Rapporten, som onsdag ble overlevert fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV), viser kort oppsummert at utflyttingen av sju statlige virksomheter har ført til stor utskiftning av personell. Flyttingen har ført til en midlertidig svekking av viktige samfunnsfunksjoner. Det er små regionale virkninger, og flyttingen har ikke gitt noen kostnadsbesparelser. Utflyttingen av tilsynene kostet i alt 729 millioner kroner.

Vedtaket om utflytting ble gjort under Bondevik 2-regjeringen med støtte fra alle partier unntatt Fremskrittspartiet. Mannen bak utflyttingsforslaget var daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H).

Vil flytte ut på nytt
Grande Røys stemte for forslaget som stortingsrepresentant. Hun kvier seg ikke for å foreslå nye utflyttinger.

– Rapporten underbygger min tro på at utflytting av statlige virksomheter er god distriktspolitikk. Men det er helt nødvendig med bedre utredninger og forberedelser før vedtak fattes. Man må vite hva man gjør og være klar over at ting tar tid før resultatene kommer. Jeg vil ikke si at de negative virkningene er større enn de positive, sa Grande Røys etter at hun hadde mottatt rapporten, som hun selv hadde bedt om, fra Asplan Viak.

Hun mener at utflyttingene har hatt stor symbolverdi i regionene der de ble plassert, selv om det i den store sammenheng har bidratt relativt lite til nye arbeidsplasser.

Grande Røys har ingen planer om utflytting liggende på sitt bord.

– Regjeringen har ikke tatt noen beslutning om å flytte nye statlige arbeidsplasser ut fra Oslo, sier hun.

I Soria Moria-erklæringen heter det at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo.

Mange sluttet
Rapporten viser at konsekvensene av flytting ikke er like store for alle virksomhetene.

Sett under ett viser undersøkelsen at frafallet av medarbeidere er på mellom 75 og 90 prosent. Høykonjunkturen da flytting fant sted har trolig bidratt til å forsterke frafallet av medarbeidere. Problemet ble forsterket av at mange medarbeidere med lang ansiennitet valgte å slutte.

Undersøkelsen konkluderer med at de regionaløkonomiske virkningene av flyttingen er liten. Innkjøpene av varer og tjenester lokalt er liten.

Asplan Viak finner ikke grunnlag for å hevde at det er billigere å drive de statlige tilsynene utenfor Oslo, selv om noen virksomheter kan vise til en beskjeden nedgang i driftskostnadene.

Ellers konkluderes det med at flyttingen ikke har ført til mindre kontakt eller dårligere kommunikasjon med departementene i Oslo.