Oversikten viser gjennomsnittslønn og gjennomsnittlig startlønn for et utvalg yrker. DN Privat Økonomi har hentet inn lønnsstatistikk fra en rekke arbeidstaker- og arbeidsgiverforeninger. I tillegg kommer enkelte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Varierende kildegrunnlag gjør at ikke alle tall er direkte sammenlignbare. Tallene skal derfor kun antyde et nivå for hva som er normal lønn innenfor det enkelte yrke.