Klokken 10 tirsdag la Scheel-utvalget frem sin rapport med forslag til endringer i skattesystemet. Hovedmandatet utvalget fikk var å se på mulighetene for å endre selskapsskatten.

Det gjøres midt i store endringer i Norges inntekter ettersom oljeprisen raser.

- Vi ser ikke i dag at skatteinntektene raser. Men det er gode grunner til å forberede seg på noe som kommer, sier utvalgsleder Hans Henrik Scheel under pressekonferansen.

- Jeg tipper dette vil medføre ris og ros og mye debatt. På punkter i dokumentet legger de seg ut med samtlige politiske partier, sier finansminister Siv Jensen når hun nettopp har mottatt rapporten.

To forslag

Utvalget legger frem ett forslag som er om lag provenynøytralt silk det opprinnelige mandatet ba om, og ett forslag med skattelettelser med en ramme på 15 milliarder kroner, slik den nye regjeringen ba om da den tiltrådte. Forslagene er like, bortsett fra at skatten på arbeid er redusert i forslaget med skattelettelser, noe som også gir litt lavere skattesats på eierinntekt.

- Jeg har merket meg at utvalget foreslår endringer som vil ha positive dynamiske effekter på lengre sikt. Ifølge utvalget vil en ikke ubetydelig andel av de initiale skattelettelsene etter hvert komme tilbake til statskassen, sier Siv Jensen i pressemeldingen fra departementet.

Det ligger i kortene at det kan komme en omfattende og tverrpolitisk debatt om skattesystemet.

- Målet er et godt konkurransedyktig skattesystem som gir grunnlag for nye investeringer og som samtidig legger til rette for et lavere skattetrykk for husholdningene, sier Jensen.

Høyres Svein Flåtten har allerede varslet at han er skeptisk til at mandatet ble gitt av de rødgrønne.

Slik er forslaget:

Utvalget anbefaler at dagens modell for skattlegging av selskaper beholdes, men at satsen reduseres fra 27 prosent til 20 prosent for å tilpasse selskapsskatten til den internasjonale utviklingen.

Hovedpunktene i Scheel-utvalgets forslag til skattereform er:

 • Det foreslås å beholde dagens modell for beskatning av selskaper
 • Utvalget foreslår å sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned til 20 prosent for både selskaper og personer - pluss en progressiv skatt som er avhengig av hvor mye du tjener. Systemet skal erstatte dagens toppskatt.

Ny toppskatt slår inn på 140.000  

 • Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere
 • Det foreslås å innføre kildeskatt på renter og royalty
 • Det foreslås å innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
 • Utvalget foreslår å stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket)
 • Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet, for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning
 • Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig foreslås det særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
 • Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes (innenfor en provenynøytral ramme)
 • Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.

Vil øke merverdiavgiften  

 • Scheel-utvalget foreslår å droppe Boligsparing for ungdom (BSU). Det er liten grunn til å subsidiere boligsparing, mener de.
 • Scheel-utvalget støtter regjeringens opprinnelige forslag om å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Forslaget ble droppet i budsjettforhandlingene med Venstre og KrF.

Les også: Slik skal skattelettelsene betales

- De legger seg ut med samtlige politiske partier  

Scheel-utvalget foreslår at Finansdepartementet utreder en rekke ytterligere og mer detaljerte skattespørsmål; noen av betydelig omfang.

- Vi vil komme tilbake med en vurdering av hvordan og hvor raskt vi kan gjøre disse gjennomgangene. Utredningen vil bli sendt på høring rett over nyttår, sier finansminister Siv Jensen.

Jensen lover at hun vil sette i gang arbeidet med de foreslåtte tilleggsutredningene.

Les også:

Slik slår det nye skatteforslaget ut på din lommebok

Slik blir boligskatten  

Lekkasjene på forhånd var:

Stikk i strid med regjeringens politikk, foreslår Scheel-utvalget skatteendringer som betyr at formuesskatten øker med omtrent tre milliarder kroner.

Verdifastsettelsen av alle formuesobjekter, eiendom, boliger, aksjer settes til 80 prosent av markedsverdi. Dagens verdifastsetting av eiendom er på maksimalt 30 prosent

* Skatt på bolig øker

* Skatt på næringseiendom øker

* Skatt på hytter og fritidseiendom dobles

Kutte i flere skattefradrag:

* Boligeiere som i dag leier ut inntil halve boligen skattefritt skal ikke lenger få skattefritak.

* Boligsparing for ungdom (BSU) er også foreslått kuttet.

* Scheel-utvalget vil også avvikle eller endre dagens pendlerfradrag som er gunstig for arbeidstagere som bor langt unna arbeidsplassen.

* Utvalget vil etter det DN erfarer også foreslå kutt i foreldrefradraget der du får igjen for kostnader til pass og stell av barn.

* Skatteklasse 2, ordningen der fradrag er høyere når ektefeller lignes under ett for begges samlede inntekt, skal ifølge DNs kilder også fjernes.

* Etter det DN kjenner til, vil Scheel-utvalget også foreslå at finansbransjen skal skattlegges hardere gjennom merverdiavgift og gebyrer. I dag er det ikke moms på finansielle tjenester.

* Men forslagene som skal skaffe nye skatteinntekter, stopper ikke der. Ifølge DNs kilder vil utvalget også foreslå endringer som i større grad vil ramme privat forbruk av varer og tjenester.

 

Les også:

Vil kutte BSU- og pendlerfradrag  

Utvalg vil øke formuesskatten med tre mrd. dnPlus (Fra dagens avis. Krever innlogging) 

Heier på økt boligskatt

- Hun har erfart at folk ikke vil ha det. Derfor snakker hun ikke om det.  

– Det er helt ufattelig. Jeg gruer meg

- Timingen er ikke spesielt god nå

Høyre og Ap vil ha bredt skatteforlik (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.