Striden om aksjer som er blitt verdsatt til en milliard kroner er ennå ikke over, etter at Høyesteretts ankeutvalg lar saken komme opp for Høyesterett.

Saken står mellom Deutsche Bank og Erik Martin Vik (90), som er far til investor Alexander Vik (62), og handler om aksjer i it-selskapet Confirmit. Namsfogden avgjorde 31. mai 2016 å ta utleggspant i Erik Martin Viks aksjer i Confirmit, men avgjørelsen ble opphevet da Vik vant tvistesaken i Borgarting lagmannsrett i september.

– Vi synes det er riktig at saken skal opp til behandling i Høyesterett, ettersom vi er sterkt uenige i lagmannsrettens rettslige vurderinger, sier Olav Fredrik Perland, advokat i Wiersholm, som representerer Deutsche Bank.

Dømt til å betale millionerstatning

I 2013 ble Alexander Viks selskap Sebastian Holdings Inc dømt til å betale 243 millioner dollar i erstatning til Deutsche Bank på bakgrunn av at han hadde påført banken store tap i valutamarkedet.

Deutsche Bank ba om at det ble tatt utleggspant i alle av Viks aksjer i Confirmit for å sikre sin erstatningsutbetaling i 2016. På dette tidspunktet hadde imidlertid Alexander Vik overført alle aksjene til faren Erik Martin Vik etter han var i milliardgjeld til sin far. Aksjene hadde en verdi på nesten en milliard kroner da de ble overført.

– Til tross for at lagmannsretten finner at det er et tilfelle av kreditorunndragelse får man likevel ikke anledning til å ta utlegg i aksjene, sier Perland om dommen i lagmannsretten.

Etter at Deutsche Bank fikk medhold i at banken fikk ta utleggspant i Confirmit-aksjene, klaget faren Erik Vik saken til Oslo byfogdembete der også banken fikk medhold. Vik ble samtidig dømt til å betale bankens saksomkostninger på 8,6 millioner kroner.

Lagmannsrettens kjennelse

I Lagmannsretten kjennelse ble det klart at Erik Vik fikk tilbake kontrollen over Confirmit-aksjene. Lagmannsretten trodde ikke på at Sebastians Holdings Inc sin overføring av Confirmit-aksjene til Alexander Vik i 2008 var en proformatransaksjon.

– Lagmannsrettens avgjørelse var basert på en vurdering av at transaksjonen var reell, og retten var klar på at det ikke finnes noen grunn til å påstå at det var en proformatransaksjon, sa Viks advokat, Hans Ingvald Stensholdt ti DN i september, etter at Vik hadde vunnet i Lagmannsretten.

Perland og Deutsche Bank bestrider dette.

– Etter vår oppfatning er det dette selskapet som reelt eier aksjene og det er bare en proformaoverføring, sier Perland.

– Har Vik andre midler dere kan kreve?

– Det er Alexander Viks selskap Sebastian Holding Inc som banken har et krav mot, men det har ikke lenger midler. Disse aksjene lå tidligere i selskapet som vi mener er blitt tappet for å unngå kravet, sier han.

DN har forsøkt å komme i kontakt med Viks advokat, men han har ikke besvart våre henvendelser.(Vilkår)