Det var lokale barn som kom over og filmet et amfibium av arten stor salamander nær en gårdsdam nær Lars Jongsvei i Bærum.

Stor salamander er på den norske rødlisten over truede arter – hvor nasjonalt regelverk pålegger spesielle hensyn. Dermed fikk barnas dyreoppdagelse konsekvenser for den pågående utbyggingen av ny Ringeriksbane, bekrefter Kjell Sørgaard i Bane Nor over DN.

– Tidligere i oktober ble det bestemt at vi justerer grensen for anleggsområdet i reguleringsplanen slik at dammen og nærområdene til denne ikke blir berørt, sier Sørgaard.

Den aktuelle salamanderdammen vil nå følges opp med krav om særlig hensyn til avrenning og annen påvirkning av den.

Ukjent kostnad

Sørgaard er leder for planprosesser i det statlige selskapet som nå forbereder koordinert vei- og jernbaneutbygging fra Oslos vestside/Bærum mot Hønefoss. For å forsere utbyggingen er det besluttet å bruke såkalt statlig reguleringsplan i stedet for omfattende planprosesser i hver berørt kommune. Planen skal – etter planen – legges frem kommende februar.

Ifølge Bane Nor er det ikke klart hvilke ekstra «salamanderkostnader» som vil påløpe ved de såkalte avbøtende tiltakene. Dette vil eventuelt fremgå av sluttsummen for de store anleggene.

Mye tid

Stortinget vedtok bygging av ny Ringeriksbane i 1992. Langt senere er det besluttet å koordinere ny bane Oslo-Hønefoss med opprustet E16-europavei på strekningen mellom Bærum og Hønefoss. Dagens regjering ville forsere anleggsstart til 2019, noe som senere er justert til 2020/21.

Setter av tusen milliarder til transportplanen

Det er en gruppe naboer rundt Lars Jongs vei/ Asta Hansens vei i Bærum som nå har tatt opp salamander-spørsmål med kommune og Bane Nor som utbygger.

Bane Nor har tidligere holdt orienteringsmøte om planene i Tanum vel, hvor tunnelpåslag og anleggsrigg i nærområdet skisseres som alternativ. Lars Norberg i beboergruppen presiserer at de ikke er imot bygging av ny ringeriksbane, men er opptatt av både vernet av naturmangfold og hensyn til dem som kan få tunnel rett under huset.

Mye miljø

På forhånd har det pågått en årelang strid om traseer gjennom verdifulle våtmarksområder inn mot Hønefoss. Allerede i 2008 ble det gjennomført en omfattende «verdi- og sårbarhetsanalyse» av naturmiljøet i aktuelle områder.

Analysen påviste minst 170 mer eller mindre truede arter; planter, sopp, lav, fugl og ulike dyr. Alt fra vifteglye til slank bananslørsopp er med. Men ikke stor salamander, som nå altså trolig finnes ved en gårdsdam på Bærums-siden av Sollihøgda på den aktuelle utbyggingsstrekningen.

I april fjor skar regjeringen gjennom og bestemte at den såkalte helgelandsmoen-linjen skulle benyttes gjennom et omstridt område inn mot Hønefoss.

«I planarbeidet skal det legges vekt på å finne relevante avbøtende og kompenserende tiltak, med særlig vekt på naturmangfold, flomsikring og jordvern/jordbruk.», het det.

Siden – i juni i fjor – varslet Statens vegvesen at de arbeidet med såkalt økologisk kompensasjon for den opptil 90 meter brede traseen for firefelts vei og jernbane.

Det betyr å etablere nye naturverdi-områder annetsteds. For eksempel ved «restaurering av våtmark, restaurering av bekker og elver, økning av grunnvannstanden for å gi arter og naturtyper bedre leveforhold, vern eller sikring av verdifull kalkskog» heter det fra Statens vegvesen. Heller ikke her er prislappen kjent. Men det blir trolig temmelig dyrt. Ekstra salamandervern i Bærum vil legge seg på toppen.(Vilkår)

Se hva som skjer når DN tester akselerasjonen på verdens raskeste stasjonsvogn
Mercedes-AMG E 63 S er avsindig rask. Samtidig er den diskret og byr på masse plass. Et perfekt kompromiss?
01:40
Publisert: