Den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) har svært ulike oppfatninger om hva som har foregått i konflikten som endte med Meyers avgang.

Tirsdag legger finansdepartementet frem sin versjon for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Mandag svarte finansministeren skriftlig på følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV):

«Hva er den konkrete begrunnelsen for at statsråden ikke lenger har tillit til direktøren i SSB, og på hvilket tidspunkt var det at statsråden mistet tilliten til direktøren?»

Uttrykt bekymring gjennom hele 2017

I svaret publisert på Stortingets nettsider skriver Jensen blant annet følgende:

«Christine Meyer ble kalt inn til et møte med meg 30. oktober og til nye møter i begynnelsen av november. De bekymringene som Finansdepartementet hadde gitt uttrykk for gjennom året, hadde da i stor grad materialisert seg gjennom en omfattende samfunnsdebatt hvor det ble reist kritikk mot ledelsen i SSB. Meyer ble bedt om å redegjøre for situasjonen og se på tiltak som både kunne gi trygghet for leveransene fra SSB og bidra til å gjenreise tilliten til SSB i lys av den krevende situasjonen som var oppstått.

Det var min vurdering etter disse møtene at Christine Meyer ikke ville kunne lede SSB videre på en måte som ga tilstrekkelig trygghet for leveranser fra SSB, ville være samlende for organisasjonen og gjenopprette tilliten til SSB i allmenheten.»

Jensen skriver at Finansdepartementet i styringsdialogen gjennom hele 2017 har uttrykt bekymring knyttet til den planlagte omorganiseringen av forskningsvirksomheten. «Bekymringen har vært knyttet dels til om SSB ville foreta endringer som ville foregripe rådene fra det nedsatte statistikklovutvalget, og dels til om omorganiseringen ville svekke SSBs evne til å levere modellbaserte analyser av norsk økonomi til forvaltningen, til Stortinget, til partene i arbeidslivet og til allmenheten for øvrig.

«Alvorlig svekket»

Jensen skriver også at planene for omorganisering ikke har gått i den retningen Finansdepartementet har anvist i tildelingsbrevet for 2017.

I halvårsrapportmøtet 8. september 2017 stilte departementet spørsmål ved om det var risiko for at SSB ikke ville kunne levere i tråd med modellkontraktene, og ga uttrykk for bekymring, ifølge Jensen.

Finansministeren skriver også at Finansdepartementet la frem flere bekymringer under et møte om forskningsvirksomheten 19. september.

Da omorganiseringen i SSBs forskningsavdelingen nærmet seg implementering, og Finansdepartementet fikk tilgang til kriteriene for innplassering i forskningsavdelingen, steg departementets bekymring, skriver Jensen, som oppgir at hun fryktet for leveransene til departementene.

I perioden etter at innplasseringen av forskere i forskningsavdelingen var annonsert, uttrykte både Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet bekymring for leveranser fra forskningsavdelingen, skriver finansministeren.

Ifølge Jensen tok Arbeids- og sosialdepartementet opp saken i eget møte med Finansdepartementet.

«Også partene i arbeidslivet og fremstående økonomer uttrykte alvorlig bekymring. Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmenheten syntes alvorlig svekket.», skriver Jensen.(Vilkår)