Organisasjonene anslår at det trengs minst 150 millioner kroner i året bare for å opprettholde dagens volum av godsfrakt med tog. De politiske partienes felles mål om å flytte 30 prosent av langdistansetransport på vei over til sjø og bane i løpet av årene 2018–2029 er milevis unna.

Sørgelige tall

Det er i et ferskt brev til Samferdselsdepartementet organisasjonene peker på statsstøttebehovet.

Departementet satte nylig ned en ekspertgruppe for å hasteutrede hvorfor det ikke har lykkes å flytte mer gods over på tog – og hva som skal til for å snu dette.

– De to selskapene som driver godstog tapte 90 millioner kroner i 2017. De har tapt i årevis, og første halvår i år ser ut til å bli verre. Dette er ikke bærekraftig, faren for at selskapene legger ned i løpet av kort tid er reell og økende, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Ifølge Kjensli har godstogselskapene problemer med begge de to avgjørende faktorene for å tiltrekke seg frakt:

– Dette er punktligheten – at du kan stole på at gods kommer frem i tide. Dessuten at det ikke er billigere enn å bruke lastebil. Togselskapene sliter med begge.

De store investeringene som er varslet i jernbaneinfrastruktur er vel og bra, ifølge interesseorganisasjonene. Men det tar mange år før en ser resultatene. Derfor må bistanden komme nå, og støtte notifiseres til Esa raskt, ifølge Kjensli.

Han mener andre land i EU har fått godkjent støtteordninger lik dem han ber om for Norge.

På linje

– Det er ingen umiddelbar fare for at godstrafikk på bane innstilles. Men uten nødvendige tiltak tror jeg vi kan se en kraftig nedbygging av gods på bane, sier administrerende direktør Erik Røhne i Cargo Net.

Røhne sier til DN at han kjenner NHO Logistikk og Transports syn, og at Cargo Net har ytret seg på linje med NHO i henvendelse til Samferdselsdepartementets ekspertgruppe.

NSB-eide Cargo Net og konkurrenten Green Cargo dominerer i godsfrakt med tog i Norge.

– I motsetning til politikernes ønske har andelen av alt fraktet gods som går på bane gått ned, sier Røhne.

Han peker på at naboland og EU-medlemmer har besluttet tilskudd per tonnkilometer på linje med det den norske bransjen ønsker. Derfor regner Røhne det som usannsynlig at Esa vil reise innvendinger mot statsstøtte som begrunnes med et ønske om å stimulere til bruk av miljøvennlig transport. Røhne mener det i tillegg vil være nødvendig med omfattende kostnadsreduksjoner i godstogselskapene.

Gransker

I februar la Riksrevisjonen frem en rapport som kritiserte fremdriften for å nå politiske vedtatte mål om å flytte mer av godstrafikken fra vei og over til sjø og bane. Revisjonen ba om samlet strategi og styrking av innsatsen.

Tidlig i mai pekte Samferdselsdepartementet ut en arbeidsgruppe av eksperter for å gå gjennom hva som kan gjøres på kort sikt for å øke godsfrakt på bane. Da sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at han var positivt overrasket over effekten av en mindre støtteordning til rundt 70 millioner kroner som allerede finnes for å stimulere til mer gods på sjø.

Statsrådens arbeidsgruppe som utreder gods på bane skal levere sin rapport i oktober. Det er organisasjonenes og bedriftenes innspill til denne gruppen som nå kommer frem.(Vilkår)

Wiedswangs gardinpreken
DNs kommentator om Trump, toll, handelskrig og gardinpreken.
01:18
Publisert: