flytoget ligger under henholdsvis Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Ser ingen grunn

Flytoget er ikke ført opp i lovverkets forskrift som lister opp statseide selskaper som er unntatt offentlighetsloven, men nevnes blant selskapene som ligger under «unntaksparagrafer».

Henvendelsen fra NSB kommer på samme tid som selskapet skal være med i kampen om å kjøre togene på Sørlandsbanen. I motsetning til annen togdrift, eksisterer det altså ikke i dag en tilsvarende kamp om å drive ren flytogaktivitet.

– Det virker som om Flytoget forsøker å få flytogtrafikken unntatt fra den konkurranseutsettingen som er en del av Jernbanereformen. Vi er ute etter å se hva slags argumenter som ligger til grunn for at flytogtrafikken også i fremtiden skal unntas fra konkurransene om drift av togstrekninger. Da trenger vi innsyn i hele saksgangen, ikke bare søknaden som er sendt til Jernbanedirektoratet, sier Otto Roheim, konsernadvokat i NSB.

– I løpet av de snart over ti år som offentlighetsloven har virket, kan jeg ikke se at vi har fått noen særlig god begrunnelse for hvorfor man mener Flytoget ikke er omfattet av den, legger han til.

«Mest lønnsomt for staten»

Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget, mener NSB står fritt til å klage til departementet.

– Flytoget, som statlig eid aksjeselskap, er i utgangspunktet omfattet av offentlighetsloven. Men unntaket i loven vedrørende « … rettssubjekt som hovedsakelig driver næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private» kommer til anvendelse på Flytogets virksomhet. Årsaken er at Flytogets tilbringertjeneste til Oslo lufthavn anses for å være i direkte konkurranse med andre tilbringertjenester, som NSB, Flybussen og drosjesentralenes fastprisordninger til og fra Oslo lufthavn. Konkurransen er av så vidt betydelig omfang at den oppfyller unntaket i loven, skriver Engedal i en epost til DN.

Direktøren sier at NSB har fått se den delen av dokumentene som ikke anses som konkurransekritisk. Han påpeker at Flytoget har investert i flere tog med leveranse i 2019, at de registrerer en rekordhøy tilfredshet fra kundene, og at en forlengelse av dagens avtale til 2035 vil være mest lønnsomt for staten som eier.

– Det er også viktig å forstå at Flytoget og NSB i dag konkurrerer på ulike vilkår. NSB mottar støtte i form av offentlig kjøp, det vil si at staten dekker mellomlegget mellom kostnadene og billettinntektene, mens Flytoget ikke mottar noen form for subsidier, sier han.

Ba selv om å bli unntatt

I 2008 ba NSB, som er pliktig å gi innsyn, selv om å bli unntatt den nye offentlighetsloven. Årsaken den gang var konkurranseinnsyn, selv om de stilte seg «positive til at omverden skal ha innsyn i statens kjøp av transporttjenester».

Otto Roheim avviser at det svekker deres sak.

– Alle aksjeselskap som driver kommersiell virksomhet i en viss grad vil unngå innsyn av konkurransehensyn, men vi respekterer at det er ønsket åpenhet. Vi har et godt samarbeid med Flytoget, og det er departementet vi ønsker svar fra. Så lenge Flytoget fungerer under en offentlig konsesjon, er det likevel naturlig at vi som en stor aktør ønsker å få innblikk i prosessene som foregår i en slik konkurransesituasjon.

Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke vil kommentere saken før klagen fra NSB er ferdigbehandlet. De ønsker heller ikke å utdype hvorfor de mener Flytoget bør være unntatt innsyn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Renteøkningene står i kø frem mot 2021
DNs kommentator Anita Hoemsnes om Norges Banks renteøkning
02:11
Publisert: