Aldri før har noen dømt etter norsk lov fått en strengere dom der hovedanklagen i saken er innsidehandel.

Eltek-gründeren ble dømt til åtte års fengsel. To av de åtte årene er utsatt med prøvetid på to år. Han må også betale en bot på fem millioner kroner. I tillegg må Angelil tåle en inndragning på 9.253.536 kroner, og må betale det offentlige saksomkostninger med 500.000 kroner.

Retten er ikke nådig når den oppsummerer hva Alain Angelil skal ha gjort for skjule egne ulovligheter. Angelil skal både ha sørget for at brorens falske signatur ble påført et kjøpsdokument og tilbakedatering av andre dokumenter. Han har også gitt opplysninger i løpet av rettssaken som retten betegner som "temmelig vage og omtrentlige". Disse punktene er med på danne grunnlaget for domfellelsen av Angelil.

- Samtlige lovovertredelser fra Angelils side fremsto som utspekulerte og godt planlagte. Ved at tiltalte utad ga inntrykk av at det var andre enn han som handlet med aksjene og at handlene i det vesentlige foregikk over lukkede konti i utlandet, skjulte han sin egen lovstridige aktivitet, skriver retten før den legger til:

- Fordekningen av de reelle forholdene gjorde det også mulig å unnlate å oppgi gevinsten på aksjehandlene for beskatning.

Retten mener det i skjerpende retning må legges til grunn at tiltaltes motiv ved handlingene har vært å skaffe seg og sin nærmeste familie midler de ikke hadde krav på.

- Slik retten ser det blir dette særlig graverende når det er opplyst at hverken tiltalte eller hans nærmeste familie led økonomisk nød, men var meget velstående, oppsummerer retten, som legger til at Angelil gjennom flere år har vist "et meget sterkt og konsekvent forsett".

Alain Angelil ble i 2009 tiltalt for en rekke brudd på ligningsloven, verdipapirhandelloven og straffeloven etter år med etterforskning. Etter en rettssak som strakk seg over en måneds tid i høst, avsa tingretten dom i saken i dag.

Falsk underskrift
En av handlingene Angelil var tiltalt for var å urettmessig ha sørget for et skattefradrag på nesten seks millioner kroner på selvangivelsen for 1998. Retten mener dette fradraget er oppkonstruert i ettertid for å krympe skatten Angelil skulle betale etter at han hadde realisert betydelige aksjegevinster da Eltek ble børsnotert samme år. En av premissene for fradraget var at en aksjepost i selskapet Strata skulle vært solgt med tap fra Alain Angelil og hans kone til et selskap eiet av Alains bror Ronald.

I dommen skriver retten:

"Retten har ved bevisvurderingen blant annet lagt vekt på at selv om det foreligger skriftlig avtale om overdragelse av Strata-aksjene som er datert 1. oktober 1998, må det uten tvil anses som utelukket at den ble skrevet under av Ronald Angelil eller noen som var bemyndiget av ham. For det første ligner ikke underskriften på hans håndskrift og for det andre opplyste Ronald Angelil under sin vitneforkl#229 under hovedforhandlingen at underskriften ikke var hans".

Retten mener også oppgjøret for Strata-aksjene, da de ble solgt til Investra i april 2000, er et bevis på at det i realiteten fortsatt var Alain Angelil som eide aksjene. Oppgjøret ble nemlig først overført til Eltek Holding, familieselskapet til Alain Angelil, før de ble overført til en hemmelige forvalterkonto Angelil hadde i Credit Agricole i Luxemburg.

Ville skjule eierskapet
- Retten (kan) ikke se annet enn at formålet med å overføre pengene dit var at tiltalte skulle kunne disponere over midlene uten at det ble kjent, skriver retten i den fyldige dommen.

De tre dommerne mener det heller ikke kan tas til inntekt for Angelils forkl#229 at han i 2006 overførte 20 millioner kroner til selskapet han hevder tilhører broren, og at 15 millioner av denne summen skal være tilbakebetaling av lån i forbindelse med salget av Strata-aksjene.

- På denne tiden var tiltalte under etterforskning for skatteunndragelse hvilket han også var klar over, bemerker dommerne.

Retten konkluderer dermed med at Alain Angelil ikke bare skaffet seg et urettmessig fradrag gjennom sin selvangivelse i 1998, han unnlot også å oppføre til inntektsbeskatning gevinsten han fikk da aksjene ble solgt i 2000. Retten mener også dette "ble utført på en slik måte som i særlig grad vanskeliggjorde oppdagelsen".

Dommen mot Angelil er på hele 57 sider. I den går retten grundig gjennom Alain Angelils forkl#229er i retten, sett opp mot hva som er kommet frem i vitneforkl#229er og andre bevis under rettssaken. Retten har åpenbart hatt store problemer med å feste lit til det Angelil selv har forklart i retten.

Endret fradragsgrunn
I et av tiltalepunktene ble Angelil beskyldt for først å ha forsøkt å unndra skatt ved å kreve fradrag for tap på en fordring. Da ligningskontoret i Drammen opplyste at slike tap ikke var fradragsberettighet, endret Angelil forkl#229. Da oppga han at tapet ikke skyldtes tap på en fordring, men tap knyttet til investeringer i amerikanske børsnoterte aksjer. Denne forkl#229en godtok det lokale ligningskontoret i sin tid, men ikke retten. I tillegg til at retten mener dokumentene som skal bevise aksjekjøpene er tilbakedatert, bemerker den at det ikke finnes sluttsedler eller annet for å bekrefte investeringene eller tapet.

- Tiltaltes opplysninger om at han finansierte sin investering ved å bruke arvemidler ble også temmelig vage og omtrentlige, står det i dommen.

Stråmann
Angelil var også tiltalt for å ha sikret seg penger gjennom å utøve opsjoner som skal ha vært gunstig priset, som han egentlig ikke hadde rett på. Retten er kommet til at Angelil brukte Frankie Kong, som jobbet for Eltek i Hong Kong, som stråmann for å sikre seg opsjonene som han egentlig ikke skulle hatt.

Retten mener Angelil ikke hadde rett til å endre opsjonsprogrammet som er vedtatt av styret.

- I alle fall hadde han som administrerende direktør ikke rett til å tildele seg selv opsjoner, står det å lese i dommen.

Retten mener også at Angelils handlinger knyttet til opsjonsprogrammet var egnet til å svekke selskapets omdømme om de hadde blitt kjent.

Innsidehandel
Saken mot Alain Angelil startet med et tips til Økokrim høsten 2004 om at Angelil drev storstilt innsidehandel gjennom en forvalterkonto i utlandet. Det var altså bekyldninger om innsidehandel som lå til grunn for den opprinnelige etterforskningen. Retten kom til at Angelil hadde brutt verdipapirhandellovens bestemmelser om innsidehandel på så godt som alle punktene der Økokrim hadde tatt ut tiltale. Det eneste punktet der retten ikke tok tiltalen til etterretning var et tilfelle av kjøp av Eltek-aksjer 31. juli 2000. Retten mente at det var grunn til å feste lit til at det på det tidspunktet var brudd i forhandlingene mellom Eltek og selskapet Eltek etter planen skulle fusjonere med og at man derfor ikke kan kalle kunnskap om prosessen for "presise opplysninger" slik loven krever.

Tilskyndet datterens handel
For de øvrige tilfellene av innsidehandel ble Angelil funnet skyldig i henhold til tiltalen. Han ble også dømt for tilskyndelse til innsidehandel i forbindelse med forwardkontrakter i Eltek-aksjer inngått av hans datter Alexandra Angelil. Selv om retten mener bevisførselen kan tyde på at datteren skal ha båret hele eller deler av de økonomiske kostnadene knyttet til transaksjonen - gjennom sin andel av familieselskapet Eltek Holding - mener retten likevel at det er usannsynlig at hun skal ha inngått disse kontraktene uten at faren var klar over det. Kontraktene ble inngått på et tidspunkt der Alain Angelil ifølge retten hadde innsideinformasjon knyttet til fusjonen Eltek var i ferd med å sluttføre.

Retten konkluderte med at det ville være helt usannsynlig at tiltalte - som eide alle de stemmeberettigede aksjer i selskapet - ikke skulle hatt noen rolle hva angikk inngåelsen av kontraktene.

Assisterende økokrimsjef Thomas Skjelbred konstaterer at dommen langt på vei er i tråd med påstanden han nedla ved slutten av rettssaken.

- Vi registrerer at tingretten har fulgt oss på påstand og at de ser på dette på samme måte som vi gjør. Dette er en meget alvorlig reaksjon og en meget alvorlig tiltale, sa Skjelbred til DN.no etter at retten var hevet.

Han mener dommen gjenspeiler alvorligheten i saken.

- Det er grunn til å understreke at denne dommen sender viktige allmennpreventive signaler.

I en kort kommentar skriver Angelils forsvarer Berit Reiss-Andersen i en e-post til DN.no at dommen er skuffende og at den vil bli anket.

Skjelbred vil ikke kommentere om han tror dommen vil bli stående om den kommer opp til fornyet behandling i lagmannsretten.

- Det spekulerer ikke jeg i. Jeg mener det er en grundig og god dom, og det synes jeg premissene gjenspeiler.

Opprinnelig hadde den assisterende Økokrim-sjefen lagt ned påstand om åtte års fengsel, hvorav to år skulle gjøres betinget. Dette ble han altså hørt i. Han adde også bedt om at boten og inndragningen skulle settet til drøyt 19 millioner kroner. Årsaken til at retten kom frem til et lavere beløp er at dommerne la til grunn at Alexandra Angelil, og ikke faren, hadde båret den økonomiske risikoen og gevinsten for forwardkontraktene som ble inngått i 2000.

Les også: - Angelil har vist et fast forbrytersk forsett

Morten Angelil etterlyser svar fra skattemyndighetene

Gikk glipp av gevinst på 70 millioner kroner

Angelil ville bruke broren for å unngå skatt

Kjemper for troverdigheten

Mangler millioner i Angelils regnestykke

Angrer på at han tok Eltek på børs

Tips utløste Angelil-saken

Mener Angelil fabrikkerte dokumenter - Ikke skyldig

- Ikke skyldig

Angelil i retten - risikerer 12 års fengsel (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.